Religija

Tumačenje snova o ratu, ratnim stanjima, oružju, oružanim sredstvima, ubijanju, vješanju, hapšenjima, okovima i sl.

Tumačenje snova o ratu, ratnim stanjima, oružju, oružanim sredstvima, ubijanju, vješanju, hapšenjima, okovima i sl.

RAT se može sanjati na tri načina: prvo, kao rat između dvojice vladara, drugo kao rat između vladara i podanika, i treće, kao rat između podanika.
Rat između dvojice vladara simbolizira smutnju, ili kugu, neka nas Allah dž.š. od toga sačuva.
Rat između vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala.
Rat između podanika simbolizira poskupljenje prehrambenih artikala. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše.
Ako neko sanja okupljenu vojsku, to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine, shodno riječima Uzvišenog: “Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti…” Mali broj vojske ukazuje na pobjedu, shodno riječima Uzvišenog: “Koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne čete!” Sanjanje vojnika sa bičem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep život. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. Rečeno je i to: -Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje, to ukazuje na teškoće, shodno riječima Uzvišenog: “…A na nekim licima toga Dana bit će prašina, tama će ih prekrivati…” a ako ga to ne prati, ukazuje na plijen (bogatstvo, imetak), shodno riječima Uzvišenog: “Tako mi onih koji dahćući jure pa varnice sijevaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju – čovjek je, zaista Gospodaru svome nezahvalan…”, obzirom da zemlja, od koje nastaje prašina, simbolizira imetak. Rečeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine – otići će na put, a neki vele – obogati će se u ratu. Ko sanja da jaše konja, da ga je potjerao i uzvitlao prašinu, postići će visok položaj, postade obijestan, zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivače smutnju, obzirom da se aktivnost tumači obiješću, a prašina smutnjom.
ZASTAVA simbolizira učenjaka asketu ili darežljivog bogataša za kojim se svijet povodi, shodno riječima Uzvišenog: “. i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju.”
Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje).
Žuta zastava ukazuje na pojavu kuge među vojskom.
Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra),
Bijele zastave ukazuju na kišu.
Crne zastave ukazuju na sušu. Rečeno je: Ko sa nja zastavu postat će poznat u svome gradu. Ako izgubljena osoba sanja zastavu bit će upućena, shodno riječima Uzvišenog: “Zaista je on (Isa a.s.) navještaj očekivanog časa (Sudnjeg dana), u koji nemojte nipošto sumnjati. Slijedite me (moj put); ovo je pravi put!”
Za ženu zastava simbolizira muža (supruga).
Zastava koja simbolizira učenjaka asketu, ako je crvena, ukazuje na utjehu i radost, ako je crna, od njega će dobiti gospodstvo. Rečeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu, bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. Neka žena je sanjala da je zakopala tri zastave. Njena majka je došla Ibn Sirinu i ispričala mu san svoje kćeri, pa joj je on rekao: – Ako je istina da je to sanjala ona će se udavati (tri puta) za trojicu uglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. – Tako je i bilo.
Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju, izuzev vojskovođa, vojnih lica i onih čiji je posao vezan za proizvodnju oružja i borbenih sredstava, za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir.
SABLJA simbolizira muško dijete i vlast, a jabuka na balčaku simbolizira dijete.
Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) – dobit će veliku upravu, obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja, a željezo simbolizira veliku snagu. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji, neće imati snage za vođenje uprave; ako se remen sablje prekine, bit će smijenjen sa položaja obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje.
Ko sanja da je svo joj ženi uručio isukanu sablju, ili da je njegova žena njemu uručila isukanu sablju, rodit će mu se sin. Ko sanja da je svojoj ženi uručio sablju u koricama – žena će mu roditi kćer, a ako njegova žena njemu uruči sablju u koricama, rodit će mu sina, a neki vele – rodit će mu kćer.
Ko sanja da se opasao sa četiri sablje: od čelika, olova, bronze i drveta, rodit će mu se četiri sina; čelična sablja simbolizira hrabrog sina, bronzana – sina koji će imati bogatstvo, olovna – ženstvenog sina, i drvena – sina munafika. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrđala rodit će mu se ružno dijete. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama, dijete će umrijeti u majčinoj utrobi, ako se korice slome, a sablja isuče, umrijet će majka, a dijete će biti zdravo, a ako se slomi i sablja i korice, umrijet će i dijete i majka.
Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica, a žena mu ne bude trudna, to mu je govor koji je pripremio; ako je sablja teška, on će govoriti teške riječi; ako je sablja krzava, njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori.
Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju, ako ima neki spor, on je u pravu. Ko sanja da je našao i uzeo sablju – naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo).
