Religija

Tumačenje snova o zlatu, srebru, nakitu, draguljima, olovu, bakru, surmi, nafti, bronzi, staklu, željezu, katranu i dr

Tumačenje snova o zlatu, srebru, nakitu, draguljima, olovu, bakru, surmi, nafti, bronzi, staklu, željezu, katranu i dr

RUDE u zemlji simboliziraju riznice, mrtvi kapital, znanje ili veliku zaradu, i Al lah d ž.š. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe.

Ko sanja da je našao jedan, dva ili više rudnika, da bi mu se protumačio san, treba razmotriti njegovo stanje: ako je zemljoradnik, tre­ba ga obradovati time da će imati veliki prinos od poljoprivrede, stoke i nekret­nina; ako je snivač čovjek od nauke, to znači da će ovladati naučnim disciplina­ ma kojima se bavi; ako je snivač u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzi­ mali, rude u tom slučaju simboliziraju znanje koje on širi među ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih učenjaka; ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik, srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušričkih) gradova i muslimani će za­ robljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen; ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu, to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati među ljude.

Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imet­ ke i našu djecu, između ostalog, nazvao i iskušenjem. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopani izvorZLATO nema pohvalno značenje obzirom da se njegov naziv (u ar. jeziku) izvo­ di iz riječi “zehebe” što znači: izgubiti se, nestati i si., a nije pohvalno ni zbog svo­ je žute boje, tako da ono najčešće simbolizira bolest i gubljenje imetka.

Ako ne­ko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata, to znači da će dobiti neko nas­ljedstvo.

Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet, to znači da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze.

Ako neko sanja da je dobio zlatnu polugu, to znači da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu, srazmjerno količini zlata, ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti.

Ako neko sanja da topi čisto zlato, to znači da će imati spor u nekoj nepoželjnoj stvari i spopašće ga zli jezici.

Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena, to znači da će mu u kući izbiti požar.

Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata, srebra, bisera ili dragulja, to znači da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja.

Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili sreb­ra, to znači da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje.

Srebro ima nešto bolje značenje od zlata, mada ni ono nema dobro značenje ako su u pitanju narukvice.

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice, pa sam u njih puhnuo i one su spale.

Protumačio sam da one simboli­ ziraju dvojicu ljudi koji su sebe lažno proglasili poslanicima, a to su Musejleme el-Kezzab i Avsi iz Sane”.

Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra, zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove.

Rečeno je da halhale simboliziraju okove, i za muškarce nije pohvalno ako sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita, izuzev og­ rlice, prstena ili minđuša.

Ako žene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita, to im simbolizira njihov ukras.

Ako žena sanja da na sebi ima narukvicu ili halha-lu, one mogu da joj simboliziraju njenog muža.

Ako se sanja neobrađeno zlato, ono simbolizira neki gubitak, a ako se sanja obrađeno, tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. dobija naziv predmeta koji je izrađen od zlata.

Rečeno je da ženski nakit, ako ga sanja žena, simbolizira njenu djecu, tako da zlato simbolizira mušku a srebro žensku djecu, a neki vele da nakit muškog roda simbolizira mušku, a nakit ženskog roda – žen­ sku djecu.

Priča se da je neka žena došla tumaču snova i rekla mu: -. Sanjala sam da imam tablu od čistog zlata, koju sam skršila i bacila na zemlju, pa kad sam je kasnije potražila, nisam je našla. – Tumač snova ju je upitao: – Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? – Kada mu je ona rekla da ima, on joj je rekao da će umrijeti.

Neki čovjek je sanjao da su mu oči od zlata, pa su mu taj san protumačili tako da će izgubiti vid.

SREBRO simbolizira sakupljeni imetak.

Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzirom da je srebro ženski nakit.

Ako neko sanja da je iz rudnika izva­ dio komad srebra, to znači da on čini prevaru s lijepom ženom, a ako je taj ko­ mad veliki, to znači da će steći blago.

Ako neko sanja da topi srebro, to znači da će imati svađu i spor sa svojom ženom i da će ga vrijeđati zli jezici.

ZLATNICI . Dobri, stari, crveni zlatnici simboliziraju čistu monoteističku vjeru.

Jedan zlatnik može da simbolizira i dijete lijepa lica. Mnogo zlatnika može da simbolizira i blago, mudrost, upravu ili svjedočenje istine.

Ako neko sanja da je izgubio zlatnik, to znači da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz.

Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika, oni mu simboliziraju neko uka­ zano mu povjerenje ili njegove namaze.

Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika, to znači da će dobiti neki veliki imetak, shodno riječima Uzviše­ nog: “l tako mi onih koji terete (tovare) nose…” Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik, to znači da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjerovanje.

Pozlata simbolizira malo vjere pomiješane s lažju i petljanijom. Ibn Sirin je imao običaj reći:Dobijanje zlatnika simbolizira do bijanje pisama ili spisa. Ako se sanja pet zlatnika, oni simboliziraju pet namaza.

