Religija

Tumačenje snova o peru, tinti, mastionici, listovima, pisanju, poeziji i sl.

Tumačenje snova o peru, tinti, mastionici, listovima, pisanju, poeziji i sl.

PERO simbolizira ono čime se čovjek opominje i onoga čija se naređenja izvrša vaju, kao što su vladar, učenjak, sudija, jezik, sablja ili muško dijete.
Pero može da simbolizira i muški spolni organ.
Tinta u tom slučaju simbolizira spermu, a hartija – ženu.
Pero može da simbolizira i plug.
Ispisani redovi u tom slučaju simboliziraju brazde, a tinta sjeme.
Da bi se konkretno utvrdilo šta u određenom snu simbolizira pero, treba uzeti u obzir šta se njime piše i na čemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu.
Rečeno je da pero simbolizira i znanje, tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje, zavisno od to ga šta i koliko je pisao.
Rečeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzima nje brige o nekome ili nečemu, shodno riječima Uzvišenog: “Ti nisi bio među nji ma kada su pera svoja pobacali, da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinu ti…”
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sje dim i da pored sebe imam pero, pa sam ga ja uzeo i počeo njime pisati.
Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i počeo pisati s oba pera istovremeno. – Imaš li ti koga odsutnog? – upitao ga je Ibn Sirin, a kad je on rekao da ima, onda mu je rekao: – Računaj da je već stigao!
Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu, to znači da je, zahvaljujući svom poslu, bezbjedan od siromaštva, a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte, to znači da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare.
Isto tako, ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao to znači da će, zahvaljujući svom poslu, biti siguran od siromaštva.
Ako neko sanja da obavlja neki za jednički posao, to znači da će u nečemu postati rukovodilac.
Nožić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša.
Rečeno je: Ako neko sanja da u ruci ima željezni nož, to znači da će povratiti ženu s kojom se rastavio, shod no riječima Uzvišenog: “Reci: – Budite kamenje ili gvožđe ili bilo kakvo stvore nje za koje mislite da ne može biti oživljeno. – A ko će nas u život vratiti? – upi-taće oni, a ti reci: – Onaj koji vas je i prvi put stvorio”.
Pero može da simbolizira i naređenje ili zabranu. Ono takođe može da simbolizira upravu nad nekim za nimanjem.
Pero simbolizira i izdržavaoca. Rečeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar.
Neki čovjek je sanjao da je dobio pero, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku.
TINTARNICA simbolizira robinju, neku korist od strane žene ili djeteta.
Ko sanja da piše i da umače pero u tintarnicu – to znači da će kupiti robinju i s njom ima ti bračne odnose, ali ona neće dugo kod njega ostati.
Ko sanja da je dobio mas tionicu sporiće se sa svojom ili nečijom tuđom ženom, a ako je u snu bilo nešt što ukazuje na dobro, to znači da će se oženiti.
Priča se da je neki čovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu, pa je njegov san ispričan tumaču snova, koji je rekao: – Taj čovjek je homoseksualac. – Većina tu mača snova vele da tintarnica simbolizira ženu, a pero muža.
Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu.
U slučaju kad tintarnica simbolizira ženu, tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost, ili pak njene brige i belaje ukoliko sni-vač sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću.
Tintarnica može da simbolizira i čir. U tom slučaju pero simbolizira nož, a tinta – krv i sukrvicu, a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da u njih umače pero.
Ako neko sanja da pi še po hartiji, to znači da će on dobiti neko nasljedstvo, shodno riječima Uzviše nog: “Zaista je ovo u stranicama prvim, stranicama Ibrahima i Musaa”.
Sanjanje pisanja po papiru može da znači i prepiranje sa svijetom.
Ko sanja da mu je imam (voda) dao papir – to znači da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši položaj.
Listovi papira takođe simboliziraju neizvjesnost, shod no riječima Uzvišenog: “… koju na listove stavljate i pokazujete…”