Ko sanja da mu je neko uručio sablju – ta sablja mu simbolizira ženu, shodno riječima Lukmana o sablji: – Zar ne vidiš kako lijepo izgleda, a kako ružan trag ostavlja! –
Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje, pa se remenje pootkida, tri puta će se razvesti sa ženom. Rečeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju – on traži od ljudi da posvjedoče istinu, ali oni to ne čine, shodno riječima Uzvišenog: “A kad (ih) prođe strah, uznemiruju vas oštrim riječima…” tj. sabljama
Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo – on je pružio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani, ona simbolizira moćnog i hrabrog čovjeka.
Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosače) sablje, ali bez sablji, preuzet će neku obavezu.
Balčak sablje simbolizira oca ili amidžu, a neki vele da simbolizira majku ili tetku. Lomljenje balčaka simbolizira smrt nekog od navedenih. Rečeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju, poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rječitost, i poigravanje sabljom koja simbolizira dijete znači ponositost djeteta. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu. Rečeno je i to da sablja simbolizira srdžbu i žestinu onoga ko je sanja.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam jednog čovjeka da izdvojen stoji nasred džamije (tj. džamije u Basri), da u ruci ima isukanu sablju,da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. – Na to mu Ibn Sirin reče: – Taj čovjek bi trebao biti Hasan el-Basri.On je, tako mi Allaha, bio je to on! – rekao je čovjek, a Ibn Sirin je dodao: – Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovoj džamiji. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine.
Hišam je rekao Ibn Sirinu: – Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju, da idem i poštapam se tom sabljom. – Ibn Sirin ga je upitao: – Je li ti žena u drugom stanju? – Jeste! – rekao je Hišam, a Ibn Sirin je rekao: – Rodit će ti sina, ako Bog da.
Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Jest ćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala, ujela bi te zmija.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Uzeo sam jednog crnca, potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ti nekoga neopravdano koriš. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio!
Sablja sa nečim drugim od oružja simbolizira vlast.
Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Udaranje sabljom simbolizira pružanje jezika (govorenje). Ruke, ako su snažne, slične su sablji.
Sama sablja bez ikakvog drugog oružja, ako se sanja, simbolizira muško dijete. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave, bez namjere da njom udari postići će izuzetnu vlast i po njoj se pročuti. Ibn Sirin je rekao: – Ono što je najvjerovatnije kod tumačenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti, dobit će je, a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti, rodit će mu se muško dijete.
KOPLJE sa ostalim oružjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja.
Samo koplje (bez ostalog oružja) simbolizira sina ili brata. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu, obzirom da se za klevetnika kaže da on svojim jezikom bocka i bode. Rečeno je i to da koplje može da simbolizira svjedočenje istine, putovanje ili ženu.
Ko sanja da u ruci ima koplje – rodit će mu se dječak; ako je koplje imalo vršak (šiljak), taj dječak će postati upravitelj. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje – dobit će vlast, ugled i visok položaj.
Lomljenje koplja u ruci jahača simbolizira slabost njegove vlasti, a lomljenje koplja koje simbolizira dječaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu; ako je koplje slomljeno tako da se može popraviti, mahana će se izliječiti ili odstraniti, a ako je koplje slomljeno tako da se ne može popraviti, neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti.
Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa položaja.
Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci držim koplje. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ako ti je san istinit, pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedočiti istinu. Priča se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje, pa mu se našao sin, kome je dao ime – Rudejni.
Neki čovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija.
Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode – kleveće onoga ko ga je bo.
OMČA (laso) simbolizira čovjeka pomagača; ako je omča od užeta, taj čovjek je pouzdan, a ako je od lika, taj čovjek je dobar. Ko sanja da je nekom čovjeku nabacio omču oko vrata i omča mu ostane na vratu – to znači da on od nekoga traži pomoć protiv čovjeka kome je na snu nabacio omču oko vrata, a ako omča sklizne do pojasa, čovjek od kojeg traži pomoć ga izdaje, pravedno postupa prema onome kome je omča nabačena i potpomaže mu da pobijedi, nakon što će prije toga biti pred propašću.
STRIJELA simbolizira izaslanika (glasnika).
Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj – on će poslati izaslanika, koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak, a ako je strijela pogodila cilj, izaslanik će izvršiti zadatak.
Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite riječi; ako strijela pogodi cilj, riječi će biti prihvaćene. Ako je strijela od trske i ako je manjkava, te riječi su neistina.
Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi.
Strijela od drveta simbolizira rječita čovjeka; ako takva strijela pogodi cilj, taj čovjek će izvršiti datu mu zapovijed.
Ko sanja da ga neka žena gađa strijelom i pogađa u srce – ta žena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju.
Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ženi ili u vezi sa ženom.
Debela strijela (koja udara pljoštimice, a ne šiljkom) simbolizira izaslanika čiji je govor ljubazan i blag. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopačke, tj. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka, ta strijela simbolizira izokrenuto pismo.
Strijela bez perja simbolizira izaslanika potčinitelja.
Vršak strijele simbolizira jako i čvrsto izaslanstvo; vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo, vršak strijele od bronze simbolizira dunjalučka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom.
