Dolaskom akšama nastupa Lejletu-l-miradž

dzamijaLejletul-Mi’radž je noć o kojoj govore i Kur’an i Hadis, a pod ovom odrednicom podrazumijevaju se Isra (ponoćno putovanje od Mekke do Kudsa u Jerusalemu) i Mi’radž (uzdignuće Božijeg poslanika do Sidretul-muntehaa), koji su se dogodili u istoj noći.

U Kur’anu stoji: “Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svogaroba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali, – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (El-Isra,1)
Uzvišeni Allah, dž.š.,u suri En-Nedžm pobliže nas upoznaje sa miradžom Allahovog Poslanika, a.s., Allah kaže:“Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravog puta skrenuo i nije zalutao! On negovori po hiru svome – to je samo Objava, koja mu se obznanjuje, uči ga jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome na obzorju najvišem, zatim se približio, panadnio – blizu koliko dva luka ili bliže – i objavio robu Njegovu ono što je objavio, srce nije poreklo ono što je vidio, pa zašto se prepirete s njim o onome što je vidio? On ga je i drugiput vidio, kod Sidretul-Muhtehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište, kada je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo – pogled mu nije skrenuo i nije prekoračio, vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.” (En-Nedžm, 1-18.)

Povodom Lejletul-miradža klanja se posebna nafila namaz.Ova se nafila sastoji od dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na svakom rekatu, na kijamu, uči se Fatiha i Kul huvallahu ehad jedanput. Nakon namaza prouči se: Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber stotinu puta, istigfar (estagfirullahi) stotinu puta i Allahumme salli ala Muhammed ve alaali Muhammed stotinu puta, Nakon toga zatraži se ono što se želi od Allaha, dž.š.
Lijepo je ovu nafilu klanjati nakon jacija-namaza, a prije nego što se klanja vitr namaz.Može se klanjati u džematu, ali je bolje pojedinačno i u samoći. Nijet za ovu nafilu je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi’radži edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.