Jedan zlatnik simbolizira dijete. Sve vrste nakita, ako ih sanjaju žene, ima za njih značenje ukrasa i lijepih stvari, a to može da znači i ono čime se one ponose.

NAKIT , ako ga sanjaju žene može da simbolizira i njihovu djecu; nakit muškog roda – mušku, a nakit ženskog roda – žensku djecu.

Sav nakit, ako ga sanja muškarac, ima negativno značenje, izuzev nakita koji muškarcima inače nije zabranjen.

DIRHEMI (novčana jedinica manja od zlatnika, srebrenjak).

Veliki dirhem ako se sanja, simbolizira znanje, udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz

Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove; svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao.

Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih riječi. Pojedini broj dirhema sim­ bolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano “Nema Bo­ga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik”, a djela nisu potpuna ako nisu urađena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha.

Dirhemi, ako ih sanja pobo­žan čovjek, simboliziraju njegovu dobru vjeru, ako ih sanja dunjalučar, simboliziraju njegova ovosvjetska dobra, a ako ih sanja žena, to znači da će roditi lijepo dijete.

Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema, dobiće neko dobro i doživjeće radost i veselje.

Ako neko sanja da mu je neki čovjek dužan dirhema, to znači da je taj čovjek dužan da mu posvjedoči istinu; ako ih od njega potražuje, to zna­ či da on od njega traži da posvjedoči; ako mu ih vrati, posvjedočiće istinu; ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni, biće pristrasan u svjedočenju.

Ako neko sanja da je izgubio dirhem, to znači da će on savjetovati nekog nezna­ licu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet.

Lažni dirhemi simboliziraju obma­ nu, laž, oponiranje, pronevjeru ili sklonost velikim grijesima.

Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboliziraju govor u kojem nema pobožnos- ti.

Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vje­ri i pokvarenost. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja, a neki vele da oni simboliziraju završetak nekog spora.

Bolje značenje ima ako ne­ko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje, jer davanje dirhema simbo­ lizira brigu.

Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake, to znači da on prenosi ono što nije čuo.

Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema to znači da će mu se umanjiti imetak, a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema, to znači da će mu se povećati ime­ tak.

Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. Rečeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima.

Tako đe je rečeno da dirhemi, ako su od čistog srebra, simboliziraju prepirku.

Ako neko sanja da u zavežljaju ili kesi daje dirheme, to znači da on povjerava neku tajnu.

Jedan dirhem može da simbolizira dijete.

FILSI (novčane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku.

Skupocjeni dirhemi simbolizi­ raju lijep govor, a lažni dirhemi simboliziraju zao i lažan govor.

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali, pa sam počeo da ih tražim. – Ibn Sirin mu je rekao: – Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. – Kad je to čov­ jek provjerio, ustanovio je da su mu nestale dvije knjige.

Prenosi se da je neki čovjek došao Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekao mu: _ Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika, pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. – Nato mu je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: – Ti klanjaš po sebi, a ne klanjaš u džematu.

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam do­ bio perzijski dirhem. – Nato mu je Ibn Sirin rekao: – Steći ćeš neko dobro. – Taj čovjek je to dobro stekao isti dan. Kasnije je Ibn Sirinu došao drugi čovjek i re­kao: – Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. – Ibn Sirin mu je rekao: – Ti ćeš dobiti batine! – Taj čovjek je kasnije dobio 100 batina. Kada su Ibn Sirina upitali na osnovu čega je tako protumačio snove, on je rekao: – Na perzijskom dirhe- mu ima lik kralja i krune, a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem, treba ga kovati.

Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da kujem dirheme. – Da ti nisi pjesnik? – upitao ga je Ibn Sirin, a on je rekao – Jesam!

Priča se da je neki čovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – To ti znači da ćeš se odmetnuti od vjere! – Čovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri, pođe u džihad (borbu na Allahovom putu).

Kad je došlo do sukoba između muslimanske i nemuslimanske vojske, tog čovjeka su nemuslimani za­ robili i počeli ga mučiti raznim mukama, sve dok on nije napustio svoju vjeru. – To da će se on odmetnuti od svoje vjere temelji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge, a na dirhemu je, u kontekstu šehadeta, ispisano i Alla-hovo dž.š. ime.

Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s.a.v.s. – Ibn Sirin ga je upitao: – Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? – Jesam – rekao je čovjek, a Ibn Sirin mu j e rekao da skine obuću, i kad ju je on skinuo, iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta).

Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu, ibrik ili vrč s ručkom, to znači da će ku­ pili slugu, da će oženiti ženu ili da će kupiti robinju zle ćudi.

Neki vele: Ako ne­ko sanja da se služi zlatnim ili srebrenim posuđem, to znači da on čini grijehe, a ako se sanja da se takvim posuđem služe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu, to simbolizira radosnu vijest za te umrle osobe, shodno riječima Uzvišenog: “Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata .. .”

BLAGO simbolizira trudnoću žene obzirom da zlato simbolizira dječake, a sreb­ ro djevojčice.

Blago može da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je učenjak, opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga.

Rečeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allahovom putu. Blago takođe može da sim­ bolizira i djela koja će čovjek uraditi u raznim gradovima.

Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti, to znači da će imati neku teškoću ko­ja će ga pogoditi.

Priča se da je neka žena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: – Kćeri moja, koja si djela našla najboljim? – Ona joj odgovori: – Orahe koje posjeduješ podi­jeli siromasima. – Neko je taj san ispričao Ibn Sirinu koji je rekao: – Neka ta že­na izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima.- Kada je to žena čula, rekla je: – Tražim oprosta od Allaha, zaista imam blago koje sam zakopali! u doba kuge.

Neki čovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: – Idi u Bas ru, jer u Basri imaš blago, pa ga ponesi. – On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. Nakon toga on odluči da ide u Basru i pripremi se za put. Kada je došao u Basru, obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo, pa je počeo očajavati i koriti sebe zbog toga čime se optereti, l tako jednog dana uđe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. Zatim je po­ čeo da je pretražuje i našao je u njoj defter. Pogleda u nj, ali ništa nije razumio. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne nađe u Basri da mu to pre­ vede, i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. Kad mladić pogleda u defter, zatraži da mu ga proda, a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga on­ da dati. On m.u ga prevede i to bijaše knjiga o tumačenju snova.

KRUNA . Ako je sanja žena na svojoj glavi, to znači da će se udati za čovjeka vi­ sokog položaja koji posjeduje vlast i bogatstvo, a ako je noseća, rodice dječaka

Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna, to znači da će dobiti vlast nad ne-Arapima.

Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava, to znači da će njegova vjera biti ispravna, a u obrnutom slučaju vjera mu nije ispravna, jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokudeno.

Kruna muškarcima može da simbolizira i to da će se oženiti ženom visoke vrijednosti odnosno bogatom že­ nom, a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara, vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok položaj kao što je bio počašćen visokim položajem i vlašću Jusuf a.s., izuzev ako snivač ima odsutnog oca, koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi.

Kruna ukrašena draguljima ima bolje značenje, ako se sanja, od krune koja je od samog zlata. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. – Nato mu je Ibn Sirin rekao: – Ti imaš odsut­ nog oca, koji je izgubio vid. – Kasnije je taj čovjek dobio pismo u kojem je to pot­ vrđeno. – Ibn Sirin je to ovako objasnio: – Kruna koju je ovaj čovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. oca), a to što je od zlata znači da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraže, tj. njegov vid.

ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. Rečeno je i to da vijenac simbolizira višak imetka, znanje ili dijete.

Ako žena sanja vijenac, on joj simbo­lizira udaju za ne-Arapa, a ako ga sanja muškarac, to znači da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato pokudeno muškarcima.

Ako trgovac sa­ nja da je sa svoje glave skinuo vijenac, to znači da će izgubiti neki imetak, a ako sanja da mu ga je skinuo vladar, načiniće neku grešku u pogledu vjere. Ako vla­ dar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vijenac, to znači da će izgubiti vlast.

MINĐUŠE . Ako muškarac sanja da ima minduše, to znači da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne doli­ kuje da ukrašavaju uši (minđušama i si,).

Takav san mu može da znači i to da on iskrivljenom melodijom uči Kur’an, ili, ako ima trudnu ženu ili kćerku, da će ne­ ka od njih roditi sina ako su mu minduše bile od zlata, a ako su bile od srebra, ona će roditi kćer.

Ako neko sanja da njegova žena ili robinja u ušima ima min­ duše, to znači da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama, jer žena ili robinja u tom slučaju simboliziraju trgovinu, a minduša u ušima – žene i ro­ binje.

Ako neko sania da u ušima ima minduše ukrašene biserom, to znači da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta, jer je ljepota svake stvari njen “biser”, i biće ob­ daren Kur’anom, vierom, lijepim glasom i savršenstvom u svom životu, a ako je pored tih minduša sanjao da ima minduše i u gornjem dijelu uha, to znači da će mu se roditi kćer.

Ako takav san sanja trudna žena, rodice sina. Minduše i u do­ njem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto značenje i za muškarce i za žene.

Ako muškarac sanja da ima zlatne minduše, to znači da se bavi pjevanjem, a ako sanja da ima minduše od srebra, to znači da će pola Kur’ana naučiti napamet.

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da u jednom uhu imam mindušu. – Ibn Sirin ga upita: – Kako ti ide pjevanje? – Imam lijep glas – odgovori čovjek.

PRSTEN simbolizira ono što čovjek posjeduje i ono nad čim ima vlast.

Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio, dobiće vlast i moć ako je toga dosto­ jan, obzirom da je vlast Sulejmana a.s. bila u prstenu, a i stoga što vladari prste­ nom pečate svoja pisma, kao i časni ljudi svoje riznice.

Takav san može da zna­ či i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti, i u tom slučaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata.

Takav san takode može da znači da će se oženi­ti i oduzeti djevojci nevinost, a kamen prstena u tom slučaju simbolizira ženino lice.