Ko sanja da mu je strijela bez vrška – on nekoj ženi želi poslati pismo, ali ne nalazi izaslanika.
Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk), izaslanik je neodlučan. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj, ako se nada djetetu, rodit će mu se sin.
Strijela simbolizira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu dž.š., tako, ako strijela pogodi cilj, nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor, a ako promaši cilj, neće ga prihvatiti.
Ako žena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela, njen muž će se okrenuti od nje. Rečeno je i to da luk simbolizira oca, a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. Strijela takođe može da simbolizira upravu. Rečeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu – dobit će upravu, ugled i imetak.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu, dobit će radosnu vijest.
Neki čovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san isprićao tumaču snova, koji mu je rekao: – Ti ćeš biti optužen da ogovaraš i potkazuješ ljude. – Tako je i bilo.
Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije.
Strijela, ako je sanja žena , simbolizira njenog muža. Rečeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. Ko sanja da je dobio tobolac dobit će vlast. Rečeno je i to da tobolac simbolizira čuvarnu ženu, ili zastrašivanje neprijatelja. Za one koji su dosto jni uprave tobolac simbolizira upravu. Za Arape tobolac simbolizira ženu. Bacanje strijela u osnovi simbolizira riječi upućene putem pisama.
LUK simbolizira ženu koja često rađa, ili dijete, ili brata, ili putovanje, ili Allahovu dž.š. blizinu.
Luk u futroli simbolizira dijete u majčinoj utrobi.
Luk sa ostalim oružjem simbolizira vlast i ugled. Ako čovjek sanja da ženi daje luk, ona će mu roditi kćer, a ako žena njemu daje luk, rodit će mu sina.
Zatezanje luka bez strijele simbolizira časno putovanje, a ako je luk nearapske izrade, putovat će se u ne arapsku zemlju.
Prekidanje tetive luka ukazuje na sprečavanje od odlaska na put, kao i na razvod sa ženom.
Lomljenje luka simbolizira smrt žene, ili djeteta, ili ortaka, ili nekog od bliže rodbine.
Luk može da simbolizira i upravu, a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa položaja).
Težak luk, ako ga sanja putnik, simbolizira poteškoće u putu; ako ga sanja trgovac – gubitak u trgovini; ako ga sanja dijete – bit će neposlušno; ako ga sanja žena – bit će nepokorna mužu; a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog.
Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj – postići će ono što želi. Sanjanje luka može da ukazuje i na bliskost sa nekim od časnih ljudi, shodno riječima Uzvišenog: “A onda se približio i spustio se, pa je bio koliko dva luka ili (i) bliže…”.
Ko sanja da je zategao luk bez strijele – otići će na dalek put i sretno će se vratiti, a ako se struna prekine, ostat će u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao.
Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio, zadesit će ga neka ne daća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim naređenjima i zabranama.
Ko sanja da gađa iz samostrela, on je osoba koja druge potvara.
Ko sanja da je sebi uzeo luk – rodit će mu se muško dijete i povećat će mu se vlast. Ko sanja da pravi luk, ako je neoženjen i namjerava da se ženi, oženit će se i žena će mu, nakon odnosa sa njim, zanijeti, a ako dobije položaj, podređeni ga neće slušati. To da luk simbolizira ženu povezuje se sa poslovicom: “Luk je kao žena; ako pokušaš da ga ispraviš pući će”.
Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti da rovito u pisanju i obavljanju misija.
Ako neko sanja da je zalegao luk izbacio strijelu, da je strijela imala čist zvuk i da je pogodila cilj, dobit će veliku upravu i svoju dužnost će vršiti pravedno i nepristrasno. Rečeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk – oženit će slobodnu ženu.
KATAPULT i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru.
Ko sanja da katapultom napada nemuslimansku tvrđavu – on će ljude pozivati na dobro.
Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje čvrstinu. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine – dobiće vlast i bi ti okrutan u vladanju, dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude čija srca su okrutna u pitanju vjere. Ko sanja da radi provjere vlastite snage, diže neki kamen (stijenu) – imat će okršaj sa nekim jakim, nepobjedivim i okrutnim junakom; ako kamen podigne, pobijedit će a ako ga ne mogne podići, bit će poražen.
Neki siromašni čovjek, koji je imao kćeri sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen) pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Ta stijena simbolizira rođenje dječaka koji će biti okrutna srca. – Tom čovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za čovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere.
Neki čovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenčić, da je tresao uho i da je kamenčić ispao iz uha, pa je san ispričao Ibn Sirinu, koji je rekao: – Ovaj čovjek se odao novotarijama u vjeri, pa je čuo jaku riječ, koju je njegovo uho izbacilo.
Ko sanja da kamenom iz praćke gađa nekog čovjeka – on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i čini dovu protiv onoga koga je u snu gađao iz praćke. Rečeno je i to: Ko sanja da ga žene gađaju kamenjem – to znači da mu one prave sihir.
