Religija

Tumačenje snova o namazu i njegovim sastavnim dijelovima

Tumačenje snova o namazu i njegovim sastavnim dijelovima

Poznati učitelj Ebu Sa’ad, Allah mu se smilovao, rekao je: – Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki položaj, ili misiju, ili da će vratiti dug, ili da će očuvati ono što joj je povjereno, ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dž.š. propisao.
Namaza ima tri vrste: farz-namazi, sunnet-namazi i dobrovoljni namazi. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli, kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadždž i kloniti se ružnih djela, shodno riječima Uzvišenog: “Zaista namaz sprijčava činjenje sramotnih i pokuđenih djela.”
Sanjanje obavljanja sunnet-namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja čista osoba, da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima, shodno riječima Uzvišenog: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor”, da je samilosna prema Allahovim dž.š. stvorenjima, da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podređeni, da im čini dobro, hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan, da pomaže svojim prijateljima, što mu diže ugled…
Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja.
Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu, to znači da će on u nečemu biti posrednik, što će mu podići ugled, zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro.
Ako je, pak, vrijeme bilo oblačno, to znači da će ta osoba preuzeti nečije brige.
Ako neko sanja da klanja ikindiju , to znači da je posao u kojem je ta osoba pri kraju.
Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu , to znači da će se ta osoba riješiti duga.
Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz, to znači da će se riješiti polovice duga, ili polovice rnehra, shodno riječima Uzvišenog: “…pola od onoga što ste odredili.”
Ako neko sanja da klanja akšamske farze , to znači da će on izvršiti neku svoju obavezu prema porodici.
Ako neko sanja da klanja jaciju , to znači da se on ophodi prema svojoj porodici na način koji im veseli srca i daje im smirenost.
Ako neko sanja da klanja sabahske farze , to znači da će on započeti neki posao koji je od koristi za njegov i život njegove porodice.
Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih, ikindijskih ili jacijskih farzova , to znači da će negdje otputovati. Ako taj san sanja žena, ona će taj isti dan dobiti mjesečno pranje (hajz).
Ako neko sanja da klanja sjedeć i bez opravdanog razloga, to znači da neki njegov posao neće biti uvažen.
Ako neko sanja da klanja ležeći ,to znači da će se razboljeti.
Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu , to znači da će se od nečega prestraviti.
Kad neko sanja da klanja u džematu i da su pri tom i imam i džemat u (ili na) prevoznom sredstvu, pa ako je na javi s tim džematom krenuo u borbu, izvojevat će pobjedu.
Ako neko sanja da klanja u bašči , to znači da će on od Allaha dž.š. tražiti oprosta.
Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji , to znači da će mu Allah dž.š. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug.
Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća, to ukazuje na to da će on izazvati neki nered. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim dječakom.
Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz , a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao, to znači da neće moći postići ono što traži.
Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom džematu , to znači da taj džemat puno spominje Allaha dž.š. riječima “Subhanallah” i “La ilahe illallah”, shodno riječima Uzvišenog: “I mi smo oni koji stoje u redovima. I mi smo oni koji Ga slave.”
Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza , to znači da on omalovažava šerijatske propise.
Ako se sanja da se čini sedžda , to može da znači: pobjeda, ili pokajanje za učinjene grijehe, ili materijalni dobitak, ili dug život, ili izbavljenje iz neke opasne situacije.
Ako neko sanja da čini sedždu Allahu dž.š . na nekom brdu, to znači da će on pobijediti nekog izuzetno jakog čovjeka.
Ako neko sanja da čini sedždu nekome mimo Allaha dž.š. , to znači da neće udovoljiti nekoj svojoj potrebi, ako je u ratu bit će poražen, i ako je trgovac, pretrpjeće gubitak.
Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju ‘ , tako da istekne vrijeme namaza, to znači da on zadržava zekat i da ga ne dijeli.
Ko sanja da klanja namaz i da jede med – to znači da se sastaje sa ženom dok posti.
Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu , to znači da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi.
Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz, to znači da će se riješiti briga.
Ako preda selam na desnu, ali ne i na lijevu stranu, to znači da će u nekim poslovima imati napretka.
Ako, pak, preda na lijevu stranu selam, a da nije predao na desnu, to znači da će doživjeti neki poremećaj.
Ako neko sanja da klanja prema Kibli , to znači da je na istikametu, tj. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo.
Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu , to znači da njegov pravac u vjeri (mezheb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost, jer je to smjer kojim se okreću Židovi, a oni su se usudili da love ribu subotom.
Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku , to znači da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid’ata) i da se zabavio neistinom, jer je istok smjer okretanja kršćana.
Ako neko sanja da klanja leđima okrenut prema Kibli , to znači da je on, zbog velikih grijeha koje je učinio, zbacio islam za leđa.
Ako neko sanja da hoće da klanja , ali ne može da odredi u kom je pravcu Kibla, to znači da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom.
Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli , ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uči Kur’an, to znači da će obaviti hadždž, shodno riječima Uzvišenog: “… pa na koju se god stranu okrenete, tamo je Allahova strana.”.
Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi džemat u namazu, to znači da će dobiti neki položaj (upravu), ako je podoban za takvo nešto, te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni.
Ako je, dok im je imamio, bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz, to znači da će na tom položaju postupati pravedno.
Ako je primjetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali, bilo da su nešto dodavali, bilo oduzimali, bilo, pak, mijenjali, to znači da će nepravedno postupati na položaju, da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi.
Ako je on klanjao stojeći, a oni sjedeći, to znači da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podređeni, ali oni uskraćuju njegova prava.
Ovo takođe može da znači da će dobiti nadzor nad bolesnicima.
Ako, pak, kao imam klanja sjedeći, a džemat stojeći, to znači da on griješi u poslu koji obavlja.
Ako za njim jedan dio džemata klanja stojeći, a drugi dio sjedeći, to znači da štiti interese i bogatih i siromašnih.
Ako on kao imam klanja sjedeći a i džemat sjedeći, to znači da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom, ili krađom odjeće, ili siromaštvom.
Ako sanja da za njim klanjaju žene , to znači da on štiti interese nejakih ljudi.
Ako neko sanja da predvodi džemat ležeći pri tom na boku, odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog položaja, to znači da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dženaza.
Isto tako, umrijeće i žena koja sanja da klanja kao imam ispred džemata, obzirom da žena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva.
Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom, to znači da će biti smijenjen sa položaja i da će izgubiti imetak.
Ko sanja da kao imam klanja pred džematom u kome ima i muškaraca i žena – biće postavljen za sudiju, ako ima spremu za tu funkciju, a ako nema, izmirivati će ljude i posredovati među njima.
Ako namjesnik sanja da je sa džematom klanjao namaz do kraja, to znači da je okončao svoju službu.
Ako sanja da je prekinuo namaz , to znači da će biti razriješen dužnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti riječi slušati.
Ako sanja da sam klanja, a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob, to mu je opozicija.
Ako sanja da predvodi džemat u namazu nafili , to znači da će biti osiguran od bilo kakve štete.
Ako neko sanja da ga je džemat odredio za imama, to znači da će dobiti nečiju ostavštinu, shodno riječima Uzvišenog: “…da ih učinimo vođama i da ih učinimo nasljednicima.”
Ako neko sanja da klanja ispred džemata, pa ne zna dobro učiti, to znači da će tražiti nešto što neće naći.
Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini – to znači da on čini neko dobro ljudima, bilo da je to obavezan činiti, bilo da to čini iz samilosti.
Ako neko sanja da uči neku poznatu dovu , to znači da on klanja farz namaze.
Ako neko sanja da uči dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dž.š. ime , to znači da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli.
Ako neko sanja da uči dovu u kojoj moli samo za sebe , to znači da će dobiti sina, shodno riječima Uzvišenog: “…kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom.”
Ako neko sanja da uči dovu u mraku , to znači da će se riješiti brige shodno riječima Uzvišenog: “…pa je dozivao iz tmina.”
Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dž.š.).
Često činjenje zikra (spominjanja Allaha dž.š.) simbolizira pobjedu , shodno riječima Uzvišenog: “… mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je učinjena nepravda.”
Ko sanja da uči istigfare (tj. traži oprost od Allaha dž.š.) – imat će halal opskrbu i dobit će sina, shodno riječima Uzvišenog: “Tražite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta.”
Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dž.š. za oprost to znači da će mu dova biti primljena; ako mu lice nije okrenuto prema Kibli, to znači da će učiniti neki grijeh i od njega umrijeti, a ako ne izgovori istigfar, to ukazuje na njegov munafikluk, shodno riječima Uzvišenoga: “A kada im se rekne: – Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti…”
Ako žena sanja kao da joj neko kaže : – Traži oprosta za svoj grijeh! – to znači da će ona biti optužena za grijeh i blud, shodno kazivanju o Zulejhi.
Ako neko sanja da izgovara “Subhanallah” , to znači da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada.
Ako neko sanja kao da je zaboravio proučiti “Subhanallah” , dopašće zatvora ili briga, shodno riječima Uzvišenog: “…i da nije bio od onih koji Allahu tesbih čine…”.
Ako neko sanja da izgovara “La ilahe illallah” , bit će izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeti će sa šehadetom.
Ako neko sanja da uči “Allahu ekber” , postići će ono što želi i pobijediti će neprijatelja.
Ako neko sanja da uči “Elhamdu lillahi” , dobit će svjetlo i uputu u vjeri.
Ako neko sanja da Allahu šukur čini , dobit će snagu i povećati će mu se blagodati.
Ako ovo sanja namjesnik , biti će određen za namjesnika u lijepom gradu, shodno riječima Uzvišenog: “…i budite Mu zahvalni; kakav divan grad i Gospodar koji prašta.”
Takođe je rečeno: – Ko sanja da zahvaljuje Allahu dž.š. (hamd Ga čini) – dobiti će dijete, shodno riječima Uzvišenoga: “Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila…”
Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro.
Ko sanja da petkom klanja džumu namaz njegova nesređena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doživjeti olakšanje. Takođe je rečeno da osoba koja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim, a on, u stvari, nije dobar.
Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio , Allah dž.š. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro.
Ako neko sanja da je u kući , ili radnji, ili na selu i pri tom čuje da ljudi u džamiji klanjaju džumu namaz, čuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju, na sedždu, tešehhud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz džamije – to znači da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen.
Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će čast i ugled, shodno riječima Uzvišenoga: “…i oni koji čuvaju svoje namaze.”Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz džamije postići će blagodat i svako dobro, shodno riječima Uzvišenog: “A kada se namaz obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste se spasili.”