Ako pobožan čovjek ili asketa sanja da je od Allaha dž.š. dobio prsten, to znači da će mu Allah dž.š. dati sigurnost pri kraju života, a ako sanja da je prs­ ten dobio od Vjerovjesnika s.a.v.s., ili od nekog učenjaka, to mu je radosna vijest da će postići znanje.

Navedeno važi ako je u pitanju srebreni prsten, a ako je u pitanju zlatni prsten, onda to nema pohvalno značenje.

Nema pohvalno značenje i ako je u pitanju prsten od željeza obzirom da je to nakit stanovnika Dže-hennema, kao i ako je u pitanju prsten od bakra, zbog samog naziva bakra, koji (u ar. jeziku) aludira na nesreću, kao i zbog toga što se džinski prstenovi prave od bakra – neka nas Allah sačuva od svog tog zla!

Rečeno je i to da prsten može da simbolizira i oca, ženu, kupovinu robinje, kuće, jahaće životinje, imetak ili upravu.

Ako muškarac sanja prsten od zlata, on mu simbolizira poniženje.

Re­ čeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od željeza, to znači da će pos­ tići neko dobro nakon poteškoće, a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata, ko­ji na sebi ima dragi kamen, to mu simbolizira neku sreću.

Prsten izliven od jed­ nog materijala simbolizira neko dobro, a prsten koji unutra ima nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno, ili to znači preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj težini.

Ako žene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti, ono za njih ima pohvalno značenje.

Rečeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara; halka prstena – os­ novu njegove vlasti; dragi kamen – njegovu veličanstvenost; pečat na prstenu – njegov imetak i izvršnu vlast a može da simbolizira i njegova naređenja i zabra­ ne; i gravura na prstenu – njegovu želju i cilj.

Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao pečat, to znači da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da pečat inače ima jače značenje od samog prstena.

Ako neko sanja da je natakao srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće, to znači da će dobiti vlast.

Kad neko sanja da udara pečat prstenom halife, ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte od Arapa, dobiće veličanstvenu upravu; ako je rob, ili ako ima oca, otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti; ako nema oca, desiće mu se nešto neželjeno, i ako je pripadnik sekte haridžija dobiće kao pokvarenjak neku vlast.

Ako neko sanja da je našao prsten dobiće imetak od ne-Arapa, ili će mu se roditi dijete, ili će se oženiti.

Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima, to znači da će se uzdrmati njegov položaj na vlasti.

Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao, to znači da će mu umrijeti dijete ili da će izgu­ biti dio imetka.

Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten, to znači da će biti smi­ jenjen s položaja, ili da će izgubiti vlast, ili da će se razvesti sa ženom.

Ako takav san sanja žena, to znači da će joj umrijeti muž ili neko od njene bliže rodbine.

Rečeno je: Ako neko sanja da natiče prsten, to znači da će obnoviti ono što mu prsten simbolizira.

Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raski­ nuta i da je nestala, a da mu je ostao samo dragi kamen, to znači da će izgubiti vlast i moć a zadržati i sačuvati svoje ime i lijep spomen.

Prsten od zlata simbo­ lizira novotariju u vjeri, ono što je vjerom pokuđeno, pronevjeru u pogledu vlas­ ti i nepravedno postupanje prema podanicima.

Prsten od željeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna.

Olovni prsten sim­ bolizira nemoćna vladara.

Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara.

Ako takav prsten sanja trgovac, to znači da će profitirati u trgovini, a ako ga sanja učenjak; on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svje­ tovnom pogledu.

Tijesan prsten simbolizira udobnost i utjehu.

Ako neko sanja da je pozajmio prsten, to znači da će zaimati neku stvar koja nema trajne vrijed­ nosti.

Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten, to znači da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao, kao npr. kuću, jahalicu, robinju, ženu ili dijete.

Ako neko sanja da se na tržnici prodaje prstenje, to znači da će se rasprodavati imo­ vina poglavara ili vladara.

Ako neko sanja da s neba, na ime kiše, pada prstenje, to znači da će se te godine rađati muška djeca.

Za Arape prsten najčešće simbo­ lizira ženu. Rečeno je da zlatni prsten simbolizira i ženu koja je izgubila imetak.

Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst, a zatim ga s njega skinuo i sta­ vio na drugi prst, to znači da on svoju ženu navodi na prostituciju i pokvarenost.

Ako čovjek sanja da mu je prsten s malog prsta, sam od sebe premješten na ne­ ki drugi prst a da to nije on uradio, to znači da ga njegova žena vara.

Ako neko sanja da je prsten prodao za novac, brašno, sezam, to znači da će se rastaviti sa ženom na lijep način ili će je pustiti uz određenu svotu novca.

Dragi kamen na prstenu može da simbolizira i dijete.

Ako neko sanja da je dragi kamen njegovog prstena od dragulja, to znači da će dobiti vlast, ugled, ogroman imetak, spomen, čast i dr.

Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza, on mu simbolizira njegovu hrabrost, jačinu i moć.

Prsten koji simbolizira dijete, ako je s dragim kamenom od topaza, ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i od­ gojeno.