TOPUZ simbolizira saglasnog brata, ili sina, ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu.
SJEKIRA simbolizira ugled i vlast, a za trgovca – zaradu.
PANCIR simbolizira tvrđavu, a onaj ko sanja da ga oblači – dobit će veliku vlast.
Stavljanje na sebe kompletnog oružja simbolizira zaštitu od neprijatelja.
Pancir takođe simbolizira vjersku zaštitu a za obični svijet on simbolizira blagodat i čuvanje od iskušenja i obmana. Allah dž.š. veli: “Allah vam je učinio od onoga što je stvorio hladnjake, a učinio vam je od brda skloništa i učinio vam je odjeću koja vas čuva od vrućina i oklope koji će vas čuvati u vašoj borbi. Tako vam (Allah dž.š.) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama).” kao i: “I naučismo ga da izrađuje pancire za vas da vas štite u borbi sa
neprijateljem…”.
Ko sanja da izrađuje pancir – izgradit će grad – tvrđavu.
Oblačenje pancira takođe simbolizira brata pomagača ili brižljivog sina. Ako trgovac sanja da oblači pancir, imat će dobre prihode od trgovine koja će biti trajna i bit će siguran i čuvan. Rečeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. Takođe je rečeno da ratna oprema kojom čovjek štiti tijelo, kao što su: štit, kaciga, oklopi za grudi, leđa, noge i sl. simboliziraju odjeću.
Oklop za grudi ima isto značenje kao i pancir, s tim što on ima izrazitije značenje, obzirom da je tvrđi, jači i sigurniji. Rečeno je i to da njegovo oblačenje simbolizira ženidbu jakom, časnom, lijepom i bogatom ženom.
ŠLJEM i KACIGA . Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu – bit će siguran od gubitka imetka i postići će čast i ugled. Rečeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ženu, a ako nije skupocjena, simbolizira ružnu ženu. Rečeno je i to: Ko sanja da na glavi ima željeznu kacigu – postat će izuzetno uticajan.
Allahov Poslanik s.a.v.a.s. je rekao: “Sanjao sam da imam neprobojan pancir, pa sam ga protumačio Medinom, i sanjao sam da pratim ovna, pa sam ga protumačio ispraćanjem (slanjem) odreda, i sanjao sam da moja sablja Zulfikar ima krzinu, pa sam je protumačio krzinom (slabošću) u vama, i sanjao sam zaklane krave, pa sam ih protumačio mojim poginulim drugovima (ashabima)”.
Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliže rodbine. Ko sanja da ima oklope na podlakticama – ojačat će uz pomoć nekog od svojih bližih rođaka. Neki vele da to znači da će se družiti sa dva jaka i velika čovjeka, a to se može tumačiti i sinom i bratom. Ko sanja da na potkoljenicama ima željezne oklope – oni mu simboliziraju sina i snagu na putu.
ŠTIT simbolizira čovjeka koji je odgojen, plemenit poslušan koji svoju braću pomaže u svemu što je dobro, koji ih čuva, pomaže im i štiti ih od svih nedaća i zala.
Rečeno je i to da štit simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. Takođe je rečeno da štit simbolizira dijete koje štiti roditelje.
Bijeli štit simbolizira čovjeka koji se ističe vjerom i otmjenošću; zeleni štit simbolizira čovjeka koji se čuva svakog harama; crveni štit simbolizira čovjeka koji se prepušta igri i uživanju, crni štit simbolizira čovjeka koji ima bo gatstvo i gospodstvo; štit obojen raznim boja ma simbolizira poremećenog čovjeka.
Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oružje njegovi neprija telji mu neće moći nanijeti neugodnosti.
Ako zlatar ili trgovac sanja da među njegovom robom, ili u njegovoj radnji, ili kod njegovih saradnika, ima štit – on je čovjek koji se mnogo zaklinje, tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaje, shodno riječima Uzvišenog: “Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju…”
Ko sanja da ima štit a ima dijete – to će dijete mu obezbjeđivati sve što mu je pot rebno i čuvat će ga od zla i neprijatnosti. Rečeno je:
Ko sanja da je uzeo štit – on će tražiti utočište kod nekoga ko će ga štititi. Rečeno je i to da skupocjeni štit simbolizira bogatu i lijepu ženu a ako nije skupocjen, simbolizira ružnu ženu.
Ko sanja da na sebi ima oružje i da se nalazi među ljudima koji nemaju oružja – postat će poglavar u društvu; ako su ti ljudi starci oni su mu prijatelji a ako su mladići, oni su mu neprijatelji. Rečeno je:
Ako to sanja bolesnik, to ukazuje na to da će umrijeti.
Zvuk PARADNOG BUBNJA simbolizira lažnu vijest.
Cijepanje vladarovog bubnja simbolizira smrt njegovog glasnika. Rečeno je da paradni bubanj simbolizira i čovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dž.š. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraženost i oholost, a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice.
Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete – dobit će upravu nad ne-Arapima.
