HadisiReligija

Zašto čovjek ne treba putovati sam?

Sufjan Es-Sevri prenosi od Ikrime, a on od Ibn Abbasa da je rekao: “Neki čovjek sa Hajbera je krenuo , pa su ga pratila dva čovjeka džinna, a njih dvojicu je pratio džinn vjernik. Rekao im je:’Vratite se vas dvojica’, pa ih je sustigao i odvratio. Zatim je sustigao čovjeka (ashaba sa Hajbera), pa reče: “Ova dvojica šejtana, ja sam ih neprestano pratio sve dok ih nisam odvratio od tebe.

Kada dođeš Allahovom Poslaniku, sallalahu ‘alejhi ve sellem., prenesi mu selam i obavijesti ga da mi sakupljamo sadaku (zekat). Kada bi bio dozvoljen njemu, poslali bismo mu.” Kada čovjek dođe u Medinu, ode do Allahovog Poslanika, sallAllahu ‘alejhi ve sellem., i obavijesti ga. Rekao je:”Tada je Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem., zabranio da čovjek putuje sam.”

Allah najbolje zna.