Religija

Tumačenje snova o krupnoj i sitnoj stoci

Tumačenje snova o krupnoj i sitnoj stoci

TOVARNI KONJ simbolizira sreću. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi njegova sreća će se pojačati i njegov imetak povećati.
Rečeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ženu, ili roba, ili slugu, kao i sreću i uspjeh u imetku.
Jaki tovarni konj osrednje veličine (između veličine magarca i konja) ako je riđ, simbolizira tugu.
Ako neko ko obično jaše jahaćeg konja, sanja da jaše tovarnog konja, snizit će mu se položaj i oslabit će mu snaga i moć, ili će se, možda, rastaviti sa ženom i ženiti robinju.
Ako neko ko obično jaše magarca, sanja da jaše tovarnog konja, njegov spomen će se povećati, umnožit će mu se prihodi i podići slava.
Ovo može da znači i ženidbu sa slobodnom ženom nakon ženid­be s robinjom. Što se sanja više tovarnih konja, to je bolje u pogledu dunjalučkih stvari. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne može da ga uzdrži – njegova žena će uzeti vlast nad njim.
Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara, dobit će veliki imetak od svoje žene i postići će veliki ugled.
Ako čovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. da je s njim imao spolni odnos), to znači da on svojoj ženi čini dobro na kojem ona nije zahvalna. Jahanje tovarnog konja simbolizira i putovanje.
Ko sanja da ide na tovarnom konju – otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje žene.
Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti između zemlje i neba otići će na put sa svojom ženom i oboje će postići visok položaj.
Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao – njegova žena ga vara. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge.
Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavit će se sa svojom ženom.
Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost žene. Ko sanja da je pas skočio na njegovog tovarnog konja – to znači da njegovu ženu slijedi neki vatropoklonik, a ako je konja opasao majmun, njegovu ženu slijedi neki Jevrej.
Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara, a crni imetak i gospodstvo. Ako neko sanja da u njegovo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme, u to mjesto će doći neki stranac.
Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji.
Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu i rekla: – Sanjala sam da su mi došla dvojica ljudi; jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. Čovjek na crnobijelom konju je imao štap, kojim je bocnuo moj stomak. – Na to joj je Ibn Sirin rekao: – Boj se Allaha i čuvaj se čovjeka koji je bio na crnobijelom konju! – Kada je žena otišla od Ibn Sirina, za njom se je od Ibn Sirina uputio i slijedio je jedan čovjek, pa je ona ušla u jednu kuću, a žena iz te kuće je sumnjičena da je imala nedoličnu vezu sa čovjekom na crnobijelom konju. Nakon što je žena otišla od Ibn Sirina, on je upitao prisutne: – Znate li ko je čovjek koji je bio na crno­ bijelom konju. – Ne znamo! – Odgovorili su oni, a on je rekao: – To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj koji ima vlast koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan.
KOBILA simbolizira ženu.
Ko sanja da sjahuje s kobile, a da nije na njoj uvježbao jahanje, ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je – razvest će se sa svojom ženom, a ako je uvježbao jahanje na njoj, ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo, to može da znači da mu žena ima mjesečno pranje i da joj on stoga ne prilazi; ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu., oženit će se na postojeću ženu ili će uzeti prilježnicu, zavisno od vrijednosti druge jahalice; ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile, ili se, prilikom spuštanja na zemlju, pomokrio krvlju, on je, mimo svoje žene, okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ženu, mokrenje – bračni (spolni) odnos, a krv haram.
Kobila takođe simbolizira imetak od prinosa ljetine, kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu, a i po onome što nosi u svojoj utrobi.
Kobila takođe simbolizira onu od žena koja je časna i korisna čiji je imetak srazmjeran imetku kobile u snu.
Tamnozelena kobila simbolizira ženu koja je dobra vjernica, koja je bogata, koja ima spomen i koja je na glasu.
Šarena (pjegava) kobila simbolizira ženu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. Riđa kobila simbolizira ženu koja je vesela i živahna.
Crnobijela kobila simbolizira ženu koja je dobra vjernica. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara.
Kobila i konj simboliziraju i vlast i čast. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema, dobit će čast, vlast, ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile.
Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu, a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu.
Rep kobile simbolizira sljedbenike; ako kobila bude imala više repova, imat će mnogo sljedbenika, a ako rep kobile bude kusat ili podrezan, imat će malo sljedbenika.
Svaki dio tijela kobile simbolizira određeni ogranak vlasti. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se, to znači da on čini grijeh (da je nepokoran Allahu dž.š.) ili da će ga zadesiti nesreća ili užas srazmjerno nepokor­nosti kobile koju jaše. U tom slučaju, kobila simbolizira njegovu hevu (nisku želju ili strast) a za takvu osobu se kaže: Uzjahale su ga strasti, ili: – Ne može da obuzda strasti.
Ako je kobila pored nepokornosti i prgava, značenje je još intenzivnije i ružnije.
Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih životinja, kao npr. ako se sanja da se jaše na zidu, krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivačem leti između neba i zemlje, jer to simbolizira putovanje, vjersku i svjetsku čast.
Pjegave jahaće životinje simboliziraju popularnost; tamnozelene – imetak, gospodstvo, čast i putovanje; riđe, sa jedne strane – tugu, a sa druge strane pobjedu obzirom da su jahalice meleka riđe boje.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam na kobili koja ima željezne noge. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Očekuj smrt!
Priča se da je ministar Ali ibn Isa, prije nego što je postavljen u ovaj položaj, sanjao da usred zimskog sunčanog dana, u lijepoj odjeći, jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali, pa se u strahu probudio i svoj san ispričao nekom od tumača snova, koji mu je rekao: – Kobila ti simbolizira ugled i vlast, lijepa odjeća – upravu i položaj, to što si pod suncem – postaćeš vladarov ministar ili ćeš živjeti pod njegovom zaštitom i to što su ti poispadali zubi – dugo ćeš živjeti.
Rečeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci – to ukazuje na propast snivača.
Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom, koja ima bijelu pjegu (lisu) na čelu i na nogama – postići će vlast, hvalu, slavu, udoban život i sigurnost od neprijatelja.
DORAT (crvenosmeđi konj) simbolizira najboljeg i najjačeg konja za borbu.
KONJ može da simbolizira čast, a i brige. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblio znoj – on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzele ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. Kažemo da.
ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na riječi Uzvišenog: “Ne bježite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uživali i (u) svoje stanove, jer ćete biti pitani (za sve što ste učinili)”.
Ko sanja da izdaleka gleda konja – to mu simbolizira radosnu vijest, shodno riječima Vjerovjesnika s.a.v.a.s.: “Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana”.
Ko sanja da vodi konja on traži uslugu od nekog uglednog čovjeka.
Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti, a ako nije, postići će ono što želi.
Neobuzdan konj simbolizira ludog, obijesnog i nemarnog čovjeka. To isto simbolizira i jogunast konj. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje želje, poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra, a konjski kas – uravnoteženost. Rečeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao napast će ga njegov rob ako je gospodar, ako je trgovac, napast će ga njegov ortak, a ako je obični čovjek, žena će mu biti nepokorna. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu – pobijedit će ga njegov neprijatelj.
Rečeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. Rečeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku tu će se desiti neka smutnja ili rat.
NILSKI KONJ sim­bolizira čovjeka lažova ili posao koji se neće završiti. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili čestitu slobodnu ženu.
MULAC (mužjak mazge) simbolizira čovjeka koji nema plemenitog porijekla, bilo da je rođen vanbračno, bilo da mu je otac rob, ali ima jaku fizičku snagu i čvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove.
Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jaha­ća životinja izuzev ako nije u nekom teškom sporu ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba, što u tom slučaju znači da će izaći kao pobjednik i potčiniti nekog od navedenih.
Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima džem (žvale), ako to sanja žena, udat će se, ili će pobijediti nekog čovjeka koji je po svojim osobinama sličan mulcu.
Mulac simbolizira i dug život, kao i ženu nerotkinju.
MAZGA (mula) sa sedlom, uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ženu koja nema plemenit rod, ženu nerotkinju ili onu koja nema žive djece.
Crnobijela mazga simbolizira lijepu ženu. Zelena mazga simbolizira dobru ženu koja će dugo živjeti.
Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put.
Ko sanja da jaše tuđu mazgu – on nekog čovjeka vara s njegovom ženom.
Jahanje mazge naopačke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ženom. Ko sanja da mazga, konj ili neka druga životinja govori postići će dobro kojem će se ljudi čuditi. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunče – on se nada da će mu se imetak povećati, a ako mazga rodi, ostvarit će se ono čemu se nada.
Isto znači i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunče. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom, ako je mirna simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. Nejaki mulac čiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg čovjeka lošeg porijekla.
Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ženu nerotkinju.
MAGARAC simbolizira sreću bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. Ako je magarac koji se sanja velik, snivač će postići visok ugled; ako dobro ide, postići će dunjalučku dobit; ako je lijep, to simbolizira ljepotu njegovog vlasnika; ako je bijel to je vjera i ugled njegovog vlasnika; ako je mršav, to je siromaštvo njegovog vlasnika; ako je debeo to je imetak njegova vlasnika; ako je crn, to je radost, gospodstvo, imetak, čast, veličanstvenost i vlast njegovog vlasnika; ako je zelen, to je suzdržavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika.
Ibn Sirin je u vezi sa snovima, magarca pretpostavljao ostalim životinjama pogotovo ako je magarac crn.
Magarac sa sedlom simbolizira dijete i čast. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke.
Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika.
