Religija

Tumačenje snova o zrnevlju, usjevima, povrću, bilju, baštama, bostanu, krastavcima i sl.

Tumačenje snova o zrnevlju, usjevima, povrću, bilju, baštama, bostanu, krastavcima i sl.

Sijanje sjemena simbolizira dijete.
Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo, posti ći će čast, a ako sjeme nije niklo, zapašće u brigu.
PŠENICA simbolizira halal imetak stečen trudom i naporom.
Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broj a porodice.
Sijanje pšenice simboli zira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan.
Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice može da simbolizira džihad.
Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao ječam, to znači da je njegova vanjština bolja od njego ve unutrine, a ako je posijao ječam a nikla pšenica, onda to znači suprotno.
Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv, to znači da on jede kama tu.
Zeleni klasovi simboliziraju rodne, a suhi klasovi nerodne godine, shodno kazivanju o Ju šutu a.s.
Sakupljeni klasovi koje snivač sanja u svojoj ruci, na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuđeg truda ili, pak, sticanje znanja.
Priča se da je Aiša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za ječam, pa je o tom snu obaviješten Eš-Sa’bi, koji je rekao: – On trampi Kur’an za poeziju.
Ako neko sanja da žanje pšenicu s njive nekog poznatog mu čovjeka, to znači da će od tog čovjeka dobiti neki imetak.
Ako neko sanja da se neki usjev žanje u nev rijeme, to znači da će u tom mjestu harati smrt ili rat; ako je klasje žuto, to simbo lizira smrt starijih ljudi, a ako je klasje zeleno, to simbolizira smrt omladine.
Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ženinu trudnoću. Rečeno je da sijanje us jeva simbolizira ženinu trudnoću.
Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu čovjeka, to znači da će oženiti njegovu ženu.
Ako neko sanja da je u pravo vri jeme zasijao neki usjev, to znači da on radi neki dobar posao; ako je dostojan vlasti – dobiće je; ako je trgovac – prosperiraće; ako je obični radnik – zaradiće koliko mu je dovoljno; ako je posijani usjev ponikao, to znači da će mu to dob ro djelo biti primljeno kod Boga; i ako je požnjeo ono što je posijao, to znači da će biti nagrađen za dobro koje radi.
Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neželjeno.
Ko sanja da su mu stomak ili koža ili usta puna suhe ili kuhane pšenice – to znači da mu je život pri kraju, a ako mu stomak, koža ili usta nisu potpuno puna, to znači da mu je od života ostalo srazmjerno praznini.
Ko sanja da hoda između usjeva prispjelih za žetvu hodače između redova boraca. Rečeno je da sjetva simbolizira ljudska djela, pa ako se sije nešto dobro, to znači dobra djela, a ako se sije nešto loše, to simbolizira loša djela, ili kako to kaže poslovica: “Ko posije dobro požnjeće spas, a ko posije zlo požnjeće kaja nje”, a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati,Kada oni požanju, tada ćeš se kajati .
Žetva takođe može da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno ginjenje, shodno riječima Uzvišenog: “Tako su opisani u Tevratu.
A u Indžilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on oja ča, i ispravi se na svojoj stabljici”.
Ko sanja da jede vlažnu zelenu pšenicu to znači da je on pobožan čovjek.
Ko sanja da je posijao dobar usjev, on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu.
O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada očekuje utvrđuje se na osnovu vrste usjeva, njegovog prinosa i ostalih pokazatelja.
Pšenica i ječarn imaju izuzetno lijepo značenje. Brašno ima još ljepše značenje, bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra.
JEČAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede, i on ima bolje značenje od pšenice.
Neki vele da ječam simbolizi ra dijete koje neće dugo živjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a.s.
Žetva ječma u sezoni žetve simbolizira dobijanje imetka, za koji se treba dati propisani zekat, shodno riječima Uzvišenog: “.. i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju”.
Sanjanje sijanja ječma simbolizira djelo kojim je Allah zadovoljan.
Mladi ječam simbolizira rodnost.
Kupovanje ječma simbolizira postizanje veli kog dobra.
Ko sanja da ide po zasijanom ječmu ili po nekom drugom usjevu, to znači da će otići u borbu na Allahovom putu.
Sanjanje ječma na ovaj ili onaj način simbolizira postizanje dobra, koristi i zarade.
RIŽA simbolizira imetak stečen naporom, trudom i brigom.
KUKURUZ I PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrijedan spomena.
BOB, SOČIVICA, NOHUT, CRNI GRAH i slično zrnevlje , svježe ili suho, prženo ili kuhano, simboliziraju brigu ili žalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio.
Takvi plodovi u velikim količinama simboliziraju imetak.
Rečeno je da zeleni bob simbolizira brigu, a suhi – imetak i radost. Rečeno je da sočivica simbolizira bezvrijedni imetak.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: -Sanjao sam da nosim vruć nohut. – Ibn Sirin mu je rekao: – To znači da ti ljubiš svoju ženu u vrijeme ramazanskog posta.
SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje se- zam u sebi sadrži. Suh sezam ima bolje značenje od svježeg.
SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću.
Priča se da je Ibn Sirin, vidjevši jedne prilike slamu, rekao: – Kamo sreće da se ona sanja!
Rečeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu -obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka, a taj imetak je količinski velik.
DINJA simbolizira bolest. Kaže se da dinja simbolizira i bolešljiva čovjeka.
Rečeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu.
Takođe je rečeno da zelena nez rela dinja simbolizira tjelesno zdravlje.
Ko sanja da je pružio ruku prema nebu i da dohvaća dinje – to znači da on traži vlast koju će uskoro dobiti.
Priča se da je neki čovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Za svaku dinju će umrijeti po jed na osoba.
Zelena indijska LUBENICA simbolizira čovjeka teške duše, koji je u očima ljudi hladna osoba.
KRASTAVAC . Rečeno je: Ako neko sanja krastavac, to znači da će mu zatrudnje- ti žena.
Rečeno je i to da krastavac nema lijepo značenje, kao ni zelje i sočivica.
TIKVA . Vriježa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog učenjaka ili Ijekara.
