Religija

Tumačenje snova o vatri, njenim sredstvima i priboru, te drva, ugalj, ognjište, peć,mangala, lampa, svijeća, kandilj i dr.

Tumačenje snova o vatri, njenim sredstvima i priboru, te drva, ugalj, ognjište, peć,mangala, lampa, svijeća, kandilj i dr.

VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge elemente i obzirom da ona može da nanosi štetu i korist.
Vatra može da simbolizira i Džehennem ili Allahovu dž.š. kaznu.
Ona takođe može da simbolizira i grijehe, greške, haram i sve ono što vodi u Džehennem, od riječi ili od dijela.
Vatra katkad simbolizira i uputu, islam, znanje i Kur’an, obzirom da se po moću nje svijetli i nalazi put u tmini, shodno Musaovim a.s. riječima navedenim u Kur’anu: “, Ili ću naći u vatri uputu”, koju je i našao jer je iz nje čuo govor Uzvišenog Allaha, i dobio je uputu.
Vatra takođe može da simbolizira i opskrbu, korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i oni ma koji su kod svojih kuća, shodno riječima Uzvišenog: “Mi činimo da ona pod sjeća i da bude korisna onima koji konače…” Arapi imaju običaj reći: “Tom i tom se ugasila vatra” kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro, a isto tako imaju običaj u noći naložiti vatru da posluži kao orijentacija i utočište onima koji putuju noću.
Gorenje vatre simbolizira darežljivost ili bogatstvo, a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo.
Vatra može da simbolizira i džine obzirom da su oni od nje stvoreni.
Vatra mo že da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa, dimi se i ima plamene jezike.
Vatra može da simbolizira i vladarovu kaznu, a njom kažnjava i Allah, koji je vladar na oba svijeta.
Vatra takođe može da simbolizira sušu, najezdu skakavaca ili zarazne bolesti, kao što su boginje, kuga i dr.
Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i ližući plamenim jezicima, to znači da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi, pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha, ili to može da simbolizira namet na vilajet od strane vladara, pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša.
Ako je ta vatra u vidu žeravice, bez plamena, ona u tom slučaju simbolizira zarazne bolesti, pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo.
Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje, njive, usjeve, voćke i biljke, to simbolizira sušu.
Ako neko sanja da je naložio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije drugih, to znači da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan, a ukoliko nije, to znači da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaže druge.
Ako ta vatra nije bila na putu, ili ako je pržila one koji bi pored nje prolazili, zahvaćala ih svojim iskrama uznemiravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im očima, ona u tom slučaju simbolizira novotariju koju će snivač uvesti u običaj ili namjerava da je uvede, a može da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivač naći utočište i službu, ili kojeg će va rati, zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bježao od nje.
Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovosvjetskoj vatri i koja je naložena da bi on u nju bio bačen, to znači da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti, a ako su ga u vatru bacili, to znači da će biti spašen, kao što je bio spašen i Ibrahim a.s. Navedeno važi ukoliko su oni koji su to s njim činili njegovi neprijatelji, ili ako je on dobar čovjek.
Međutim, ukoliko je vatra ugrožavala samo njega, ali ne i druge, ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze, neka se u tom slučaju pričuva Allaha dž.š., svoga Gospodara, i neka se prođe djela koja čini a koja vode u Džehennem, prije nego što dospije u sam Džehennem i vatra mu u tom slučaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom.
Ako neko sanja da posjeduje vat ru u svojoj peći, na ognjištu ili nečem drugom što služi za loženje vatre, ona u lom slučaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti, pogotovo ako se on izdržava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu.
Ako neko sanja da mu je vatra zapretana, ugašena, postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica, to znači da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi.
Kad neko sanja da je u peći, na ognjištu i si. naložio vatru da bi pripremio hra nu i jelo, ako profesionalno nije vezan za vatru, to znači da će tražiti imetak i op skrbu u vladarovoj službi, ili koristeći njegov autoritet ili pomoć, ili da će to tražiti nekim sporom, svađom, mešetarenjem ili od predstavništva, ili, pak, da će svojim govorom uskovitlati prašinu i izazvati zlo.
Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal, to znači da će to poskupiti.
Takav san može da znači da će vladar snivača pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak.
Ako neko sanja da jede vatru, to znači da on jede haram imetak, prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote), na što ukazuje i kur’anski tekst.
Ako neko sanja da vatra govori iz krčaga ili neke druge posude, to znači da je osoba koju dotična posuda simbolizira opsjednuta džinima i da iz nje i preko njenog jezika govori džin.
Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk, a ako nema izgleda za rat, to onda može da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja.
Ebu ‘Amr en-Nah’ i je rekao Allahovu Poslaniku s.a.v.s.: – Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra, da se ispriječila između mene i mog sina i da je govorila; –
Raspali, raspali, i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve, i vaše po rodice i vaše imetke! – Na to je Poslanik a.s. rekao: – To je fitneluk (smutnja) ko ji će se desiti u ahiri zemanu. Ljudi će ubiti svog imama. Zatim će se u skupina ma dug vremenski period sporiti – i Poslanik a.s. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke, pojašnjavajući te sukobe, a zatim dodao: – Zlikovac će se smatrati dobrim, a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pijenja vode.
Ako neko sanja da je naložio vatru da bi se ogrijao, to znači da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.
Ibn Sirin je upitan za nekog čovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku, naš- to je on rekao: – Taj čovjek će oslijepiti, pa će ga njegova djeca voditi.
Ako neko sanja da je naložio vatru da bi na njoj ispržio meso, to znači cia će on izazvati ogovaranje ljudi, a ako je uzeo nešto pečenja, to znači da će dobiti neš to imetka koji će biti popraćen žalošću.
Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu, to znači da će on pokrenuti nešto zbog čega će ocl izdržavaoca porodice dobiti neku korist, a ako u loncu nije bilo hrane, to znači da će svojim riječima podbosti nekog čovjeka i navesti ga na nešto pokuđeno.
Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće, to simbolizira nekakvu štetu i nesreću.
Ako neko sanja da potpaljuje vatru, to može da znači da će od vladara dobiti neki haram imetak.
Ako neko sanja da ga je vatra opekla, to znači da će ga ljudi ogovarati.
Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. Iskre simboliziraju zao govor.
Ako neko sanja da po njemu padaju is kre, to znači da će biti uznemiren neželjenim govorom.
Ako neko sanja da u ruci drži upaljenu glavnju ili baklju, to znači da će od vladara dobiti obilan imetak, a ako sanja da ju je bacio među ljude, to znači da će medu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu.
Ako trgovac sanja da je vatra zahvatila njegovu robu, to znači da će mu roba imati dobru prođu. U narodu se, inače, za robu ko ja ima dobru prođu kaže da “ide k’o na vatru”. Takav san mu takođe može da znači da mu je roba haram.
PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi.
Ako neko sanja da loži vatru pred kapijom vladara, to znači da će dobiti vlast i moć.
Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diže visoko, koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi, to znači da je on moćan i koristan čovjek.
Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre, siguran od njene opasnosti, vatra u tom slučaju simbolizira blagodat, blagoslov i moć, shodno riječima Uzvišenog: “… nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje…”
Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće, dobiće upravu ili će ojačati u trgovini ili u zana tu kojim se već bavi.
Ako čovjek koji ima trudnu ženu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj, to znači da će mu žena roditi muško dijete, koje će postati čuveno.
Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi, to znači da će otići na hadž, a ako sanja da je baklja nasred kuće, to znači da će u kući biti provedena svadba.
Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru, postići će moć, pobjedu, veselje, blagodat i vlast, shodno kazivanju o Musau a.s.
Ako neko sanja da je u njegovoj peći naložena vatra, to znači da će mu zatrudnjeti žena ako za to ima vjerovatnoće.
Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prži ali on to ne osjeća, to znači da će mu u kuću ući vojska.
Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju, to znači da on pisanjem čini zlo; ako mu vatra izbija iz usta, to znači da je on doušnik, i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova, to znači da on čini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima.
Ako neko sanja da je naložio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priđu vatri, to znači da on ljude poziva u zabludu i novotariju, a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila.
Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća, to znači da bi mu se kuća us koro mogla srušiti.
Neki čovjek je došao kod Ibn Sirina i rekao mu: – Sanjao sam da sam papuče sta vio u vatru, pa je jedna papuča izgorjela, a druga je samo nagorjela. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ti u Perziji imaš stoku. Pola stada ti je propalo, a od druge polovine ćeš imati malo koristi. – Tako se i desilo.
Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu, to znači da će postići iskrenost, vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima, shodno kazivanju o Ibrahimu a.s.
Ako neko sanja da gasi vatru i varnice, to znači da će on na tom mjes tu smiriti neku pobunu, smutnju i trvenje.
Ako neko sanja da se vatra koja je naložena u kući za osvjetljavanje ugasila, to simbolizira smrt porodičnog starješine, a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu, to simbolizira smrt učenog poglavara tog grada.
Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra, to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice.
Ako neko sanja da mu se vatra u kući zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je, to znači da će mu u ku ću ući lopov.
Kad neko sanja da loži vatru i da mu se vatra ugasila, ako je u ratu, pretrpjeće poraz, a ako je trgovac, pretrpjeće gubitak u trgovini.
DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim, dućan će mu donositi obilje, zahvaljujući vladaru, nakon što je ranije trpio nestašicu.
Ako neko sanja da mu dim iz lazi ispod lonca u kojem se kuha meso, postići će dobro, i blagostanje i spasiće se neke opasnosti.
Ako neko sanja da ga je dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio, to znači da će ga spopasti vrućica, a ako osjeti toplotu od dima, to zna či da će ga zadesiti tuga i briga.
OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuđih riječi. Bacanje drva u vatru simbolizira hrljenje vladaru.
DRVENI UGALJ simbolizira opasnog čovjeka. Neki vele da on simbolizira haram imetak. Neki, opet, vele da on simbolizira opskrbu od vladara.
UGALJ . Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. nešto lažno i beskorisno.
Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od nečega što je u vezi s ugljem.
Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. On je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Abesinci će zavladati tvojim gradom. – Tako je i bilo.
Rečeno je da pepeo simbolizira haram imetak, a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara.
Ako neko sanja pepeo, to znači da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad.
Ako neko sanja da pot paljuje PEĆ , to znači da će ostvariti neku ličnu i materijalnu korist.
Kad neko sa nja da se u vladarovoj kući nalazi peć, ako vladar ima neki problem, riješiće ga, a ako ima neprijatelja, pobijediće ih.
Ako neko ko je dostojan uprave sanja da gradi peć, to znači da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima.
Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela, to znači da će oženiti ženu od koje nema nikakva dobra.
MANGALA od željeza simbolizira ženu iz moćne porodice.
Mangala od bronze simbolizira ženu iz porodice koja se predala traženju ovosvjetskih dobara.
Ako se sanja drvena mangala, ona simbolizira ženu iz munafičke porodice.
Mangala od kreča simbolizira ženu iz porodice koja liči na faraonsku porodicu. Mangala od blata simbolizira ženu iz vjerničke porodice.
Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast, a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu.
SVJETIONIK simbolizira slugu. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi.
SVJETILJKA simbolizira izdržavaoca porodice.
Ako neko sanja da je upalio svjetiljku, to znači da će steći znanje i visok položaj.
Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku, to znači da on remeti nekog čovjeka koji je na istini, ali mu to neće poći za rukom, shodno riječima Uzvišenog: “Oni žele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima, a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo”.
Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom, to znači da mu je vjera jaka i da je na pravom putu, shodno riječima Uzvišenog: “…i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići…”
Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom, to znači da on klanja tehedždžud namaz ako je toga dostojan, ili će biti upućen u nečemu u čemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se čovjek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put, ih je možda zapao u grijehe i pokajaće se za njih.
Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku, to znači da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno.
Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku, to znači da će ga pohoditi vladar ili neki učenjak ili će dobiti blagoslovljenu opskrbu.
Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetli kao sunce, to znači da će naučiti Kur’an ; da će ga tumačiti. Svjetiljka takode simbolizira povećanje svjetla u srcu, jačanje vjere i postizanje onog što se želi. Rečeno je i to da svjetiljka simbolizira pobožno dijete, učenog šeriatskog pravnika ili darežljivog trgovca.
Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući, to znači da će mu se roditi blagoslovljeni dječak.
Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća, ako je vladar, izgubiće vlast, ako je trgovac, pretrpjeće gubitak, i ako je bogataš, izgubiće imetak, shodno riječima Uzvišenog: “Slični su onima koji potpale vatru, i kada ona osvijetli njihovu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!”
Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući, ako je neoženjen, oženiće se, a ako je bolestan, ozdraviće.
Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari.
FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u službi ljudi.
Ako se sanja da je sav fitilj izgorio, to znači da će odgojiteljica umrijeti.
Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala požar, to znači da će odgojiteljica počiniti neki grijeh i posrnuće.
VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruža materijalnu pomoć. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u čije sticanje je uložen veliki trud obzirom da se odvaja nje voska od meda koristi vatra.
KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok položaj, popularnost, ugled i spomen i koje će biti korisno.
Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdržavaoca porodice ili učenjaka. Kandilji u džamiji simboliziraju ulemu (učenja ke), pobožne ljude i Kur’an. Ebu ‘Ujejne je sanjao da su se pogasili džamijski kandilji. Nedugo zatim umro je (učenjak) Muse’ir ibn Keddam.
KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja.
Ako neko sanja da je kresi- vom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao, to znači da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak, i om će mu pružiti pomoć, jer kad se takva dva čovjeka sas tave, oni čine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira čov jeka gruba srca, željezo – jakog čovjeka, a vatra – vladara.
Ako žena sanja da je ukresala, potpalila i puhanjem raspirila vatru, to znači da će roditi dječaka.