Religija

Tumačenje snova o priboru i sredstvima za jahaće životinje

Tumačenje snova o priboru i sredstvima za jahaće životinje

SAMAR simbolizira ne-Arapkinju koja nema ugleda niti je od poznatog roda i koja je svom mužu isto što i robinja.
Ako čovjek sanja da jaše na samaru, to znači da će se pokajati za neistine kojima je dugo vremena bio opsjednut.
SEDLO simbolizira ženu ukoliko se sanja da nije na životinji, a ukoliko se sanja da je na životinji, ono i ne simbolizira ništa drugo do sedlo i ne uzima se u razmatranje. Rečeno je da sedlo simbolizira lijepu, čednu i bogatu ženu.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam jašući na jahalici naišao kroz neki tjesnac, pa se sedlo zakači i ostade, a ja i jahali ca prođosmo kroz tjesnac. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Jadan li si ti čovjek! Ti ćeš zapasti u situaciju u kojoj ćeš ostaviti na cjedilu svoju ženu.
Nedugo zatim taj čovjek je sa svojom ženom krenuo na put, i kada ih je na putu presrela banda, on je svoju ženu ostavio u njihovim rukama a sam je pobjegao.
Rečeno je da sedlo simbolizira i dobijanje imetka.
Rečeno je i to da ono simbolizira dobijanje uprave.
Takođe je rečeno da ono simbolizira korišćenje jahaće životinje.
Neki vele: Ako neko sanja da jaše u sedlu, to znači da će imati uspje ha u svojim poslovima.
JAHAĆA ŽIVOTINJA simbolizira imetak i autoritet uglednog čovjeka.
Nagizda- na jahaća životinja simbolizira povećanje autoriteta i spomena.
Zlatni ukras na jahaćoj životinji nema nikakvo loše značenje i obično simbolizira robinju. Željez ni ukrasi na jahalici simboliziraju snivačevu snagu.
Olovni ukrasi na jahalici sim boliziraju snivačevu slabost i slabost njegove vjere. Srebreni ukrasi na jahalici simboliziraju lijepe robove i robinje.
Ko sanja da jaše na jahalici na čijem sedlu, uzdi i grudnom remenu nema ukrasa, to znači da je on ponizna osoba i da je u suštini bolji nego što se javno pokazuje.
POVODAC simbolizira imetak ili odgoj i znanje koji snivača sprečavaju od ono ga što je zabranjeno.
UZDA simbolizira dobro rukovođenje i snagu u pogledu imetka, kao i postiza nje poglavarstva i poslušnost podređenih.
SEDLO , ako se sanja odvojeno od jahalice, simbolizira ženu.
Ono takode simbolizira visoko društvo ili visoki položaj.
Ako se sedlo sanja da se nalazi na jahalici, ono ne simbolizira ništa drugo do samo to sedlo.
U slučaju kad jahaća životi nja simbolizira ženu, sedlo u tom slučaju simbolizira njen spolni organ ili njen stomak, a jahanje u tom slučaju simbolizira spolni odnos.
Kolan u tom slučaju simbolizira ženinu iskrenost, a uzdanjenu neporočnost. Povodac takode može da simbolizira imetak i snagu.
BIČ simbolizira vlast.
Kidanje biča prilikom udaranja njime u snu simbolizira gubljenje vlasti. Cijepanje biča u snu simbolizira cijepanje vlasti.
Ko sanja da jahalicu udara bičem to znači da on u nekom poslu poziva Uzvišenom Allahu.
Ko sanja da je nekog čovjeka udario bičem ne ispruživši pritom ruku – to znači da ga on savjetuje i podučava, ako mu je nanio bol, to znači da taj prihvata njego ve savjete; ako mu nije nanio bol, to znači da taj ne prihvata njegove savjete; ako mu je prilikom udarca potekla krv, to znači da mu snivač nanosi nepravdu; ako mu pritom nije potekla krv, to znači da mu snivač govori istinu, ako je snivač od osobe koju je udario dobio krv, to znači da će od njega dobiti haram imetak. Ko sanja da mu se bič prilikom udarca smotao to znači da on radi podmukli posao i da mu u tome pomaže neki glupak.
Ako bič pritom udari samog snivača, to znači da će on tražiti pomoć u tom poslu od ne-Arapa koji je u vezi s vladarom koji ga uvažava.
Ako neko sanja da je s neba na njega ili na njegov grad spušten bič, to znači da će Uzvišeni Allah nad njim ili u gradu u kojem živi na vlast dovesti nepravednog vladara, a to zbog činjenja grijeha, shodno riječima Uzvišenog; “. pa je Gos podar tvoj – bič patnje na njih spustio…”
KUKASTI ŠTAP simbolizira lahkomisleno dijete.
Rečeno je da štap simbolizira i kontraverznog i licemjernog čovjeka.
Igranje štapom simbolizira potpomaganje čovjeka navedenih svojstava.
LOPTA OD STAVLJENE KOŽE simbolizira poglavara ili učenjaka. Rečeno je da ig ranje loptom u snu simbolizira spor obzirom da lopta kada se njom igra odskakuje i udara o zemlju.
PODSEDLICA simbolizira imetak, slugu ili ženu.
Rečeno je da nije pohvalno sanjati podsedlicu.
SAMARICA simbolizira slobodnu ženu porijeklom iz Indije.
KOLAN simbolizira kontrolu nad poslom ili urednost u poslu.
POVODAC simbolizira pokornost ili spor.
Ko sanja da u ruci ima izrezbaren bič on mu simbolizira upravu ili neki javni posao.
Ko sanja da je bičem udario magarca to znači da on čini dovu Allahu dž.š. u vezi sa svojim životnim potrebama.
Ko sanja da je bičem udario konja kojeg jaše i da ga je natjerao u galop – to znači da on čini dovu Allahu dž.š. zbog teške situacije u kojoj se nalazi.
Rečeno je da lopta simbolizira ljudsko srce, a štap – ljudski jezik.
Ko sanja da se poigrava loptom i štapom to znači da će imati neki spor ili prepirku.
ULAR simbolizira ukras.
NOSILJKA na jahalici simbolizira ženu obzirom da je ona i predviđena za ženu.
Ko sanja da je zauzdan uzdom to znači da će se on ustegnuti od grijeha.
Preno si se hadis u kojem stoji: “Bogobojazni je zauzdan”.
UZDA simbolizira pobožnost, vjeru, sačuvanost od grijeha i moć.
Ako neko sanja da mu je prilikom jahanja ispala uzda iz ruku i da je spala i s glave jahalice, to znači da će on ispustiti konce iz svojih ruku, da će mu se situacija izmijeniti i da će mu njegova žena bi ti haram, koja, dok je živjela s njim, nije bila bezgriješna.