Kaže se da vriježa tikve simbolizira i siromaha.
Ako bolesnik sanja tikvu, ona mu simbolizira lijek.
Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio, ili će steći znanje, ili će objediniti nešto što je razjedinjeno.
Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu, meso i jaja.
Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim čov jekom ili će ga napasti džini.
Hladovanje pod tikvinom vriježom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba.
Ako bolesnik sanja da je ubrao tikvu, to znači da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a.s. činio dovu da u tikvi bude lijek.
KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka.
PATLIDŽAN , ako se sanja van sezone, simbolizira s mukom stečeni imetak.
CRVENI LUK .Jedni tumači snova vele da crni luk nema lijepo značenje zasniva jući svoj stav na kur’anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekorava nju.
Neki tumači snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stva ri. Isto znače i ostale povrtne biljke sličnog mirisa.
Neki, opet, vele da crveni luk simbolizira imetak. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom čovjeku.
BIJELI LUK simbolizira loš glas. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha.
Prenosi se da je neki čovjek došao Ebu Hurejri i rekao: – U snu sam vidio Allahova Poslanika s.a.v.s. kako sjedi u džamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazi vaju selam. Kada sam i ja pokušao da uđem kod njega, neki ljudi su me sprije čili bičevima. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. – Nato mu je Ebu Hurejre rekao: – Ti jedeš pr ljav (pokvaren) imetak.
MRKVA simbolizira brigu i žalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio.
Ko sanja da u ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji, ali će mu biti olakšano.
Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu, to znači da će dobiti neko dobro i korist.
MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje.
GORUŠICA simbolizira otrov. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znači da će popiti otrov, ili nešto gorko, ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. Rečeno je i ovo:
Ako neko sanja da jede gorušicu, to znači da će s naporom postići neki častan imetak.
DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propa danja neki drugi imetak.
Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opa ke nepoznate osobe.
KNA simbolizira imanje na kojem čovjek radi ili posao ko ji obavlja.
PAČIJA TRAVA (Ijutak). Priča se da je neki čovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla pačija trava, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Ta kav san može da znači za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao, za robove kojima je umro gospodar – beznadežnost njihove situacije, a za bolesnike – da će umrijeti.
Sva zelen, izuzev pšenice, ječma, sezama, prohe i boba, simbolizira islam.
Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znači da će biti upošljen dobrim djeli ma i pobožnošću.
NJIVA simbolizira ženu obzirom da se ona ore, zasijava, napaja, da nosi, rada, itd.
Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ženinu djecu ili imetak.
Njiva može da simbolizira i tržnicu; dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu, a slab prinos – neuspješnu trgovinu.
Njiva može da simbolizira i bojno polje, a žetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju.
Njiva može da simbolizira i dunja-luk (ovaj svijet) i klasovi u tom slučaju simboliziraju ljude, žene, djecu i starce, koji su, kao i usjevi, stvoreni iz zemlje, shodno riječima Uzvišenog: “Allah vas od zemlje poput bilja stvara.. ”
Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk, onda klasje može da simbolizira i godine, mjesece ili dane, jer ih je i Jusuf es-Siddik a.s. protumačio godinama.
Klasje takođe može da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari, trapovi i dr.
Njiva može da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret, kao što je džamija, tekija, zikir-halka, mjesto gdje se daje sadaka..-., shodno riječima Uzvišenog: “Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu – umnogostručiće mo je, a onome ko bude želio nagradu na ovome svijetu – daćemo mu je”.
Ako neko sanja da obrađuje (ore) njivu, to znači da će imati spolni odnos sa ženom, pa ako mu usjev nikne, to znači da će mu žena zanijeti.
Ako takav san sanja ne oženjen čovjek – oženiće se, ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade, ili će nekome nešto pozajmiti, ili će sakupljati sredstva za rat.
Kad neko sanja žetvu, ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dželat, to znači da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova požnjeveno.
Ako u tom mjestu nema iz gleda za rat niti je na vlasti dželat i ako se žetva obavlja u glavnoj džamiji, po mahalama ili između kuća, žetva u tom slučaju simbolizira Allahovu dž.š. kaznu u vidu zaraznih bolesti.
Ako se sanja da se žetva obavlja na tržnici, to znači da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu.
Ako se sanja da se žetva obavlja u džamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi činjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe žanju, ali da ne žanje niko nepoznat i stran, žetva u tom slučaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dob ra djela.
Ako se sanja da se žetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli, to simbolizira dobro i korist, a ako se sanja da se žetva obavlja dok su usje vi još zeleni, to znači da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbjeđenje potrebne hrane.
SLAMA simbolizira imetak, bilo da se sanja u malim, bilo u velikim količinama.
LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem, kao ukrasima, simbolizira ovaj svijet i njegove ukrase i bogatstva. Livada takođe može da simbolizira svaki izvor sredstava za život, kao što je dućan, razni zanati i poslovi i si.
Cvijeće sa mo po sebi može da simbolizira mjenjačnice, banke, zlatarske radnje i si. Vjerov jesnik s.a.v.s. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: “Dunjaluk je slatko zelenilo”. Ukusna stočna hrana simbolizira halal imetak.
Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak, ili brigu, tegobu i gorčinu.
Ljekovito bilje simbolizira znanje, mudrost i pouku, a katkad može da simbolizira i potpuno čisti halal.