Religija

Tumačenje snova o drveću o njihovim plodovima, drveću koje ne daje plodove, vrtovima, vinogradima i proljetnom bilju

Tumačenje snova o drveću o njihovim plodovima, drveću koje ne daje plodove, vrtovima, vinogradima i proljetnom bilju

VRT (bašča) simbolizira ženu obzirom da se on napaja, nosi i rada plodovima.
Drveće i biljke koje rastu u vrtu, kao i njihovi plodovi, simboliziraju ženinu po rodicu.
Nepoznati vrt simbolizira časni mushaf, jer je on kao vrt koji neprestano rađa plodovima milosti, njegova pravila su vječna i on podsjeća na vječno stab lo. Ono čime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove.
Nepoznati vrt može da simbolizira i Džennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Džennetom, a Uzvišeni Allah Džennet naziva vrtom (baš čom): “Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašču punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke…?”
Vrt može da simbolizira i tržnicu ili mladoženjinu ku ću, tako da drveće simbolizira sofre, a plodovi – hranu na soframa.
Vrt može da simbolizira i svako mjesto, čovjeka ili životinju koji donose korist, kao što je du ćan, han, javno kupatilo, gumno, rob, stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće, ako postoji u vrtu, ili razne biljke koje rastu u vrtu, isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koris ti.
Vrt takođe simbolizira kuću učenjaka, mudraca ili vladara, koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija.
Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vr tu, da bi mu se protumačio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu, to znači da se ona nalazi u Džennetu i da uži va džennetske blagodati; ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna, to znači da će umrijeti i otići u Džennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu; ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu, to znači da će poginuti kao šehid, pogotovo ako je u vrtu bila žena koja ga je pozivala sebi, ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nali kovali plodovima koje je do tada poznavao; ako je osoba koja je u snu bila u vr tu neoženjen čovjek, to znači da će se oženiti i sa ženom će uživati isto kao što je uživao u vrtu, bilo da je u pitanju dobro, bilo zlo i zavisno od vremena; tako, ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova, to znači da će ga od žene zadesiti ono što on ne želi i što prezire, kao što je siromaštvo, bruka ili bolest, a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste, to znači da će sa ženom postići sve suprotno gore navedenom.
Ako takav san sanja oženjena osoba, koja hlepi za ženinim imetkom i ljepotom, san mu treba rastu mačiti uzimajući u obzir vrijeme, kao što je već objašnjeno, kao i to šta je radio u vrtu, je li govorio, pio, jeo plodove ili ih je sakupljao.
Ako takav san sanja ne ko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu, njegov slučaj će se ri ješiti zavisno od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu, uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog.
Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajedno s ljudima koji obavljaju istu profesiju kao i on, vrt u tom slučaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije, koje od govara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama.
Isto tako, ako neko sa nja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo, han, pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda, to znači da će mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvažavajući godišnje doba u vrtu.
Ako neko sanja da je u njegov vrt ušao njegov nadničar ili rob koji se u vrtu pomok rio, ili ga je navodnjavao s nečijeg tuđeg potoka ili bunara, to znači da ga taj nadničar ili rob vara s njegovom porodicom, ženom ili robinjom.
Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja nečijom tuđom vo dom, to znači da će počiniti blud s nekom ženom ukoliko je vrt bio nepoznat, a ukoliko je vrt bio njegov, to znači da on svojoj ženi prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. Rečeno je i to da vrt, vi nograd i perivoj simbolizira traženje oprosta za počinjene grijehe.
VINOGRAD simbolizira ženu. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ženinu ljepotu i bogatstvo. Debljina stabla vinove loze simbolizira ženinu debljinu, visi na – njen životni vijek, a plodovi – njeno bogatstvo.
Vinova loza okićena grožđem može da simbolizira i ovosvjetsko izobilje.
Ako neko sanja da zalijeva bašču, to znači da će imati spolni odnos sa ženom.
Ako neko sanja da ulazi u ne poznatu bašču, s čijeg drveća je opalo lišće, to znači da će ga zadesiti neka briga.
Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen, to znači da se on ne sastaje sa svojom ženom u postelji.
Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji su u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće.
Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu, to znači da će se posvetiti čovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom drvetu.
Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi, to znači da će dobiti vlast nad ljudima, srazmjerno broju palmi.
Ako neko sanja palme na ne kom mjestu na kojem ih na javi nema, one simboliziraju prinos koji će ostvariti onaj na čijem su zemljištu sanjane.
Ako neko sanja da je s palmi ubrao plodove (hurme), to znači da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog čas nog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled, čast i slično, jer su one odlič-nije od ostalih voćki.
STABLO ORAHA simbolizira škrtog, napornog i teškog ne-Arapa.
Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom stečeni imetak.
Ako neko sanja da se ig ra s nekim orahom, to znači da će imati neki spor i svađu.
Isto se tumači i ako sa nja da se igra nečim drugim i pobijediće onaj ko je pobijedio u igri, a sve je to u principu haram i pokvarenost.
Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha, t znači da će uspostaviti vezu s nekim značajnim ne Arapom.
Ako je u snu sišao s oraha, to znači da će prekinuti vezu s tim ne-Arapom.
Ako s oraha padne i um re, to znači da će nastradati i poginuti od ruke tog ne Arapa.
Ako se orah pod njim slomio, to znači da će taj ne-Arap nastradati, a nastradaće i snivač ako je prilikom pada umro, a ako nije, spasiće se.
Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge, to znači da će biti na rubu propasti i u velikom belaju, ali će se ipak spasiti. Slično se tumači i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva.
LOTOS simbolizira čovjeka časna roda, koji je ugledan, marljiv i plodonosan, srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja.
Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene, i nijedan plod se ne može mjeriti s njim.
STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog čovjeka koji mnogo koristi svojoj porodici.
Plod masline simbolizira brigu i žalost za onoga ko sanja da ih je do bio, da ih posjeduje ili da ih jede.
Stabla inače mogu da simboliziraju žene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona rađaju plodove.
Stabla takođe mogu da simboliziraju dućane, sofre, robove, sluge, domaće životinje ili ostala mjesta na kojima se čuva hrana ili imetak, kako što su trapovi, hambari i si.
Stabla takođe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu riječ uporedio s lijepim stablom tj. s palmom, a Allahov Poslanik s.a.v.s. je palmu uporedio s muslimanom, a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je zadužio svoje sljedbenike.
Uzimajući da stablo simbolizira čovjeka, tumači snova vele da listo vi stabla simboliziraju njegovu narav, ljepotu i odijevanje, grane stabla simboli ziraju njegovo porijeklo, njegovu braću i njegova uvjerenja, srčika stabla simbo lizira njegove tajne i njegova skrivena djela, kora stabla simbolizira njegovu va njštinu, boju kože i poslove kojima se kiti, sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru, pobožnost i život.
Drugi tumači snova su, poredeći čovjeka i stablo, nap ravili drugačiju usporedbu.
Ako neko sanja da posjeduje stablo, da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja, da bi se san protumačio, treba uzeti u obzir ostale pokazatelje.
Ako je tako sanjana umrla osoba, koja je u Kući istine, treba uzeti u obzir kakvo je to stablo, pa ako je ono veliko, lijepo i krasno, to znači da se ta umrla osoba nalazi u Džennetu, a stablo koje je sanjano može da predstav lja Sedžeretu-t-tuba (džennetsko stablo), i u tom slučaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj, a ako je to stablo ružno, obraslo trnjem, crno i smrdljivo, to znači da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo možda predstavlja zekkum (džehennemsko stablo) koje je zaslužio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja.
Ako takav san sanja bolesnik, to znači da će umrijeti i da će otići u Džennet ili Džehennem, zavisno od samog stabla: Ako takav san sanja neoženjen čovjek, to znači da će stupiti u brak sa ženom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgovara prirodi i osobinama stabla.
Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog bračnog druga, da li će mu bračni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće.
Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u nečemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za život, kakvi će mu biti prihodi i sredstva za život zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bi lo u snu.