DRAGI KAMEN NA PRSTENU : ako je od bisera, simbolizira nemoćnog i nejakog vladara.

Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen, on simbolizira ro­ đenje djeteta koje će biti dobar vjernik i koje će biti učeno i oštroumno.

Drveni prsten simbolizira dvoličnu ženu ili imetak stečen na licemjeran način.

Ako že­ na sanja da je dobila prsten, to znači da će se udati ili da će roditi dijete.

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da mi se prs­ ten slomio. – Ibn Sirin mu je na to rekao: – Ako ti je san istina, rastavićeš se sa že­ nom! – Nije prošlo ni tri dana poslije toga, a taj čovjek se rastavio sa ženom.

Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim pečatim usta muškaraca i maternice žena. – Na to mu je Ibn Si­rin rekao: – Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat učiš ezan tako da ljude i žene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uživaju u hrani i spolnom općenju.

Ako neko sanja da nekom čovjeku pečati na blatu, to znači da će on tom čovje­ ku dati vlast.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je nata­kao, ako je dostojan vlasti, dobiće je, a ako je nije dostojan, to znači da će je do­biti neko iz njegova roda, njegov neki imenjak ili neko ko mu je sličan. Prodava­ nje prstena ako se sanja, simbolizira rastavu.

OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje, a za ženu simbolizira ukras i rođenje djeteta od muža Arapa; ako je ogrlica od bronze, onda je dijete od muža ne Arapa; ako je od bisera onda to znači dobijanje djeteta od muža nis­ kog porijekla, a ako je ogrlica sastavljena od dragulja, bisera i topaza, udaće se za muža visokog ugleda, rodice mu dvije kćeri i živjeti sretno s njim.

Ogrlica za ženu može da simbolizira i njenu ljepotu, ukras i želju. Ogrlica od bisera i kora­la simbolizira pobožnost, strahopoštovanje i čuvanje Kur’ana, srazmjerno ljepo­ti i veličini ogrlice.

Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata, krupnog bi­serja i safira, dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti ne­kog povjerenja.

Ogrlica od dragulja simbolizira snivačeva lijepa djela i njegov krajnji domet u nečemu.

Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebre­nog novca, to znači da će se oženiti lijepom ženom.

Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave, radost i imetak.

Ogrli­ca od željeza simbolizira vlast čvrste ruke.

Ogrlica od bronze simbolizira ovos- vjetska dobra.

Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu.

Ogrlica koja simbolizira ženu, ako je od bisera, znači da je ta žena prostakuša.

Ako ogrlicu sanja žena, može da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muž.

Neki vele da ukrasi koji se vješaju o vrat za žene simboliziraju njihove muževe ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muževi i djeca grle žene ili majke.

Ako te ukrase sanja muškarac, to znači da mu se čini neka podvala ili spletka, ili da je on takav da se veže za uzroke i zadržava na formi, a zapostavlja suštinu.

Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu, ako uči Kur’an, naučiće ga napa­met; ako se bavi fikhom, ovladaće njim; ako je preuzeo kakvu obavezu, ispuni će je; ako je neoženjen, ožemće se ženom koja dobro uči Kur’an; ako u porodici ili bližoj rodbini ima trudnicu, ona će roditi sina.

Ako se, pak, ogrlica prekine i prospe, to znači: ako je preuzeo neku obavezu, neće je ispuniti; ako je naučio Kur’an napamet, zaboraviće ga; ako je zapamtio nešto od znanja, zaboraviće ga.

Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur’an, biseri – Sunnet, a ostali dragulji – fikh propise i riječi velikana u vjeri.

Ako žena sanja ogrlicu, ona joj simbolizira muža ili dijete. Ogrlica od dragulja simbolizira iman, znanje i Kur’an.

Ako muškarac sanja da ima ogrlicu, ona može da mu simbolizira ženu koja se lijepo ophodi prema njemu.

Ako je ogrlica velika, ona simbolizira bogatstvo; ako je čvrsta, simbolizira znanje; ako je od željeza , simbolizira snagu i moć, i ako je od drveta presvučenog nekim metalom, simbolizira licemjerstvo.

Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu, a za trgovca – zaradu u trgovini.

Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu, to znači da je on škrtac; ako to sanja pobožan čovjek, to znači da vjernici od njega nemaju ko­ risti, i ako to sanja učenjak, to znači da je on škrt u širenju znanja. Uzvišeni Al lah veli: “Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili…”

Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu, to zna­či da će on, zavisno od toga kakvu je robinju kupio, imati i takvu trgovinu i s njom postići moć, ili će u trgovjni ostvariti zaradu pa će se moći oženiti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ženski nakit i ukras. Rečeno je i to da ogrlica, ma kakva ona bila, simbolizira pokvarenost vjere.

NARUKVICA . Ako muškarac sanja da ima narukvicu, to znači da on nije pruže­ ne ruke, tj. da je škrtac.

Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra, to zna­ či da se on trudi da radi dobra djela, shodno riječima Uzvišenog: “Biće okićeni narukvicama od srebra…”, a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja, Allah dž.š, će ga pomoći protiv njega.

Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu, to zna­ či da će mu na ruke biti stavljeni okovi.

Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice, to zna­ či da on prema njima pravedno postupa, da će njegova vladavina biti blagoslov­ ljena i da će podanici solidno živjeti.

Ako se sanja da je vladaru na ruku stavlje­ na narukvica, to znači da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost.

Rečeno je da narukvica od srebra može da simbolizira sina ili slugu.

Rečeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka.

O na­rukvicama je bilo riječi i u prethodnom dijelu knjige.

Ako žena sanja da ima na­rukvicu, ona joj simbolizira njenu ljepotu, ukras i ono čime se ponosi.

Ako žena sanja da ima više narukvica, to znači da joj muž čini dobro i pričinjava joj radost.

Ako muškarac sanja da ima narukvicu, ona mu simbolizira njegovog brata obzi­ rom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata.

Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu, to mu može da znači da će biti bičevan, pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna.

Ako čovjek sanja da na mišici ima srebrenu na­ rukvicu, to znači da će sina oženiti svojom bratičnom, a ako je ta narukvica od biserja, to znači da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra.

Sav nakit koji žena stavlja na se može da joj simbolizira njenog muža, shodno riječima Uzviše.- nog: “… one su odjeća vaša…”

POJAS simbolizira oca, brata, amidžu, sina ili nadređenu osobu koja snivaču po­ maže u određenim poslovima.

Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao, to znači da mu je ostalo još pola života.

Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike; zlatni pojas simbolizira vladarovo nasilje; že­ljezni pojas simbolizira jačinu vladarove vojske; olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebreni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske.

Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva, tako da ne može da ih nosi, to znači da će on dugo živjeti i da će doživjeti poznu starost.

Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku, ali da se njime nije opasao, to zna­ či da će otići na neki put i da će na putu biti siguran, a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci bič, to znači da će dobiti upravu.

Ako upravi­telj sanja da mu se prekinuo pojas, to znači da će mu ojačati moć i da će dugo živjeti.

Ako neko sanja da se umjesto pojasom, opasao koncem, to znači da mu je prošlo pola života.

Ako neko sanja da se umjesto pojasom, opasao zmijom, to znači da će se on opasati pojasom u koji će staviti zlatnike ili novac.

Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas, to znači da će dobiti vlast.

Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa, to znači da će se on oslanjati na ja­ kog i uglednog čovjeka, od njega zadobiti dobro i blagodat i rime biti ojačan.

Ako to sanja bogataš, to mu simbolizira njegovu snagu,sigurnost i stabilnost u njego­voj trgovini, ili vlast, ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolja od javne.

Ako čovjek sanja da je opasan pojasom, on mu može da simboli­ zira oslonac koji mu daje snagu, a ako je taj pojas ukrašen draguljima, to znači da će dobiti imetak koji će ga usrećiti, ili da će mu se roditi sin koji će postati gos­ podar u porodici.

HALHALE od srebra simboliziraju sina.

Ako muškarac sanja da na sebi ima zlat­ ne halhale, to znači da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri.

Ako halhale sanja žena, one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata, a ako je neudata, da će se udati za časnog i darežljivog muškarca od kojeg će doživjeti veliko dobro. I o halhalama je ranije bilo riječi.

BISER . Nanizani biser simbolizira Kur’an i znanje. Ako neko sanja da ispravno buši biser, to znači da on pravilno tumači Kur’an.

Ako neko sanja da biser proda­ je ili da ga guta, to znači da on zaboravlja Kur’an.

Rečeno je i ovo: Ako neko sa­ nja da prodaje biser, to znači da će steći znanje i da će ga širiti među svijetom.

Ako neko sanja da stavlja biser u usta, to ukazuje na njegovu dobru vjeru.

Ako neko sanja da iz usta prosipa biser, koji ljudi uzimaju, ali ga on ne uzima, to znači da on dijeli korisne savjete.

Rečeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera to znači da će se oženiti ili da će uposliti slugu.

Rečeno je i ovo: Biser simbolizira dijete, shodno riječima Uzvišenog: “Služiće ih vječno mlada posluga, – da ih vi­ diš, pomislio bi da su biser prosuti”.

Posuđivanje bisera simbolizira dijete koje ne­ će dugo živjeti. Vađenje biserja iz dubine mora ili iz rijeke, simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara.

To takođe može da simbolizira dobijanje nasljed­ stva; za upravitelja – dobijanje uprave; za učenjaka -sticanje znanja; i za trgovca – zaradu.

Biser takođe simbolizira savršenstvo i ljepotu.

Ako neko sanja da drve-tom buši biser, to znači da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne može stupiti u brak.

Ako neko sanja da je progutao biser, to znači da on ne želi da posvjedoči istinu.

Ako neko sanja da žvaće biser, to znači da on ogovara lju­ de.

Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser, da ga je zatim sažvakao i po­ novo progutao, to znači da on vrijeđa i ogovara ljude.

Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera, to znači da će od vladara dobiti halal imetak.

