Religija

Tumačenje snova o moru, rijeci, bunaru, lađi, vodi, utapanju i raznim posudama za vodu

Tumačenje snova o moru, rijeci, bunaru, lađi, vodi, utapanju i raznim posudama za vodu

MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke.
VODA simbolizira islam, znanje, život, rodnost i izobilje, jer je život sva ke stvari vezan za nju, shodno riječima Uzvišenog: “…Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili.”
Voda može da simbolizira i spermu, jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom, a Arapi tako nazivaju i mnogo vode.
Voda takode može da simbolizira i imetak jer se on stiče pomoću vode.
Ko sanja da se napio čiste pitke vode iz bunara ili iz mješine za vodu i ne iskapi je, ako je boles tan, izliječiće se od bolesti i potrajaće mu život; ako nije bolestan i ako nije oženjen, oženiće se; ako je oženjen i ako još nije spavao sa svojom ženom, spavaće i okusiti njenu slast.
Ako nije u pitanju nešto od navedenog, primiće islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traži znanje, ali ako nije niš ta od toga, znači da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen način – ako je trgovac, izuzev ako voda nečim nije bila pokvarena.
Ako je voda bila mutna, to mu simbolizira haram i grijeh; npr.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana to znači da će mu znanje biti loše ili da će imati ružan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak.
Ako neko sanja da je voda bila pogana, gorka ili smrdljiva, to znači da će on oboljeti, zarađivati na ružan način, da će mu život postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac), a sve to zavisi od samoga snivača šta njemu dolikuje, od mjesta na kojem je pio vodu, ili, pak od posude u kojoj je bila voda.
Ako neko sanja da u posudi nosi vodu, ako je siromašan, dobiće neki imetak; ako je neoženjen, oženiće se; ako je oženjen, njegova žena ili robinja će zanijeti, a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on, njegova žena, njegov sluga ili neko od njegove bliže rodbine.
Nije lijepo ako se sanja da voda teče i ulazi u kuće i stanove, jer to simbolizira smutnje među ljudima, globu, padanje u ropstvo, ropstvo ili kugu.
Ako je u pitanju samo jedna kuća, onda: ako u njoj ima neko bolestan, umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na žalost, na kojoj će biti plača i suza.
Isto tako, ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor, to simbolizira plač i prolijevanje suza povodom nečije smrti, povodom ispraćanja nekog na put, povodom nekog zla i sukoba među ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću.
Tekuća ili stajaća voda može da simbolizira nekakav skup ljudi.
Ako se sanja da voda teče zemljištem koje je obraslo rastinjem, to simbolizira rodnost.
Ako se sanja velika količina vode koja je provrela iz zem lje i koja plavi kuće i stanove ili ako se sanja BUJICA , to simbolizira iskušenje od Allaha dž.š.koje će se spustiti na stanovnike tog mjesta, kao što su kuga, pomor ili sablja koja masovno ubija, ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi, a ako ne to, onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili neka druga nes reća.
Ako neko sanja da mu je data čaša vode to znači da će mu se roditi dijete.
Ako neko sanja da pije čistu vodu iz čaše, postići će neko dobro od svoje žene ili djeteta obzirom da je staklo ženski nakit, a voda simbolizira plod djeteta.
Rečeno je: Ako neko sanja da pije vruću vodu, zadesiće ga neka tuga. Ako neko sa nja da je bačen u čistu vodu, iznenada će se obradovati.
Rečeno je da izvor vo de za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat, shodno riječima Uzvišenog: “U njima (džennetima) su dva tekuća izvora”, dok za loše ljude takav san simboli zira nezgodu.
Izbijanje vode iz zida simbolizira žalost zbog nečega što će se de siti nekom muškarcu, kao što je brat, zet, bliski prijatelj i si.
Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teče van kuće, riješiće se svih briga, a ako voda ostane u kući, biće u stalnoj brizi; ako je voda čista i ako je snivač zdrav te ako voda ne otiče iz kuće, ona mu simbolizira žalost, a ako otiče iz kuće, simbolizira mu trajno dobro koje teče do Kijametskog dana, bilo da se to odnosi na živog (snivača), ili pak umrlog (vlasnika kuće).
Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode, to znači da će kupiti robinju.
Ako neko sanja da su izvori po tekli vodom, to znači da će na neprikladan način postići neki imetak.
Čista voda može da simbolizira i sniženje cijena i širenje pravde. Ako neko sanja da je po pio mnogo vode, više nego što je inače pije na javi, to znači da će dugo živjeti.
Rečeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja, a zadržavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u životu.
Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku, to znači da će raspolagati velikim imetkom.
Ako se sanja STAJAĆA VODA , ima slabije značenje od tekuće vode. Rečeno je i to da sta jaća voda simbolizira zatvor, tako, ako neko sanja da je pao u stajaću vodu, biće zatvoren i zapašće u tugu.
SLANA VODA simbolizira tugu.
CRNA VODA : kada se sanja da se vadi iz bunara, simbolizira ženu koju će neko oženiti, ali od koje neće imati hajra.
Rečeno je da sanjanje crne vode može da simbolizira i rušenje kuće, a ako se sanja da se ona pije, to znači da će se izgubiti vid.
USTAJALA VO DA simbolizira oskudan život.
SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak.
ŽUTA VODA simbolizira bolest.
VODA KOJA PONIRE simbolizira usamljenost, poniženje i gubitak blagodati, shodno riječima Uzvišenog: “Reci: – Sta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam vodu tekuću dati?”
Jako TOPLA VODA simbolizira temperaturu.
Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju, to znači da će ga zadesiti neka nevolja od strane vla dara, a ako sanja da je koristi samo noću, to znači da će mu džini zadati strah.
MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor, a pijenje mutne vode simbolizira bolest.
VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra.
Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu, vladar će mu zadati neku brigu.
Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u čistoj vodi i u njoj vidi svoje lice, to znači da će pos tići obilno dobro; ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto, to znači da on lijepo ophodi sa svojom čeljadi.
Sipanje vode simbolizira trošenje imetka.
Ako neko sanja vodu u zavežljaju, odjeći ili nečemu sličnom što ne može da za država vodu, to znači da će voda presušiti.
UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuđenim, bez obzira da li se abdest uzimao čistom ili mutnom, toplom ili hladnom vodom, ukoliko je voda bila toliko čista da je njom dozvolje no uzimati abdest, obzirom da abdest ima jaču simboliku od raznih izvorišta vo de.
Nepoželjno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiče. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost, a izlaženje iz vode simbolizira ispunjenje potreba.
Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niže spušta ne dosežući dno, to znači da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat.
Rečeno je i to da takav san simbolizira stupanje u službu nekog velikog čovjeka.
Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje, oporavak od bolesti, izlazak iz zatvora, vraćanje duga ili sigurnost od straha.
Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode, to mu simbolizira dug život.
Ako neko sanja da pije vodu iz mora, dobiće imetak od vladara; ako sanja da pije iz rijeke, dobiće imetak od nekog čovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta ri jeka u odnosu na druge rijeke; i ako sanja da vodu pije iz bunara, na prevaru će dobiti neki imetak.
Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt, to znači da će do biti neki imetak od žene, a ako su njiva ili vrt dali plodove, to znači da će mu že na roditi dijete.
Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira bračni odnos sa ženom.
Vo da u staklenoj posudi simbolizira dijete; ako se čaša razbije a voda ostane, žena će prilikom porođaja umrijeti a dijete će ostati živo, a ako se voda prospe a čaša ostane, dijete će umrijeti a žena će ostati živa.
Ibn Sirin je upitan za san jedne žene koja je sanjala da druge poji vodom, pa je
on rekao: Neka se ona boji Allaha i neka među svijetom ne širi laži!
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. – Ibn Sirin mu je rekao: – Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ženom koja ti nije dozvoljena! – Na to mu je čovjek rekao: – To je žena s kojom sam se vjerio.
MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima, kao što su kralje vi, carevi, poreznici, sudije, učenjaci, gospoda i duhovna bića, obzirom da je mo re jako, ogromno, opasno, uzima i daje.
Morska voda simbolizira imetak i zna nje; talasi – vladarove ljude, moć, njegova naređenja i dekrete; ribe – njegove podanike, ljude, kapital, ekonomsku moć i pravni sistem; morske životinje – vla darove vojskovođe, pomoćnike i gardu; lađe – njegovu vojsku, sugrađane, žene, povjerenike, trgovinu, trgovačke radnje i pravnu, vjersku i drugii literaturu.
More takođe može da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote; jedne ljude uz diže i daje im bogatstvo, a druge osiromašuje ili ubija, jednima danas daje vlast, a sutra ih ubija, danas ih ljulja u kolijevci, a sutra ih ubija i napada.
MORSKE LA ĐE simboliziraju pijace, vašare i putovanja, što jedne bogati, a druge siromasi.
MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svi jeta, ili, pak, nesreće, bolesti i propast.
MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu.
MORSKE ŽIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće, nesreće, vlada re i kradljivce.
MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta.
Mo re može da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. Morske lađe, u tom slučaju, simboliziraju Allahovu dž.š. zaštitu od smutnje; morski valovi – nadiranje te smutnje u talasima; morske ribe – griješnike koji učestvuju u toj smutnji, u kojoj oni već gutaju one manje i upropaštavaju ih, i morske životinje – kolovođe te smutnje, njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere.
More takođe može da simbolizira i Džehennem. Lađe, u tom slučaju, simboliziraju Sirat ćupriju pruženu preko Džehennema, preko koje neki prelaze s lahkoćom, neki djelimično nastradaju, neki su pod teš kim tovarom, a neki se strovaljuju u džehennemske dubine, a morski valovi sim boliziraju džehennemske plamenove. Kad neko sanja da se on ili neko drugi na lazi u moru, ako je taj drugi umrla osoba, to znači da je on u Džehennemu, ka ko kaže Uzvišeni: “Potopite ih i uvedite u Džehennem”, a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan, bolest će mu se pogoršati i doći će u kritičnu situaci ju; ako se u moru udavio, umrijeće u svojoj bolesti, a ako snivač nije bolestan, to znači da će se utopiti u vlasti.
Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu, to mu može da znači i to da će se udubiti u nauku i družiti se s učenjacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu, zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i koliko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga, to znači da će biti uronjen (zadubljen) u ono čime se na javi ba vi.
Otuda se u narodu kaže: Taj i taj je uronio u dunjaluk, ili u blagodati, nauku ili vlast.
Ako je u snu prilikom uranjanja u more umro, to znači da će pokvariti svoju vjeru i da je ono čemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom ura njanja umro.
Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hlad noći, ili kad je ono uzburkano, to znači da će ga zadesiti belaj od strane vladara, kao zatvor ili neka druga kazna, ili će oboljeti, ili će ga zahvatiti štetan vjetar, ili će propasti u nekoj smutnji, a ako se pritom utopio, to znači da će biti ubijen u svojoj mahali, ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u koju je zapao.
Ako ne ko sanja da zahvata ili pije morsku vodu, to znači da će dobiti neki imetak od vladara koji liče na more, ili da će steći na neki drugi način ovosvjetska dobra.
Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo mor skog dna, zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u nje govom mjestu.
Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na dru gu obalu, to znači da će prebroditi neku brigu, užas ili strah.