TRUBA od roga simbolizira pogla varovog slugu.
DVOBOJ ukazuje na spor sa nekim čovjekom, ili na razlaz, sukob i borbu sa drugim, obzirom da dvoboj prethodi borbi.
Dvoboj sa oružjem može da simbolizira i borce. Ovakav san može da znači i ženidbu ženom sa kojom će se čovjek svađati, tako da će ta svađa sličiti dvoboju kojeg je sanjao.
Ako čovjek sanja da učestvuje u dvoboju koristeći oružje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi, njegov san ukazuje na to da će se oženiti bogatom i nedostupnom ženom koja voli siromahe i koja izbjegava svađe; bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela, nedostupnom stoga što učesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivničko oružje, i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva čitavo tijelo.
Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje časti na Allahovom dž.š. putu.
Sanjanje neke poznate sablje u ruci čovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. Bodenje kopljem simbolizira bodenje riječima. To isto simbolizira bodenje sabljom, štapom ili kocem.
Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome, ali ga nije ubo, on namjerava nešto izgovoriti, ali to ne izgovara. Ko sanja da se takmiči u borbi na Allahovom dž.š. putu, da gađa i da biva pogođen strijelom – postići će Allahovu dž.š. blizinu, a ako je u pitanju dunjalučko (ovosvjetsko) nadmetanje, postići će dunjalučku čast.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu : – Sanjao sam dva reda ljudi. Ljudi iz jednog reda gađaju ljude iz drugogreda, a oni iz drugog reda gađaju one iz prvog reda, i jedni pogađaju, a drugi ne pogađaju. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – To su dvije skupine između kojih je došlo do spora.
Oni koji pogađaju postupaju po istini, a oni koji ne pogađaju govore neistinu.
Gađanje strijelom i pogađanje cilja, ako se sanja da se to čini na Allahovom dž.š. putu, to simbolizira uslišavanje dove od strane Allaha dž.š., a ako se to čini zbog dunjaluka postići će se dunjalučka čast.
Što se tiče RANA ko sanja da je ranjen u obje ruke – dobit će neki imetak; ako sanja da je ranjen u desnu ruku dobit će ime tak od nekog muškarca iz bliže rodbine a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku, dobit će imetak od ženske osobe iz bliže rodbine.
Ako neko sanja da je ranjen u lijevu nogu, dobit će imetak od poljoprivrede.
Ako neko sanja da je ranjen u petu, dobiće imetak od sinova i potomaka.
Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke to znači da je on pod dugom.
Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. Ko sanja da na tijelu ima svježu ranu iz koje teče krv ima će neku štetu u imetku, ili će ga neki čovjek povrijediti riječima, za što će biti nagrađen.
Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teče krv uskoro će dobiti ime tak, a ako iz rane teče krv, to je imetak čiji je trag vidljiv.
Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu, da mu je rasječena koža i da se vidi kost, dugo će živje ti i nadživjet će svoje vršnjake, a ako mu je kost pukla, vojska će mu doživjeti po raz.
Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku, povećaće mu se broj vojske; ako sanja da je ranjen u desnu ruku, povećaće mu se vlast; ako sanja da je ranjen u stomak, povećat će se imetak njegove riznice, ako sanja da je ranjen u butinu, povećat će mu se rod; ako sanja da je ranjen u potkoljenicu, dugo će živjeti; ako sanja da je ranjen u stopalo, pojačat će mu se ispravnost i stabilnost.
Ako neko sanja da mu je neki čovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela, to znači da taj čovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe, postići će haram imetka srazmjerno količini krvi koja ga je poprskala.
Ko sanja da je ranio nemuslimana, kome je iz rana potekla krv, to znači da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprijateljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno količini istekle krvi.
Ako ga krv pritom poprska to ima još intenzivnije značenje.
Ko sanja da ga je neki čovjek ranio, ali da mu krv nije potekla – taj čovjek mu uzvraća istinitim riječima, a ako sanja da mu je krv potekla, taj čovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju, a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha.
Rečeno je: Ako neko sanja da je ranjen ne kim željeznim predmetom, kao npr. nožem i sl., izaći će na vidjelo njegove ma hane i nedostatci, i u tome nema dobra. Neki, opet, vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela, to treba tumačiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. Tako, ako neko sanja da je ranjen u grudi, treba tumačiti da je ranjen u srce, što za mlade ljude i žene znači ljubav, a za stare ljude i žene znači tugu.
UBISTVO . Ko sanja da je ubio nekog čovjeka – on će počiniti nešto veliko, a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga, shodno riječima Uzvišenog: “I ti si ubio čovjeka pa smo te Mi spasili brige (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama”.
Ko sanja da je sam sebe ubio postići će dobro i iskreno se pokajati, shodno riječima Uzvišenog: “Stvoritelju svome se pokajte i ubijajte se (nevini da pobiju prestupnike), to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)”.
