Religija

Tumačenje snova o sultanima, carevima, njihovoj pratnji, straži i onima koji su u kontaktu sa njima

Tumačenje snova o sultanima, carevima, njihovoj pratnji, straži i onima koji su u kontaktu sa njima

SULTAN u snu simbolizira Allaha dž.š.
Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahovo dž.š. zadovoljstvo.
Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere.
Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dž.š. gnjev. Ko sanja da je zaposjeo položaj halife postići će ugled i čast. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu, a dostojan je hilafeta – dobit će visok položaj, a ako nije dostojan hilafeta – bit će ponižen, njegov slučaj će se iskomplikovati i pogodit će ga nesreća. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana – obnovit će svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. Neki vele: Ko ovo sanja, a nije dostojan tog položaja – ubrzo će umrijeti, ili, ako je bolestan, to znači da će umrijeti, obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre, kao što se ni nad sultanom nema vlasti. Ako ovo sanja rob, bit će oslobođen.
Ko sanja da ga IMAM (vođa) kori lijepim riječima to ukazuje na dobar odnos među njima dvojicom.
Ko sanja da mudrim riječima raspravlja sa imamom – udovoljit će nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da ide sa imamom – on mu je muktedija (pristaje za imamom).
Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom – on se imamu protivi. Ko sanja da na jahaćoj životinji sjedi iza imama, on će ga naslijediti, bilo za imamova života, bilo poslije njegove smrti.
Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će čast srazmjerno količini hrane koju je pojeo, a neki vele da će biti razotkriven i da će doživjeti propast.
Ko sanja da spava sa imamom, a iz među njih nema nikakav zastor, i da on zaspi, a imam ustane, to ukazuje na to da ga je imam zamrzio, a ako njihovo drugarstvo ostane čvrsto, njegov imetak će otići imamu, obzirom da je spavač kao mrtvac, a nalaženje mrtvaca znači nalaženje imetka; a ako on zaspi prije imama, bit će siguran od opasnosti kojoj je izložen, jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritičnog stanja.
Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude ponjava – on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ženu, ili robinju, ili imetak koji će mu biti mehr za ženu ili za kupovanje robinje, a ako mu je postelja nepoznata, imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu.
Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok položaj, shodno riječi ma Uzvišenog: “.. I pošto porazgovara s njim, reče mu: – Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti.”
Ako ovaj san sanja trgovac , profitirat će u trgovini, ako to sanja neko ko je u sporu, dobit će spor, a ako to sanja zatvorenik, bit će oslobođen. Ko sanja da ide zajedno sa imamom – miješa se u imamovu vlast.
Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću, ili u mahalu, ili u neko mjesto gdje nije poželjno zalaziti, ili u selo, narod mjesta gdje je ušao pogodit će velika nesreća.
Sva ljepota imamovog stanja i izgleda, koja se vidi u snu, simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam; ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast, a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece.
Ko sanja da je ušao u imamovu kuću bit će mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobit će životno obilje.
Tumači snova se razilaze u tumačenju sna ako neko sanja da se izležava u ženskim odajama imamove kuće; jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice, a drugi da on ogovara (gibeti) ženske članove imamove porodice. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će čast; ako mu je dao platno od brokata, poklonit će mu kćer, ili će se oženiti nekom ženom koja ima veze sa nekim sultanom. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da čini sedždu – bit će pomilovan i dobit će poglavarstvo.
Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijedit će svoje neprijatelje. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila – neko od vladarovih ljudi bit će smijenjen, ili će vladar oženiti drugu ženu.
Imamov hod pješice simbolizira čuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. Podaničko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu.
Ako podanici na imama bacaju šećer, oni mu govore lijepe riječi; ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike, oni mu govore ono što je pokuđeno; ako na njega bacaju kamenje, oni mu govore teške i grube riječi; ako ga gađaju strijelama, oni noću čine dove (Allahu dž.š.) protiv njega, zato što su im dani crni, ako ga strijela pogodi, stići će ga (Allahova dž.š.) kazna.
Podaničko klanjanje (činjenje sedžde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. Ako imam u snu podanike baca u vatru, to znači da ih on poziva u zabludu. Ako imam postupa po mišljenju svoje žene, povest će dug rat i izgubiti vlast, obzirom da je Adem a.s., poslušavši svoju ženu doživio ono što je doživio.
Imamovo suprotstavljanje stavu žene u snu simbolizira suprotno od navedenog.
Ako naoružan imam u snu jaše na konju, povećat će mu se vlast; ako jaše na pokornom orlu, zavladat će istokom i zapadom, ali će kasnije izgubiti carstvo, shodno kazivanju o Nimrudu.
Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio – imam će pobijediti nekog velikog vladara.
Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio, u snu pobijeđeni sultan bit će pobjednik na javi.
Ako sultan sanja da se odrekao vlasti, ali da nije smijenjen, on se kaje zbog nekog svog djela, shodno kazivanju o Junusu a.s., koji se rasrdio i napustio svoj narod, a ako sanja da ga je neko drugi smijenio, to mu simbolizira poniženje i prezir.
Ko imama sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika te mu nešto prišaptao na uho, iznenada će umrijeti, shodno kazivanju o Sedadu ibn Adu, koga je, dok je ulazio u bašču koju je dao urediti, sreo melek smrti u liku nekog podanika, prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu.
Ko sanja da imam ima dva roga – taj imam će zavladati istokom i zapadom shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki misle da je on Zul-Karnejn). Ako imam sanja da izgleda kao obični radnik i da se ponizno uključio u masu svijeta, njegovoj vlasti ništa neće manjkati, štaviše – ojačat će.
Bolest imama u snu simbolizira njegovo nasilje i to da će te godine biti tjelesno zdrav, a smrt imama u snu simbolizira nered koji će se desiti u njegovom carstvu. Podaničko nošenje imama na ramenima u snu simbolizira jačinu njegove vlasti i nepopravljivo slabljenje njegove i vjere njegovih podanika, a ako imam ne bude pokopan u snu, stanje vjere je popravljivo.
Život preminulog imama u snu simbolizira snagu i vlast njegovog nasljednika. Uzdizanje sultanovog prijestolja u snu simbolizira ispravnost, a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana.
Ako vladar sanja da ga je neki njegov sluga ponudio hranom, ali da ne vidi trpezu, njegova vlast neće biti napadana i dugo će živjeti i život će mu biti ugodan ako je hrana bila masna.
Ako neko sanja da ga je imam (vođa) imenovao svojim zastupnikom vlasti u nekoj pograničnoj tvrđavi, postići će ugled, čast, ime, spomen i vlast, srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (vođe).
Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na dužnost, bit će odmah smijenjen sa dužnosti. Isto tako, ako sanja da se ogleda u ogledalu, bit će smijenjen ali će uskoro dobiti sličan položaj, izuzev ako očekuje dijete, što znači da će mu se roditi sin.
Takođe, ako sanja da se razveo sa ženom, bićt te smijenjen sa dužnosti.
Ako imam (voda) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika, to simbolizira nasilje koje čine ugledni ljudi u društvu.
Ako vladar sanja da priprema i ukrašava trpezu, usprotivit će mu se smutljivci, o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti.
Ako pritom na trpezu bude stavio jelo, doći će mu predstavnici opozicije.
Ako je jelo slatko ono simbolizira radost; ako je masno, suprotstavljanje će potrajati; ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo, to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću; ako nema masnoće neće biti stabilnosti; ako se jela budu dizala i donosila, suprotstavljanje će dugo trajati.
Ako imam (vođa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast, učinit će nešto za što će se kajati, kao što se pokajao Zunnun (Junus a.s.) kada je srdit napustio svoj narod.
Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati, kao npr. u groblju ili na smetljištu, tražit će ono što neće postići ili će dobiti neki položaj a da neće imati vojske.
Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu – zapast će u žalost a zatim će se toga osloboditi i dobit će imetak odakle se i ne nada.
Ko sanja da traži dopuštenje da uđe kod nekog vladara – postići će čast, a ako uđe kod vladara, postići će bogatstvo i radost.
Ako pravedni imam (vođa) u snu uđe u neko mjesto, na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda.
Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara, to simbolizira slabljenje vladara, a jačanje podanika.
Crna odjeća za vladara znači povećanje njegove moći; bijela odjeća – povećanje ugleda i prestanak griješenja; lanena odjeća – ispoljavanje njegove pobožnosti i poniznosti, smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je živ; vunena odjeća – veliki blagoslov u njegovoj državi i ispoljavanje pravednosti; i brokatna odjeća – ispoljavanje faraonskih postupaka i ružno vladanje.
Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu, ili raskopča svoj plašt, ili skine kaiš, on je umoran od vladavine, a ako uradi suprotno, to znači da neumorno obavlja svoje političke poslove.
Ako vladar obuje novu obuću, zadobit će imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske države.
Ako vladar leti pomoću krila u snu, to simbolizira njegovu snagu a ako porobljava neki narod, postići će imetak odakle ne očekuje, osvojit će zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijedit će svoje neprijatelje, shodno riječima Uzvišenog: “.. jednu (njihovu) skupinu ste pobili, a jednu ste zarobili, i vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju, i njihove domove..” Ako neko sanja da imam (vođa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s.a.v.a.s., to znači da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet; ako sanja da je smijenjen i da je na njegov položaj došao neki starac, položaj će mu se učvrstiti, a ako je na njegov položaj došao neki mladić, neki njegov neprijatelj će njegovom položaju nanijeti neku neprijatnost.
Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira njegovu upravu na javi.
VOJSKA u snu simbolizira meleke milosti, a podanici simboliziraju meleke kažnjavanja.
Vojni starješina simbolizira čovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. Ko sanja da je postavljen za ministra – bit će mu povjeren neki državni posao.
Sanjanje zapovjednikove straže u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju dužnosti, a njihovo sanjanje u sjedećem stavu simbolizira njihovu nemarnost.
Vladarev stražar, ako se sanja, simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti.
Vojskovođa simbolizira čovjeka koji razveseljava. Ko sanja da je postao vojsko vođa postići će neko dobro.
MILICIONER u snu, simbolizira meleka smrti, a neki vele da on simbolizira užas i brigu.
Ko sanja da je postavljen za SUDIJU i da svoju dužnost vrši pravedno, ako je trgovac, bit će pravedan, a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja, neće zakidati na mjerenju.
Ko sanja da sudi ljudima, ali da to ne čini dobro, da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije pravedan ako je upravitelj bit će smijenjen ako je na putu, prekinut će mu se putovanje, a ako nije nijedno od toga, Allahove dž.š. blagodati koje uživa će se promijeniti i bit će stavljen na iskušenje, obzirom da se sudijske riječi smatraju istinom.
Ko sanja poznatog sudiju – on je na stepenu mudraca i učenjaka.
Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi – stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim spravama.
Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan, taj čovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori, a ako je u brigama, riješit će ih se; a ako je sudija prema njemu bio nepravedan, ako je snivač sa nekim u sporu bit će nepravedan prema suprotnoj strani.
Ko sanja da je sudija stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio – on će kod Allaha dž.š. imati platu i nagradu, a ako se tas digao, on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dž.š. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac – on je pristrasan, prihvata lažno svjedočenje i sudi po nje mu.
Nepoznati sudija u snu simbolizira Allaha dž.š.
Ko sanja da se preobrazio u sudiju, ili u nekog dobrog čovjeka,ili u alima(učenjaka) – postići će visok ugled, lijep spomen, suzdržavat će se od dunjaluka i dobit će znanje, a ako toga nije dostojan, bit će stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove riječi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene, kao što se prihvataju riječi sudije kad sudi.
Rečeno je: Ko sanja Sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje.
Ko sanja sudijsku stolicu (položaj) doživjet će nešto strašno i imat će neki spor. Rečeno je i to da sanjanje položaja sudije, učenjaka i poučavatelja u vjeri simbolizira nered, tugu i propadanje imetka svih ljudi, kao i ispoljavanje skrivenih stvari, a ako se to sanja u bolesti, simbolizira kritično stanje.
Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist, njegova kriza bolesti završit će se dobrom i on će ozdraviti, a ako sanja da se donosi presuda protiv njega, umrijet će.
Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom položaju i da je on sudija, on u tom sporu neće izgubiti, obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima.
EKONOM simbolizira čuvara i učena čovjeka. Jusuf a.s. je obavljao poslove državne ekonomije.
VRŠILAC KAZNI odsijecanja ruku simbolizira čovjeka koji riječima i zlim postupcima razjedinjuje ljude.
LUČKI TRGOVAC simbolizira povjerljiva čovjeka kome se stvari povjeravaju na čuvanje.
MJENJAČ simbolizira gramatičara.
DVORSKI RAČUNOVOĐA simbolizira čovjeka koji kažnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svođenje računa.
EVNUH simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama – u toj kući je šehid ili bolesnik koji odavno boluje.
SULTANSKI VRATAR simbolizira onoga koji opominje.
Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobit će upravu.
Ko sanja da puše u rog (ili trubu) – snaći će ga neko dobro, a ako sanja da čuje da neko drugi puše u trubu, bit će pozvan u rat ili na neku raspravu.
BUBNJAR (dobošar) simbolizira strahovladara.
CIMBALIST simbolizira čovjeka koji širi lažne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. Nadzornik poštanskih glasonoša simbolizira čovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda.
GLASONOŠA , ako je u liku starca, simbolizira meleka pisara, a ako je u liku mladića simbolizira ubicu.
ZASTAVNIK simbolizira sudiju.
SOKOLAR simbolizira starješinu.