Ako neko sanja da broji biser,to znači da će ga zadesiti neka poteškoća.

Ako neko sa­nja da je ključem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje, to znači da on pita uče­ nog čovjeka obzirom da učenjak simbolizira riznicu a pitanje simbolizira ključ.

Ovakav san može da simbolizira i ženidbu ženom koja će roditi lijepo dijete.

Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar, to znači da on ljudima čini dobro ne­ ko.

Ako neko sanja da razdvaja bisere od školjki, da uzima školjke a baca bisere, to znači da on pljačka grobove.

Veliki biser, ako se sanja, ima bolje značenje od malog bisera. Krupno biserje može da simbolizira i duge kur’anske sure.

Nena nizani biser simbolizira dijete. Bušeni biser simbolizira robinje.

Prosuti biser sim­ bolizira lijep govor.

Razne vrste bisera takođe mogu da simboliziraju strasnu lju­ bav prema ženama i djeci.

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam dvojicu lju­ di da u usta stavljaju biser, pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od ono­ ga koji je stavio u usta a drugi čovjek je vadio krupniji. – Nato mu je Ibn Sinn rekao: – Čovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja, jer ja govorim ono što ču­ jem,a čovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizira Hasan el-Basrija i Ubadea koji govore više od onoga što čuju.

Neka žena je došla Ibn Sirinu i rekla mu: – Sanjala sam da u krilu imam dva bi­ sera jedan veći a jedan manji, pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan bi­ ser i ja sam joj dala onaj manji. – Nato joj je Ibn Sirin rekao: – Ti si naučila dva kur’anska poglavlja, jedno duže a jedno kraće, i svoju sestru si poučila kraćem poglavlju. – Istinu si rekao – rekla je žena. – Ja sam naučila suru El-Bekare i su­ru AH Imran, pa sam svoju sestru poučila suri Ali Imran.

Neki čovjek je došao kod Ibn Sirina i rekao mu: – Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. – Nato mu je Ibn Sirin rekao: – Ti učiš Kur’an napamet, i sve što naučiš, to zaboraviš i zapustiš. Boj se Allaha zbog toga!

Neki drugi čovjek je došao kod Ibn Sirina i rekao mu: – Sanjao sam da bušim bi­ ser. – Ibn Sirin mu je nato rekao: – Imaš li ti majku? – Imam – reče čovjek – ali je ona odvedena u ropstvo. – Jesi li ti kupio kakvu robinju? – upitao je Ibn Sirin. -Jesam – rekao je čovjek, a Ibn Sirin mu je tada rekao: – Boj se Allaha! Ta robinja je tvoja majka.

Neki drugi čovjek je Ibn Sirinu ispričao sljedeći san: – Sanjao sam da gazim bi­ serje. – Ibn Sirin mu je rekao: – Biserje ti simbolizira Kur’an, a ti ne bi smio Kur’an da bacaš pod noge!

Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja držim u ustima i ne vadim ga. – Nato mu je Ibn Sirin rekao: – Ti znaš dobro učiti Kur’an, ali ga ne učiš. – Istinu si rekao – potvrdio je čovjek.

Neki drugi čovjek je Ibn Sirinu ispričao sljedeći san: – Sanjao sam da na jednom uhu, na ime minđuše, imam biser. – Ibn Sirinu je rekao: – Boj se Allaha! Ti nep­ ravilnom melodijom učiš Kur’an.

Neki, pak, drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da iz usta prosipam biserje, koje su ljudi kupili, a ja nisam. – Nato mu je Ibn Sirin rekao: -Ti si pripovjedač i ne radiš ono što govoriš.

KORAL . Rečeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu, popularnu i vese­ lu robinju.

Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dž.š. zabranio, shodno riječima Uzvišenog: “…ne omalovažavajte Allahove obrede hadža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene!”

SAFIR simbolizira radost i zabavu.

Ako neko sanja da ima prsten sa safirom, to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (čuvenost).

Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir, ukoliko očekuje da mu se rodi dijete, rodice mu se kćer, a ako želi da se oženi, oženiće izuzetno lijepu i pobožnu ženu, shodno riječima Uzvišenog: “One kao da su (crveni) dragulji i korali”.

Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala, to znači da će od vladara dobi­ ti neki imetak.

Sanjanje mnogo korala za učenjaka znači sticanje znanja, za ono­ga ko je dostojan uprave – da će je dobiti, i za trgovca – da će imati uspjeha u tr­govini. Rečeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja.

Ako neko sanja da gleda u dragulj, biser ili kristal, i da to nema sjaja, neka se pričuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju, ili neka se pri­ čuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj.

Ako se uzme da koral simbolizira prijatelja, to znači da je taj prijatelj gruba srca.

Ako neko sanja da ima krunu od korala i merdžana (sitni biseri), to znači da će zaslugom neke lijepe že ne steći ugled i moć.

Neki vele da mnogo korala simbolizira ženu.

SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu, dobar i halal imetak, čisto znanje i dobročinstvo ili pobožnog i voljenog prijatelja.

TIRKIZ simbolizira osvojenje, pobjedu, naklonost i dug život.

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da na ruci imam prsten s’ugrađenim safirom crvene boje. – Nato mu je tbn Sirin rekao: – Voli te neka lijepa žena okrutna srca.

AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo, shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s.a.v.s.

Ako neko sanja da na prstenu ima ugrađen ahat, to znači da će dobiti neku blagoslovljenu stvar i blagodat, koja će se pove­ćati.

To isto simbolizira i ONIKS (vrsta poludragog kamena).

JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla, a za onoga ko očekuje dijete – da će ga dobiti.

Jantar takode simbolizira licemjerna prijatelja. Zrno ćili bara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći.

Mnogo ćilibara simbolizira ha­ ram imetak.

OLOVO simbolizira svjetinu (puk).

Uzimanje olova može da simbolizira dobija nje imetka od vatropoklonika.

Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka.

Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. Ako neko sanja da topi olo­ vo, to znači da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod pre koravati i klevetati.

BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Zidova.

Ako ne­ ko sanja da topi bronzu, to znači da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima.

Takav san takođe može da simbolizira i zao govor i klevetanje. Ako ne­ ko sanja da u ruci ima nešto od bakra, neka se pričuva neprijateljstva nekog čov­ jeka i neka se boji Allaha, svoga Gospodara, u vezi sa svojom vjerom obzirom na riječi Uzvišenog: “Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo”. Tele nije bilo od zlata niti srebra, već od bakra.

Ako neko sanja bronzu i bakar, to znači da on kleveće, potvara i grdi.

ŽELJEZO . Uzvišeni Allah je rekao: “…a gvožđe smo stvorili u kome je velika sna­ ga i koje ljudima koristi”.

Gvožđe simbolizira imetak, snagu i ugled.

Jedenje željeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdržavanjem.

Žvaka­ nje željeza u snu simbolizira ogovaranje.

Željezo općenito simbolizira pobjedu.

Priča se da je neki čovjek došao Džaferu es-Sadiku a.s. i rekao mu: – Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao željezo i napojio me jakim sirćetom. – Džafer es-Sa- dik mu je nato rekao: – To što si dobio željezo znači da ćeš podučiti svoga sina pravljenju pancir košulja, što je bio zanat Davuda a.s., a to što si napojen sirće­tom znači da ćeš trošiti halal imetak, da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku).

SURMA simbolizira imetak, a surmedan – ženu.

Ako dobar čovjek sanja da pod­ vlači surmu, taj san mu ima dobro značenje, a ako takav san sanja griješnik, ta­kav san mu nema dobro značenje.

Štapić za podvlačenje surme simbolizira dije­te.

Rečeno je: Ako neko sanja da podvlači surmu, to znači da će mu se poboljša­ ti vid.

UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno, i to je ženski ukras.

Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi, to simbolizira manju štetu.

Rečeno je da stakleni ukras simbolizira i nestalnu brigu.

O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodryh poglavlja.

U jednom haberu od Ummi Seleme r.a. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plačući iza sna, pa ju je neko upitao za to, a ona je odgovorila: – Sanjala sam Al lahova Poslanika s.a.v.s. kako u ruci drži bocu. Kada sam ga ja upitala: – Sta je to, Allahov poslanice? – on mi je rekao: – Sakupio sam u nju krv Huseinovu. – Ne­ dugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji.

ŽIVA simbolizira kršenje obećanja, izdaju, licemjerstvo i slijeđenje niskih želja.

Ako neko sanja da u ruci ima nešto od žive, to znači da je on kolebljiv u svom vjerovanju, da slijedi niske želje i da je nepovjerljiv.

Jedenje žive u snu nema li­ jepo značenje.

KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti.

NAFTA simbolizira haram imetak.

Rečeno je da nafta simbolizira i pokvarenu že­ nu.

Ako neko sanja da je posut naftom, zadesiće ga nešto neželjeno od strane vladara.

SITNI METALNI NOVAC , ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi, simbolizira za­ dovoljenje potreba, a ako se sanja otkriven i da se obrće, on u tom slučaju sim­ bolizira pogrdan i loš govor i galamu.

Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novčanu jedinicu manju od dirhema), to znači da je on ot­ padnik od vjere.

Sitni novac takode simbolizira uobražen govor i beskorisnu ras­ pravu.

Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha, to znači da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur’an.

Ako neko sanja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac, to znači da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru, a sitni no­vac obmanu, nevjerovanje i zabludu

Neki vele da sitan novac simbolizira tugu, tjeskobu i riječi koje izazivaju brigu.

Rečeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotsrvo.

UKRAŠENA JAHALICA (jahaća životinja) simbolizira čestit imetak, srazmjerno nakitu jahalice, obzirom da nakit na jahalici nema loše značenje i taj nakit jahalicu čini vrednijom i skupocjenijom, a onoga ko je jaše čini značajnijim, uglednijim i dostojnijim uprave.

Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu, to znači da će do­ biti imetak od nekog uglednog čovjeka, ili da će dobiti lijepu robinju.

Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra, on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove.