Religija

Prijevod onog što učimo u namazu

Ovdje donosimo vam prijevod na naš jezik onoga što se uči na namazu, uz obrazloženje kako se obavlja namaz…

Učenje prije Fatihe: Spomenut ćemo samo jednu od njih:
“Subhane-kellahume ve bihamdike ve tebare kesmuke ve teala dzedduke, ve la ilahe gajruke” (Neka si slavljen, moj Bože i neka ti je svaka hvala. Blagoslovljeno je Tvoje ime i nedostižna je Tvoja veličina i osim Tebe drugog boga nema)

Osoba koja obavlja namaz treba proučiti: “Euzubil-lahi minessejtanir-radzim” (Utjećem se Allahu od prokletog šejtana)

A zatim se uči: “Bismillahir-Rahmannir-Rahim” (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) Ovo treba da se uči na svakom rekatu prije nego sto se prouči sure Fatiha i to u sebi.
Slijedi sura

Fatiha:

Bismillahir-Rahmannir-Rahim

1. EL-HAMDULILLAHI RABBIL ALEMIN
2. ER-RAHMANIR-RAHIM. MALIKI JEVMID-DIN.
3. IJJAKE NA BUDU VE IJJAKE NESTE IN.
4. IHDINES-SIRATAL-MUSTEKIM. SIRATALLEZINE
5. EN AMTE ALEJHIM, GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM,
6. VE LED-DAL-LIN.

1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
2. Milostivog, Samilosnog,
3. Vladara Dana sudnjeg,
4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
5. Uputi nas na Pravi put,
6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali
8. niti onih koji su zalutali!

Učenje nakon sure Fatihe:

I dalje na stajanju nakon što se izgovori:

“Bismillahir-Rahmanir-Rahim” (U ime Allaha,Milostivog, Samilosnog) prouče se najmanje tri ajeta iz Kurána ili neka kratka sura npr :

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

1. VEL-ASRI,
2.INNEL-INSANE LE FI HUSR.
3.ILEL-LEZINE AMENU VE AMILUS-SALIHATI VE TEVA SEVBIL HAK-KI VE TEVVA SAVBIS-SABR.

Sura Vrijeme

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Tako mi vremena –
2. čovjek, doista, gubi,
3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Sura el-Ihlas

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

QUL HU ALLAHU EHAD ALLAHU SAMED LEM JELID VE LEM JULED VE LEM JEKUL LEHU KUFUVEN EHAD (Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!)”

Sura el-Feleq

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

QUL EUZU BI RABBIL FELEQ MIN ŠERRI MA KHALEQ VE MIN ŠERRI GASIQIN IZA VEQAB VE MIN ŠERRI NEFASATI FIL UQAD VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASSED (Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!)”

Sura an–Nas

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

QUL EUZU BI RABBIN-NAS MELIKIN-NAS ILAHIN-NAS, MIN ŠERRIL VESVASIL KHANNAS ELLEZI JUVESVISU FI SUDIRIN-NAS MINNEL DŽINNETI VE NNAS (Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi!)”
————————————–

Ruku (Sagibanje):

Zatim osoba koja obavlja namaz treba reći: “Allahu ekber” (Allah je Najveći). Zatim se sagne na “ruku” tako da je gornji dio tijela (od glave do bokova) pod pravim uglom u odnosu na ostali dio tijela. Šake trebaju biti na koljenima sa razdvojenom prstima. Osoba treba biti mirna i sabrana u polozaju “ruku” i zatim se tri puta izgovara “Subhane Rabbijel-azim” (Slavljen neka je Uzvišeni Gospodar).

Kijam (Stajanje na namazu nakon sagibanja):

Nakon obavljenog “ruku” polako se uspravi tijelo izgovarajući:
“Semiallahu limen hamideh, Rabbena ve lekel-hamd” (Čuje Allah onoga ko Ga hvali. Gospodaru naš, Tebi hvala.)

PRVA SEDŽDA (PADANJE NIČICE)

Nakon završenog Kijama ide se na prvu sedždu izgovarajući:
“Allahu ekber”(Allah je Najveći) Kad se padne na sedždu osam dijelova tijela treba dodirnuti tlo: čelo sa vrhom nosa, obje ruke, oba koljena i donja površina nožnih prstiju obje noge. U ovom polozaju se izgovara tri puta:
“Subhane Rabbijel-ea´la” ( Neka si slavljen, moj najviši Gospodaru)

Sjedenje izmedu dvije sedžde: Nakon sto se učini jedna sedžda sabrano i mirno, onaj koji obavlja namaz treba podići glavu sa sedžde izgovarajući “Allahu ekber”(Allah je najveći) , savijajući lijevu nogu i sjedajući na nju sa osloncem na desnu nogu ciji su prsti okrenuti u pravcu Kible, a dlanovi trebaju biti na butinama i koljenima.

DRUGA SEDŽDA

Onda se ide na drugu sedždu i pri spuštanju glave na tlo izgovara se “Allahu ekber” (Allah je najveći) i opet se tri puta ponovi: “Subhane Rabbijel-ea´la” (Neka Si slavljen, moj najviši Gospodaru).

Tešehhud:

Nakon sto se obavi zadnje sedžda drugog rekata, treba podići glavu govoreći: “Allahu ekber” (Allah je Najveći). Zatim se sjedne kao sto se sjedilo između dvije sedžde. U ovom položaju treba učiti:

ETTEHIJATU

Et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es-selamu alejna ve ala ibadillahis- salihin. Ešhedu en la ilahe illallahu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhnu ve rasuluhu.

(Veličanje pripada samo Allahu, kao i moji namazi, moje dove i dobra djela. Neka je Allahov mir na tebe, o Allahov Vjerovjesniče, Njegova milost i Njegov blagoslov. Neka je mir na nas i na sve iskrene Allahove robove. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.)

Osoba koja obavlja dva rekata samo treba nastaviti dalje i proučiti Salavat koji se objasnjava u sljedećem poglavlju i može završiti namaz na način koji će isto u sljedećem poglavlju biti objašnjen.

USTAJANJE NA TREĆI REKAT

Ako se obavljaju tri ili četiri rekata, onda treba ustati nakon Tešehhuda govoreći: “Allahu ekber”(Allah je Najveći) i početi učiti “Bismillahir-Rahmanir-Rahim” (U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) i zatim suru Fatihu.

Na trećem i četvrtom rekatu farz-namaza učenje sure Fatihe je dovoljno. Nakon učenja treba nastaviti do završetka trećeg rekata ( ili četvrtog rekata, ako se klanjaju četiri rekata). Zatim završivši zadnji rekat, treba sjesti i proučiti Tešehhud kao što je ranije već opisano (kao što se sjedi nakon obavljena dva rekata.

Nakon Tešehhuda treba proučiti Salavat:

“Allahumme, salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid; Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid

(Allahu moj, smiluj se Muhammedu i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovo potomstvo. Zaista si Ti Uzvišen i Plemenit)

Prije predaje selama možemo proučiti naredne dove:

Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‘azaben-nar. Rabbena gfirli ve li validejje ve lil-muminine jevme jekumu-l-hisab.

(Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i na drugom svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu.)

ZAVRŠAVANJE NAMAZA

Nakon proučenog Salvata i dovi namaz se završava izgovarajući:
“Esselamu alejkum ve rahmetullah” (Neka je na vas spas Božiji i milost Božija), okrenuvši glavu prvo na desnu stranu i potom se isto ponavlja okrečući glavu na lijevu stranu.
_________________________________

Zatim se tri puta kaze: ESTAGFIRULLAH (Allahu, oprosti mi!) A zatim: ALLAHUME, ENTE-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKTE, JA ZEL-DŽELALI VEL IKRAM (Allahu moj, Ti si Mir i od tebe je Mir, Uzvišeni, Plemeniti i Veličanstveni naš Gospodar).

Tagovi

Slične objave

Back to top button
error: Zabranjeno kopiranje !!
Close

Otkriven Ad Blocker

Molimo ugasite Ad Blocker zbog boljeg doživljaja na stranici.