Ako neko sanja da se stablo nalazi u džamiji, ono mu u tom slučaju sim bolizira njegovu vjeru i njegove namaze, a kakva je on osoba i kakva su mu dje la određuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao, pa ako je stablo bilo u nap retku, to znači da je on dobar čovjek, da se bori sa svojim slabostima, da čisti svo ja djela i svoju pokornost, a ako je stablo imalo loš izgled, to znači da je on ne maran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svojim namazima.
Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala, to znači da će on dobiti položaj koji mu dolikuje, npr. da će biti zapovjednik, sudija, muftija, imam u mihrabu, voda puta, kapetan bro da, šef, majstor i si.
Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća, to znači da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili žene, ili i jedni i drugi, povodom nekog dobra ili nekog zla.
Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli, to znači da je u pitanju neko dobro, i plodovi pred stavljaju postavljanje sofri sa hranom.
Ako su ti plodovi bili nepoželjni, oni sim boliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge žalosti.
Isto tako, ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni, to znači da je u pitanju neko veselje i radost, a ako su sanjani van sezone, to znači da je u pitanju neka tuga i ža lost.
Ako neko sanja da je neko stablo palo, da je posječeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar, ono simbolizira stradanje ili smrt nekog čovjeka ili žene, zavisno od toga o kakvom je stablu riječ, na kojem mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje čovjek ili žena, to simbolizira smrt te bolesne osobe.
Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leži u zatvoru ili borca koji je u ratu, to simbolizira smrt onoga na koga se odnosi.
Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dža miji, to se odnosi na nekog poznatog čovjeka ili ženu koji će umrijeti ili biti ubi jeni i čijoj sahrani će prisustvovati mnogo svijeta.
Ako se sanjalo da se to dogo dilo s palmom, to se odnosi na čovjeka koji je izuzetno čuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ženu vladara ili majku nekog poglavara.
Ako je to stablo bi lo maslina, to znači da je u pitanju neki učenjak, vaiz, tumač snova, sudija ili Ije kar.
Ako je u pitanju neko drugo stablo, treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost, iz koje je porodice i kakve je prirode.
Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo, to znači da će ste ći ugled ili da će za svoje učenje pridobiti čovjeka koji svojim kvalitetima odgo vara prirodi tog stabla obzirom da se riječ ‘odgajanje’ koristi kako za voćku tako i za čovjeka.
Isto se tumači i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima, a ako se ne primi, to onda simbolizira brigu.
Sanjanje sađenja vinove loze simbolizira postizanje časti i ugleda.
Rečeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka dru ga voćka daje plodove zimi tj. van sezone, ta loza ili voćka simboliziraju čovjeka ili ženu koji su siromašni, a koji se ponašaju i uobražavaju da su bogati.
DUNJA simbolizira pametna čovjeka kojem njegova pamet ne koristi. O dunji dovoljno govori i sama njena žuta boja tj. boja njenog ploda.
VRBA simbolizira nastranog čovjeka koji kontrira svojim prijateljima, a prihvata svoje neprijatelje.
ŠIP (nar) simbolizira čovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu.
Trnje nara simbolizira zaštitu takvog čovjeka od griješenja.
Ako neko sanja da je posjekao stablo nara, to znači da on kida rodbinske veze.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Ako želiš da se izliječiš od svoje bolesti, uzmi i jedi “ne i ne”. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – To znači da trebaš da jedeš maslinu, jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: “… blagoslovlje nog stabla maslinovog, ni istočnog ni zapadnog…”
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. – Ibn Sirin mu je rekao: – Pričaj mi svoju život nu priču! – a čovjek je rekao: – Kao malo dijete odveden sam u ropstvo, a kasni je sam oslobođen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. – Jesi li oženjen? – upi tao ga je Ibn Sirin, a on je rekao: – Nisam, ali sam kupio robinju. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Čuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. – Kada se čovjek vratio ku ći i ispitao porijeklo svoje robinje, ustanovio je da mu je ona majka. Od Ibn Siri na se takođe prenosi da mu je došao neki čovjek koji mu je rekao: – Sanjao sam da sam uzeo korijen masline, iscijedio iz njega sok i popio ga. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja žena sestra po mlijeku. – Kada je to taj čovjek provjerio, utvrdio je da je to istina.