TUŠ simbolizira radost i čast.
Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odje ću, to znači da će ga taj obijediti, ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost.
Takav san takođe može da znači da će snivač na javi uprljati svoju odjeću.
TINTA simbolizira gospodstvo, visok ugled i uživanje podrške.
KNJIGA simbolizira moć i snagu.
Ko sanja da je dobio knjigu – dobiće snagu i moć, shodno riječima Uzvišenog: “O Jahja, prihvati knjigu snažno”.
PISMO (knjiga). Nezapečaćeno pismo simbolizira poznato dobro, a zapečaćeno pismo simbolizira skriveno dobro.
Pismo u ruci dječaka simbolizira radosnu vi jest.
Pismo u ruci robinje simbolizira dobro, radosnu vijest i veselje.
Pismo u ru ci žene simbolizira radosno iščekivanje; ako je pismo otvoreno i ako je žena pod nikahom, to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan; ako je žena lijepa i namirisana, to simbolizira neko dobro i pohvalu, a ako je žena ružna, to mu je neko dobro u nečemu što je ružno.
Ko sanja da u ruci ima smo tano pismo – to znači da će uskoro umrijeti, shodno riječima Uzvišenog: “…ono ga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje”.
Ko sanja da je od imama (vođe) dobio dekret – to znači da će dobiti vlast, sreću i blagos tanje ukoliko je toga dostojan, a ukoliko nije – bojati se je da će postati rob.
Kad neko sanja da mu je zapečaćeno pismo koje je poslao vraćeno, ako je vladar, voj ska će mu pretrpjeti poraz, ako je trgovac, pretrpjeće gubitak u trgovini, i ako se zaručio, neće se oženiti.
Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro, ako je snivač sa nekim u sporu ili ga muči neka sumnja ili nedoumica, stvari će mu izaći na čistac, a ako je u muci, iz nje će se izbaviti, shodno riječima Uzvišenog: “Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu…”
Ako takav san sanja osoba koja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba, situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući.
Uzimanje knjige desnom rukom simbolizi ra svako dobro, a primanje knjige u lijevu ruku simbolizira kajanje za počinjena djela.
Ko sanja da je od nekog čovjeka uzeo knjigu svojom desnicom – to znači da će uzeti nešto što mu je najdraže, kako kaže Uzvišeni: “Mi bismo ga za des nu ruku prihvatili…”
Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu, to znači da će doživjeti poniženje, da će ga spopasti briga i tuga ili da će doživjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju.
Ko sanja da je pogledao u neki list papira, ali da nije pročitao šta na njemu piše, to znači da će dobiti neko nasljedstvo.
Rečeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo to znači da će se ri ješiti briga, smutnje i zla i da će postići neko dobro.
Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu, to znači da će doživjeti poniženje i da će zapasti u nevolju.
Ko sanja da je dobio zapečaćeno pismo to znači da će se potčiniti vladaru obzirom da se je i Belkisa potčinila Sulejmanu a.s. kad je od njega dobila zapečaće no pismo, a potom primila islam.
Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica to znači da će kupiti trudnu robinju. Ibn Sirin je rekao da, ako neko sanja da piše knjigu, to znači da je njegova zarada haram, shodno riječima Uzvišenog: “…i teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju!”
TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poni ženje, a za žene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada.
Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur’anski ajet to znači da se on pridržava Kur’ana.
Pi sanje lijevom rukom u snu simbolizira nešto ružno i zabludu.
To takode može da simbolizira dobijanje vanbračne djece ili bavljenje poezijom.
Pisanje u osnovi simbolizira lukavstvo a pisar simbolizira lukava čovjeka.
Ko sanja da ima loš ru kopis pokajaće se za grijehe i prestaće varati ljude.
Ko sanja da čita prednju stra nu lista – naslijediće miraz, a ko sanja da čita list s poleđine – zapašće u dug, shodno riječima Uzvišenog: “Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati”.
Kad neko sanja da vrlo dobro čita knjigu, ako je dostojan polo žaja, dobiće ga, a ako je trgovac, dobro će trgovati.