Ko sanja da je ubijen dugo će živjeti .
Ko sanja da je nekoga ubio, a nije ga zaklao, ubijeni će postići neko dobro.
U osnovi, klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje.
Ko sanja da je ne koga zaklao – to znači da koljač zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na ne poslušnost prema Allahu dž.š. Ko sanja da je ubijen, ili da je nazvan ubijenim (poginulim), i uz to zna ko ga je ubio – postići će dobro, imetak, bogatstvo i vlast, a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka, shodno riječima Uz višenog: “A ako je neko, ni kriv ni dužan, ubijen, onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traži pravdu), pa neka ne pretjeruje u ubijanju…”
Ako snivač ne poznaje svog ubicu, onda je on taj koji niječe Allaha dž.š. ili njegove blagodati, shodno riječima Uzvišenog.” Ubijen bio čovjek! Kako je nevjeran!”
Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio – on je čovjek koji uvodi novotariju (bid’at), ili je sebi na vrat natovario lažno svjedočenje, pravdu i sud.
Ko sanja da je zaklao oca, majku ili dijete – to znači da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se.
Ko sanja da je zaklao ženu – to znači da će je obljubiti. Isto tako, ko sanja da je zaklao žensko hajvanče – to znači da će obljubiti ženu ili da će oduzeti nevinost djevici.
Ko sanja da muško hajvanče kolje otpozadi – to znači da je on homoseksualac.
Ko sanja da je zaklao malo dijete, da ga peče i da ga nije posve ispekao, to znači da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo; ako se to čini da bi se djetetu nanijelo zlo, to znači da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ružne riječi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu), ali ga nije dopekla, a da je istina ono što se o djetetu govori, vatra bi mu potpuno ispekla meso.
Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete, onda se odnosi na njegove roditelje, kojima će ljudi činiti nasilje, potvarati ih i izmišljati laži o njima, a sve to ukoliko vatra nije dobro ispekla djetinje meso u snu.
Ako se sanja da je neko dijete zaklano i pečeno, to znači da je to dijete postiglo punoljetstvo, a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu), to znači da će im to dijete činiti dobro i koristiti im.
Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog čovjeka i da je zaklanog čovjeka, bez glave, stavio na rame snivača, to znači da vladar od zaklanog traži ono što ovaj nije u stanju učiniti, a zatim to traži od snivača kome će to vladarovo potraživanje biti teško kao zaklani čovjek.
Ako je snivaču osoba koja od njega u snu potražuje poznata, onda je i to uistinu ta osoba, a ako je ta osoba nepoznati starac, to znači da će ga on teretiti za nekog druga i tražiti da plati kaznu srazmjerno težini zaklane osobe, a ako je ta osoba mladić, one će prema snivaču ispoljiti odlučno neprijateljstvo. Ako je zaklana osoba imala na sebi glavu, snivač će biti oslobođen plaćanja kazne za nju, koju će platiti prijatelj ubijenog, ali će snivač biti terećen i sumnjičen za ubijenog.
Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio, to znači da će mu dati slobodu.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam ženu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje – našto mu je Ibn Sirin rekao: – Mora da je ta žena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. – Taj čovjek je sa­ njao svoju sestru, a njen muž je bio odsutan. Srdit, od Ibn Sirina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. Kada je došao kući, sačekala ga je robinja njegove sestre koja mu je uručila poklon i rekla: – Juče se moj gospodar vratio s puta. – Tada se čovjek razveselio i napustila ga je srdžba.
Neka žena je došla Ibn Sirinu i rekla: – Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muža. – Ibn Sirin joj je na to rekao: – Ti svog čovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dž.š! – Istinu si rekao! – potvrdila je žena. Neki drugi čovjek je došao i rekao: – Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog dječaka – a on mu je na to rekao: – Ti tom dječaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno, a on ti je poslušan.
SKIDANJE GLAVE S RAMENA
Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava, ako je bolestan, ozdravit će; ako je dužan, riješit će se duga; ako nije išao na hadždž, otići će; ako je u strahu i brizi, bit će toga oslobođen. Ako je snivaču glavu odrubio neko kojeg poznaje, zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog, a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo, snivač će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi obzirom da smrt, koju podrazumijeva skidanje glave s ramena, ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. Isto tako, ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi, ili neko ko je poznat po svojoj dobroti, oni će se sresti s Allahom dž.š. (poslije smrti) u najboljem stanju i bit će oslobođeni brige i iskušenja u kojima se nalaze.
To isto važi i ako to sanja izuzetno vrijedna žena, ili bolesnik koji boluje od stomaka, ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i slične osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dž.š. putu.
Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena, a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaže u teškom stanju, to znači da će mu biti uskraćene blagodati koje uživa, od kojih će biti potpuno odvojen, izgubit će vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti.
Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena – vladar odnosno upravitelj u tom slučaju simbolizira Allaha dž.š. koji snivača izbavlja iz brige i potpomaže ga u njegovim poslovima.
Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika, to znači da izriče pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu.
Ako rob sanja da mu je odsječena glava, bit će oslobođen ili prodat drugom gospodaru. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala a za putnika – da će se vratiti kući.
Sanja ti svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece, ko je neoženjen i ko ne može ići na put. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini to znači da je on prema njima pravedan.
Ko sanja da je presječen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani – on će istovremeno oženiti dvije žene koje neće moći lijepo da drži vjenčane niti će sebi moći dozvoliti da se s njima razvede. Rečeno je da ovakav san takođe znači rastavljanje s vlastitim imetkom.
KRV simbolizira haram imetak ili grijeh.
Ko sanja da je ogrezao u krvi – to znači da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu.
Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv – to znači da se na njega laže odakle on i ne zna, shodno kazivanju o Jusufu a.s. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od mačka – to znači da na njega laže neki silni i nepravedni vladar; ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna, na njega laže častan, bogat i moćan čovjek.
Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge životinje to znači da na snivača laže osoba koju simbolizira dotična životinja.
Ko sanja da pije ljudsku krv – steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća iskušenja i poteškoća.
Rečeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbavit će se iz grijeha i proći se griješerija.
Ko sanja da je pao u bunar krvi bit će doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom.
Tečenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost, a ako to sanja odsutna osoba, bezbjedno će se vratiti s puta.
Neki čovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: – Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. Međutim, izjutra je osvanuo slijep pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio, a on je rekao: – Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahovog Poslanika s.a.v.a.s., koji je sjedio, a pred njim je bio lavor pun krvi, pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kažiprst i srednjak, umočio ih u krv i rekao mi: Ovako!, – pokazavši mi da sa dva prsta dotaknem oči. Kada sam se probudio iz sna, nisam mogao vidjeti ništa. – Tako je oslijepio.
Neki čovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: – Sanjao sam da na ruci imam kap krvi, i što sam više pokušavao da je sperem, ona je postajala sve blistavija. – Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: – Ti si čovjek koji se odriče svog sina. Boj se Allaha i prihvati sina! Sufjan kazuje sljedeće: – Sanjao sam da na odjeći imam krvi. Kada sam na sabah pošao u džamiju, kod džamijske kapije sam sreo tumača snova i ispričao mu svoj san, a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. bit ćeš potvoren). Kasnije se to i obistinilo.
RAZAPINJANJE može biti na tri načina: razapinjanje živog, razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog.
Ko sanja da je živ razapet postići će visok položaj i ugled i sačuvati ispravnost svoje vjere.
Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru.
Ko sanja da je ubijen i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati.
Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet – bit će mu vraćen imetak koji je otišao od njega. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet, takav san za bogataše ne znači dobro i obično znači siromaštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena; takav san za siromaha simbolizira bogatstvo, za one koji putuju morem – da će postići ono za što su pošli na put i da će biti sačuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliči zadnjem dijelu lađe.
Rečeno je: Ako rob sanja da je razapet, bit će oslobođen. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega, postići će visok ugled, dobiti čast i pod njegovom vlašću bit će i moćni i slabi.
Ako mu pritom bude tekla krv, njegovi podanici će se okoristiti njime. Ko sanja da jede meso razapete osobe – dobit će imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom položaju. Rečeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivač ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga.
PORAZ , ako se sanja, za nemuslimane znači stvarni poraz, shodno riječima Uzvišenog: “…i ubacio u njihova srca strah; jednu (njihovu) skupinu ste pobili, a jednu ste zarobili”, dok za muslimane ovakav san znači pobjedu u ratu.
Ko sanja da pravedna vojska poražena ulazi u grad oni će biti potpomognuti i pobijedit će, a ako je to vojska koja čini nasilje, na njih će se spustiti kazna.
Ko sanja da bježi od smrti ili ubijanja – to ukazuje na to da mu se približila smrt, shodno riječima Uzvišenog: “Reci: – Neće vam koristiti bježanje ako bježite od smrti ili pogibije. I tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uživati”.
Rečeno je da bježanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se želi, shodno riječima Uzvišenog: “Pa sam pobjegao od vas, jer sam vas se prepao, pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i učinio me poslanikom”.
Ko sanja da poziva nekog čovjeka, a on od njega bježi, to znači da taj čovjek ne prihvata njegove riječi i da mu se ne pokorava, shodno riječima Uzvišenog: “…a moje, pozivanje im je povećalo samo bježanje (od vjere i pokornosti Allahu)”.
Rečeno je da bježanje u snu znači i sigurnost, shodno riječima Uzvišenog: “Pa bježite Allahu! Ja sam vam od Njega jasan upozoritelj!”
Ko sanja da se sakrio od neprijatelja – pobijedit će neprijatelja; ako ga neprijatelj otkrije, od neprijatelja će pretrpjeti udar; ako bude drhtao, tresao se i imao mlitave pokrete, zapast će u brigu i neće moći da se bori.
Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trče konji – oni simboliziraju kišu i bujice.
Strah u snu simbolizira sigurnost. Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu.
OKOVI. Allahov Poslanik s.a.v.a.s. je rekao: “Volim okove na nogama, a ne volim okove na vratu i rukama”
Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri.
Ako su nožni okovi od srebra, oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom; ako su od bronze, simboliziraju ustrajnost u onome što je pokuđeno. ako su od olova, simboliziraju ustrajnost u nečemu slabom i nejakom; ako su od užeta, simboliziraju ustrajnost u vjeri, shodno riječima Uzvišenog: “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!”; ako su nožni okovi od drveta, oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku; ako su od krpe ili konca, simboliziraju bavljenje nečim što je prolazno.
Ako je u snu vezana osoba čovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u džamiji, to znači da je on stabilan u pokornosti Allahu dž.š.; ako je to čovjek od vlasti i pritom ima pripasanu sablju, on je stabilan u pokornosti Allahu dž.š; ako je to dunjalučar, on je ustrajan u “cijeđenju” ovosvjetskih dobara.
Nožni okovi u snu za putnika simboliziraju zapreku odlaska na put, za trgovca slabu prođu robe koju prodaje; za zabrinutu osobu – da će joj briga potrajati; za bolesnika – da će dugo bolovati.
Ko sanja da su mu noge vezane na Allahovom putu – on se trudi oko podizanja svoje čeljadi. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu – nastanit će se u tom gradu ili selu. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući – imat će belaja sa svojom ženom; ako su mu okovi tijesni, bit će mu teško da odluči kako da postupi.
Okovi na nogama za radosnu osobu znače da će se njena radost povećati i da će potrajati.
Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi, ako je bolesna, umrijet će u okovima, a ako je zatvorenik, dugo će ostati u zatvoru.
Ako neko sanja da je vezan za drvo, on je vezan nekom obavezom prema čovjeku dvoličnjaku.
Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći – to mu simbolizira njegov zavidan položaj u vjeri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio; ako je pritom u bijeloj odjeći, to mu simbolizira položaj u nauci, razboritosti, ugledu i ljepoti; ako je u crvenoj odjeći, to mu simbolizira položaj u zabavi i muzici; ako je u žutoj odjeći, to mu je položaj u bolesti. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) – on očekuje imetak koji je od njega otišao.
Ko sanja da je okovan u dvorcu od stakla – on će se družiti s lijepom ženom i to druženje će dugo trajati, a ako je na putu, zadržat će se zbog neke žene.
Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim čovjekom – on je počinio veliki grijeh zbog čega strahuje od vladareve kazne, shodno riječima Uzvišenog: “I vidjet ćeš griješnike toga dana vezane okovima”.
Rečeno je i to da okovi na nogama, u osnovi, simboliziraju oronulost (starost) i siromaštvo, a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni, ako su na nogama mijenjaju način kretanja.
OKOVI NA VRATU I RUKAMA . Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat – on će dobiti imetak na koji neće davati zekat.
Neki vele da takav san znači spriječenost od činjenja grijeha. Ko sanja da su mu ruke vezane – to znači da je on teški škrtac.
Ako je okov s vana od željeza, a iznutra od drveta, to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoličnjak (munafik).
Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) – to znači da je on nemusliman, a tvrdi da je musliman.
Ko sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) – zapast će u izuzetno tešku situaciju, kao npr. zatvor i sl., shodno riječima Uzvišenog: “Drži te ga i u okove okujte !’
Neka žena je došla Ibn Sirinu i rekla mu : – Sanjala sam jednog čovjeka da ima okove na nogama, rukama i vratu. – Ibn Sirin joj je rekao: – Okovi na rukama i vratu su od drveta. Taj čovjek tvrdi da je Arap a nije istina to što tvrdi.
Priča se da je Imam-i Šafi r.a. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r.a., pa je njegov san stigao do tumača snova, koji je rekao: – Raširit će se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. -Kasnije je Imam-i Šafi dostigao dotle dokle je dostigao.
U vrijeme Jezida ibn El-Muheleba neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da je Katade razapet. – Na to je Ibn Sirin rekao: – To je čestit čovjek i bit će čuven po svojoj čestitosti. – Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća.
LANAC simbolizira činjenje velikog grijeha, shodno riječima Uzvišenog: “Mi smo već pripremili nevjernicima lance, okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)”. Sanjanje lanca na vratu čovjeka simbolizira ženidbu tog čovjeka sa ženom zle ćudi. Ko sanja da je vezan lancem – to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti.
Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor, jer to simbolizira dugu bolest i dugu žalost, bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ulazi u zatvor – neka nas Allah sačuva od tog iskušenja!
IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra, shodno riječima Uzvišenog: “Pomirba je (čak) najbolja”. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu, a sprečavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi sprečava činjenje dobra. Pomirenje takođe simbolizira i mir, jer ono, između ostalog, i znači mir.