Religija

Tumačenje snova o raznim poslovima, koje ljudi međusobno obavljaju kao što je kupoprodaja, zalaganje, najam i sl.

Tumačenje snova o raznim poslovima, koje ljudi međusobno obavljaju kao što je kupoprodaja, zalaganje, najam, ortakluk, davanje stvari na čuvanje, pozajmljivanje, jamstvo, garancija, vraćanje duga, izvršavanje i odgađanje vršenja obaveza

PRODAJA se tumači različito, zavisno od toga šta se prodaje.
Ko sanja da proda je robu reklamirajući je na sav glas, ako mušterija bude muškarac, zadesiće ga briga, a ako mušterija bude žena, dobiće vlast, čast ili ugled.
Što je vrijednost ro be koja se u snu prodaje veća to će biti veće i ono što će se postići.
To što se roba dovodi u vezu sa čašću ima svoju osnovu u kazivanju o Jusufu a.s.: “I onda onaj iz Misira, koji ga je kupio, reče ženi svojoj: – Učini mu boravak prijatnim!” tj. ukaži mu počast.
Sve što simbolizira zlo za prodavca, to za kupca simbolizira dobro, i sve što simbolizira dobro za prodavca, to simbolizira zlo za kupca.
Takode je re čeno da prodaja simbolizira gubljenje vlasti, da prodavač simbolizira kupca a kupac – prodavca, a da prodaja simbolizira reklamiranje robe.
Ko sanja da je prodao nešto što ukazuje na dunjaluk – to znači da on više voli Ahiret nego dunjaluk, a ako sanja da je prodao nešto što ukazuje na Ahiret, to znači da on više voli dunjaluk nego Ahiret; ako, pak, nije u pitanju ni jedno ni drugo, to znači da će jedno stanje zamijeniti drugim, zavisno od same robe i njene vrijednosti.
Sanjanje prodavanja slobodne osobe simbolizira ponižavanje te osobe i da će prodata osoba na kraju dobro proći, shodno kazivanju o Jusufu a.s.
ZALOG . Ko sanja da je uzet kao talac – to znači da je on počinio mnogo grijeha, shodno riječima Uzvišenog: “Svaki čovjek je zalog (odgovoran) za ono što je stekao (uradio)”.
Rečeno je da će onaj ko sanja da je uzet za taoca pasti u ropstvo. Ko sanja da mu je dat neki zalog – to znači da on nekoj osobi čini nepravdu, ali će joj ipak dati njeno pravo posredstvom osobe koja mu je dala zalog.
Zalog simbolizira i zarobljenika zbog nekog grijeha ili duga prema nekom vjerniku.
Zalagač takođe simbolizira zarobljenika, sve dok njegov zalog ne bude oslobođen.
NAJAM . Najmodavac simbolizira čovjeka koji najamnika vara, obmanjuje i pod-stiče na neki zamršeni posao, a kada mu više ne bude potreban, odriče ga se i pušta ga da propadne.
ORTAKLUK simbolizira pravednost.
Ko sanja da je ortak nekom čovjeku – to znači da su oni međusobno pravedni u poslu koji im je zajednički.
Ako neko sanja da je ortak nepoznatom starcu, to mu simbolizira sreću i ukazuje na to da će u toj godini prema njemu pravedno postupati onaj s kim ima posla.
Ko sanja da se uortačio s nekim nepoznatim mladićem – to znači da će njegov neprijatelj prema njemu pravedno postupati, s tim što će se bojati belaja, nasilja i uznemiravanja od strane tog neprijatelja.
DAVANJE STVARI NA ČUVANJE . Ko sanja da je nekom čovjeku dao na čuvanje zavežljaj s novcem – to znači da mu on povjerava svoju tajnu.
Takođe je rečeno da će povjerilac biti poražen, a povjerenik će biti pobjednik.
POZAJMLJIVANJE . Ko sanja da traži ili uzima neku stvar u zajam, ako je to neka vrijedna stvar, postići će neko dobro koje neće dugo trajati, a ako je to neka ne poželjna ili bezvrijedna stvar, zadesiće ga neka neprijatnost koja neće dugo tra jati obzirom da pozajmica ne traje vječno.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da je od nekog čovjeka pozajmio jahalicu, to znači da će zajmodavac nositi neki teret s čovjekom koji prima zajam.
ZAJAM . Ako neko sanja da ljudima daje zajam želeći time Allahovo lice, to zna či da on troši imetak za potrebe džihada, shodno riječima Uzvišenog: “Ako Allahu drage volje zajam date…”
GARANCIJA . Ko sanja da nekom čovjeku za nekoga daje garanciju – to znači da on onoga kome je garantovao upoznaje s vrlinama osobe za koju garantuje.
Rečeno je da se garancija tumači isto tako kao i okovi i ona ukazuje na stabilnost o nekom pitanju, bez obzira da li je riječ o povjeriocu ili jamcu.
Rečeno je: Ako ne ko sanja da je na sebe preuzeo odgovornost za nekog čovjeka, to znači da mu čini zlo.
Ko sanja da je neki čovjek za njega preuzeo odgovornost – to znači da će dobiti izvanrednu opskrbu, shodno riječima Uzvišenog: “…i stavio je pod starateljstvo Zekerijjaa”. Ko sanja da je staratelj nekom djetetu – to znači da on savjetuje neprijatelja, shodno riječima Uzvišenog: “…koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti”.
VRAĆANJE DUGA Ko sanja da je vratio dug i ispunio obavezu – to znači da on održava rodbinske veze, da hrani siromahe ili da će mu biti olakšana neka teško ća, bilo u vjerskom, bilo u svjetskom pogledu.
Neki vele da izvršenje obaveze simbolizira povratak s puta, i obratno, povratak s puta simbolizira izvršenje obaveze.
ODGAĐANJE DUGA ILI OBAVEZE simbolizira kaznu, shodno riječima Uzvišenog: “Pa podaj nevjernicima (malo) roka, i pričekaj nešto vremena!”
Ko sanja da je u srdžbi nekome odgodio rok to znači da će ga kazniti teškom kaznom.