DRESER geparda simbolizira hvalisavu osobu. Izvođač (interpretator) simbolizira čovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. Ko sanja da čini izvedbu na dvoru, a nije za to pozvan (sposoban), umrijet će.
Ko sanja da se izvođač na njega naljutio – počinio je neku neposlušnost (grijeh), a ako ga sanja da je zadovoljan njim, to ukazuje na to da je Allah dž.š. njim zadovoljan. Ko sanja da neki žele da on bude izvođač, pa od toga odustanu, nadnijet će se na smrt, ali će zatim biti sačuvan.
DVOR (divan) simbolizira mjesto iskušenja, zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja, a otvaranje dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja.
KAPLAR simbolizira čovjeka koji se povodi za novotarijama (bid’ati-ma).
PATROLA simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz.
TJELESNA STRAŽA , ako je u bijeloj uniformi, simbolizira radosnu vijest, a ako je u crnoj uniformi, simbolizira bolest ili tugu.
POTKAZIVAČ simbolizira zlobnika. Ko sanja da je on potkazivač – u početku će se radovati, a na kraju će tugovati.
DŽELAT simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeđa.
TAMNIČAR simbolizira grobara.
TELAL simbolizira osobu koja otkriva i širitajne.
RASPITIVAČ simbolizira spletkara.
ZASTUPNIK simbolizira čovjeka koji zarađuje grijehe.
VOJNIK SA ŠTITOM simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja.
NOSAČ simbolizira poreznika.
OSLAR simbolizira čovjeka koji izvršava i pokreće poslove.
SAVJETNIK simbolizira čovjeka nadarenog odlučnošću i planiranjem.
KONJUŠAR simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem.
TRGOVAC STOKOM simbolizira čovjeka koji više voli druženje sa uglednim ljudima nego imetak. Ko sanja da jede vladarski prijesto – dobit će upravu nad nekim gradom shodno riječima Uzvišenog: “Jedite hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad, (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta”.
Rečeno je: Ko sanja da je VOJNIK zadesit će ga briga i gubitak, a ako je bolestan, umrijet će. Rečeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik, postići će ugled i čast.
Ko sanja da je regrutovan, a da nije postao vojnik postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za život. Ko sanja da se vladareva glava povećala – to znači da će mu se povećati vlast.
Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo – VLADAR neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda.
Ko sanja da se vladarov jezik izdužio i postao grub – on ima potpuno naoružanje i ubojite sablje.
Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu, vladar će se pokazivati pravednim.
Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu, on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovažavat će ih.
Ako neko sanja da je vladarova očna jagodica veća nego što je inače, vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo.
Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen, vladar će biti okrutna srca.
Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojačalo to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama.
Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara – dobit će vlast i postupat će isto kao i taj vladar, bilo da je u pitanju pravedno, bilo nepravedno postupanje.
Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa, prema drugima će postupati drsko i sa omalovažavanjem.
Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije, ispoljit će neprijateljstvo koje krije.
Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna, ispoljavat će plemenitost i pravednost.
Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liže svojim jezikom, imat će sina koji će ga hraniti.
Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze, imat će mnogo ovosvjetskih dobara.
Ako sanja da mu se trbuh povećao povećat će mu se broj čeljadi, kao i snage i moći.
Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra – njegov rod će se osmjeliti da čini djela koja znače nepokornost prema Allahu dž.š. Ako sanja da su mu se prsti izdužili, povećat će mu se pohlepa i nepravednost a smanjiti pravednost. Ako sanja da su mu noge od olova, gdje god se nađe imat će mnogo imetka.
Ako sanja da je njegov položaj zaposjeo neki starac (ihtijar), povećat će mu se vlast. Ako ovo sanja trgovac, trgovina će mu se umnožavati, obzirom da starac simbolizira sreću. Ako je starac od njega preuzeo komandu, on će ga potpomagati i jačati, dok mladić simbolizira neprijatelja.
DEDŽAL simbolizira lažljivog i nepravednog vladara, koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. Milicioner, ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima, simbolizira užas, brigu, tugu, strah, patnju i opasnost. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. Opake i krvoločne životinje simboliziraju spas i pobjedu. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta, dobit će nešto od vladara za što će vladar izdati na ređenje da mu se da.
Tjelesni stražar simbolizira čovjeka koji potpomaže protiv neistine. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straža u bijeloj uniformi to mu je radosna vijest i spas od brige, tegobe, užasa, poteškoća i sl. a ako su u crnoj uniformi, to mu ukazuje na bolest, brigu ili užas. Ko sanja patrolu – to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. Ko sanja da bježi od patrole, da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole, on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje.
KROTITELJ GEPARDA simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima.