Religija

Tumačenje snova o ležanju, spavanju, sanjanju, buđenju, te o ženi, starici i robinji

Tumačenje snova o ležanju, spavanju, sanjanju, buđenju, te o ženi, starici i robinji

POSPANOST , ako se sanja, simbolizira sigurnost, shodno riječima Uzvišenog: “… kad je On učinio da se radi sigurnosti u san zavedete”.
Sanjanje u snu simboli zira nemarnost, shodno hadisu: “Ljudi spavaju, a kada umru – probudiće se”, a u jednoj dovi stoji i ovo: “Probudi nas iz sna nemarnih”.
Ko sanja da leži na leđima ojačaće svoju situaciju, dobiće vlast i imaće dunjaluk u svojoj ruci obzirom da je zemlja jak oslonac.
Ko sanja da leži na leđima, da su mu usta otvorena i da iz njih izlaze kifle to znači da će mu se planovi poremetiti, da će izgubiti vlast i da će njegove poslove preuzeti drugi.
Ko sanja da leži potrbuške to znači.da će izgubiti imetak i snagu a da ne zna ni kako obzirom da se prilikom ovakvog sanjanja glava okreće prema zemlji i nema se osjećaja šta se iza leda tj. na zemlji dešava.
Ako neko sanja da se budi iz sna, to znači da će mu sreća i uspjeh biti naklonjeni. Kajrevani veli da sanjanje potrbuške simbolizira dobijanje zemlje u posjed, dobijanje imetka i brojnu porodicu.
Ležanje na leđima, u snu simbolizi ra razjedinjenost, poniženje i smrt.
Sanjanje da se leži na leđima takode može da simbolizira svršavanje poslova i bezbrižnost, ako to sanja osoba koja je zahvalna Uzvišenom Allahu.
Ako se sanja da se leži na strani, to može da simbolizira ne ko dobro ili bolest i smrt.
Ko sanja da leži pod nekim stablom to znači da će ima ti brojno potomstvo.
Nepoznata ružna STARICA koja ima skrivenih mana simbolizira dunjaluk obzi rom da je dunjaluk najveća smutnja, a i žena takode može da simbolizira smut nju. Allahovom Poslaniku s.a.v.s. je prilikom miradža dunjaluk pokazan u liku starice navedenih osobina, a takvim su dunjaluk vidjeli i mnogi ljudi.
Lijepa čista, pobožna i krasna žena simbolizira Ahiret i ono što vodi Ahiretu, kao što su dobra djela, halal i si., obzirom da dunjaluk i Ahiret predstavljaju dvije moče, od kojih je jedna ljepša, bolja, prijatnija i si.
Starica takode može da simbolizira ovosvjetsku prolaznost, mrtvu zemlju i ruševnu kuću.
Ako se sanja poznata starica, ona simbolizira samu sebe svoju ime njakinju, vršnjakinju ili neku ženu koja joj je slična.
Kad neko sanja sijedu i iz nemoglu staricu, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako se san odnosi na samog snivača i ako je on siromašan obogatiće se; ako mu dunjaluk nije naklonjen, postaće mu naklonjen; ako je poljoprivrednik ili ako posjeduje nešto što je izloženo propadanju, kao što su njiva bašča, objekat koji je izvor prihoda i si., sve će mu to biti dovedeno u dobro stanje, ako je bolestan, ozdraviće; ako je zanemario budući svijet, posvetiće mu se; a ako se taj san od nosi na širu zajednicu i ako se ljudi pribojavaju nerodnosti godine, ona će im bi ti rodna i obilna; ako su u ratu, neslozi ili nekoj neizvjesnosti, svega toga će nes tati i povratiće se prvobitno stanje.
SAVRŠENA ŽENA simbolizira neko savršenstvo, bilo da je u pitanju nešto od du-njaluka obzirom da žena simbolizira dunjaluk i dunjalučka uživanja, bilo da je u pitanju nešto od Ahireta, obzirom da savršena žena ima ispravno vjerovanje.
Savršena žena takode može da simbolizira i vladara obzirom da žena sa svojim željama i strastima dominira nad muškarcem, a on joj daje opskrbu, udovoljava joj i služi kao rob.
Žena takode može da simbolizira i godinu obzirom da ona no si, rada i daje mlijeko.
Žena takode može da simbolizira njivu, bašću ili prevoz-no sredstvo. Ko sanja da ga je posjetila neka žena, ili da ima ženu, ili da joj sudi, ili da mu se ona smije, ili da se okrenula prema njemu, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje.
Ako boluje od stomačne bolesti i si. ili ako je neoženjen, a žena koju je sanjao bude izuzetno lijepa, ili pomisli da je hurija, to znači da će umrijeti kao šehid.
Ako je ta žena neka od ovosvjetskih žena, to znači da će se spasiti od onoga u čemu se nalazi i da će zaimati ovosvjetskih dobara.
Ako takav san sanja siromah, zaimaće.
Ako to sanja neko ko ima neku molbu ili potrebu kod vladara, neka se nada njenom skorom rješenju i udovoljenju.
Ako to sanja neko ko ima svoju lađu ili neku jahalicu na putu, stići će mu s onim što će ga obradovati.
Ako to sanja zatvorenik, izaći će iz zatvora.
Ako to sanja poljoprivrednik koji je zabrinut za prinos usjeva, prinosi će mu biti veliki.
Ako se takav san ne odnosi na pojedinca već na širu zajednicu, žena im u tom slučaju simbolizira nešto što će im se desiti ili se na njih spustiti: ako je žena otkrivena lica, to što će ih zadesiti biće vidljive prirode, a ako je ona pod velom, to će biti nevidljive prirode; ako je ta žena lijepa, to znači da će ih zadesiti neka radost; ako je ružna, zadesiće ih nešto ružno; ako im daje savjete ili izdaje naređenja i zabrane, to je nešto pozitivno u vezi s vjerom, ako im se izlaže , dodiruje ih, ljubi ili im otkriva svoja stidna mjesta, to simbolizira smutnju u koju će biti uvučen svako onaj ko je u snu žudio za njom ili od nje nešto dobio ili, pak, s njom imao spolni odnos.
Tako sanjana žena takođe može da simbolizira zaštitu od smutnje i veliko ovosvjetsko izobilje te godine, ukoliko se takva žena sanja u masi svijeta ili u džamiji obzirom da i ovosvjetsko dobro i te kako zna biti smutnja, shodno riječima Uzvišenog: “Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu…”
Ako se sanja da je takva žena posjetila ljude ili da je kod njih odsjela, ona im u tom slučaju simbolizira godinu koja slijedi poslije godine u kojoj žive.
ROBINJA simbolizira dobro koje treba da nastupi, nešto što je u toku ili smutnju koja će se desiti.
Kad neko sanja da posjeduje robinju, ili da ju je vjenčao, ili da ga je ona posjetila, ako ima nekog odsutnog, doći će mu ili će od njega dobiti vijest ili pismo.
Ako to sanja onaj ko ima slabu opskrbu, olakšaće mu se.
Ako to sanja neko ko je na moru i ima zastoja u putu, prepreka će se otkloniti i nastaviće put.
Ako se taj san odnosi na zajednicu, robinja im u tom slučaju simbolizira smutnju koja će ih zadesiti i ustalasati i u kojoj će se prolijevati krv.
Ako se sanja da robinja udara u def, ona u tom slučaju simbolizira neku izuzetnu vijest koja će stići u to mjesto, a kakva vijest je u pitanju zavisi od toga da li je robinja koja je sanjana bila lijepa ili ružna.