Kopita magarca simboliziraju imetak koji čini oslonac izdržavanja njegova vlasnika. Rečeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika, a ako ne to, onda prekidanje veza s rodbinom, ili napuštanje rodbine, ili smrt roba koji ga je služio, ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu, a ako nije nešto od navedenog, onda to simbolizira smrt snivačevog gospodara kojeg je služio, ili da će ga njegov gospodar prodati.
Ako to sanja žena njen muž će se sa njom razvesti, ili će umrijeti, ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. Magarac čiji je vlasnik snivaču nepoznat i na koga niko ne obraća pažnju, simbolizira čovjeka neznalicu ili nevjernika, zbog svog glasa, shodno riječima Uzvišenog: “U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!” Takav magarac takođe može da simbolizira židova, shodno riječima Uzvišenog: “Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi…” Ako neko sanja da magarac njače na džamiji ili na munari, on u tom slučaju simbolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu, a ako je na džamiji ili munari proučio islamski ezan, u tom slučaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu, i njegov slučaj će biti pouka drugima.
Ko sanja da ima više magaraca družit će se s neznalicama, shodno riječima Uzvišenog: “Pa zašto se oni okreću od opomene, kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova.” Ko sanja da jaše magarca, ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide, sreća će mu biti naklonjena i bit će dobra.
Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti – on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu.
Ako neko sanja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom, to je njegova sreća koja mu donosi ono čime je magarac natovaren. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca, dobijat će životnu opskrbu od vladara; ako se magarac pretvorio u zvijer, njegova sreća i životna opskrba dolazit će od vladara silnika; ako se magarac pretvorio u ovna, njegova sreća bit će od čestitih i odlikovanih ljudi.
Ako neko sanja da nosi svog magarca to je njegova snaga koju će mu Allah dž.š. dati i kojom će ga usrećiti, tako da će se tome drugi diviti.
Ako neko sanja da između kuća čuje topot kopita životinja, ali ih ne vidi, to simbolizira kišu i bujice. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost, a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao.
Ko sanja da skuplja magareću balegu – povećat će mu se imetak.
Ko sanja da se bori s magarcem – umrijet će mu neko od bliže rodbine.
Ko sanja da je skočio na magarca – ojačat će sa svojim imetkom, a ako sanja da je magarac skočio na njega, postići će imetak i ljepotu čija će brojnost biti neopisiva.
Poslušni magarac simbolizira pojačano zalaganje njegovog vlasnika u činjenju dobra, sticanju imetka i kretanja. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću – Allah dž.š. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige, a ako je magarac pri tome natovaren, to je još veće dobro.
Ko sanja da se bori sa svojim magarcem – osiromašit će, a ako sanja da se bori sa tuđim magarcem, rastavit će se sa svojim prijateljem, imenjakom ili ortakom.
Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima – postići će neko dobro na osnovu govora.
Ko sanja da ima slijepog magarca – on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. U vezi s magarcem nepoželjno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. Magarac, uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću.
Magarica simbolizira ženu, ili priprostu sluškinju, ili trgovinu, ili izvor ljudske koristi. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunče, zatrudnit će mu žena, robinja ili sluškinja.
Ako čovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare, to znači da će dijete koje će mu se roditi biti nečije tuđe, izuzev ako ono ima nekakav znak koji bi potvrđivao da je ono ipak njegovo. Ko sanja da pije mlijeko od magarice – bolovat će neku lakšu bolest, a potom će ozdraviti.
Ko sanja da mu je magarica rodila magare – otvoriti će mu se životne kapije; ako je magare muško, postati će poznat, a ako je žensko, ostat će nepoznat.
Rečeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta – oženit će ženu koja nema djece, a ako magarica ima magare, oženit će ženu koja ima dijete.
Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare – zadesit će ga neki užas od strane njego­ va djeteta a ako magare ne bude jogunasto, imat će neku korist koja će mu dolaziti usporeno.
Rečeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda.
Utrkivanje KONJA između kuća, ako na njima nisu sedla niti jahači, simbolizira kišu i bujice. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahača, konji u tom slučaju simboliziraju žene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi.
Ko sanja da je dobio određen broj konja, ili da ih čuva – on će postići upravu nad nekim ljudima ili će postati starješina u svojoj nahiji, Ko sanja da jaše konja – postići će ugled, čast i vlast obzirom da se konjima za jahanje služe vladari, njima se je služio i Sulejman a.s., a njegovu (snivačevu) vlast ponekad može da predstavlja žena koju će oženiti ili robinja koju će kupiti.
Ako neko sanja da jaše konja bez uzde, to ni u kom slučaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru, čuvanje od harama, negriješenje i držanje pod kontrolom, pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku, izgubit će sve gore navedeno.
Ko sanja da je svoju jahalicu udario po glavi – on će oslabiti, njegovo stanje će se pokvariti, njegova žena će mu biti nedopuštena, a prije toga nije bila bezgriješna.
Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj, ako je na njemu bilo sedlo, u kuću će mu ući udata žena, ili će imati neku posjetu ili gozbu, a ako na konju nije bilo sedla, u kuću će mu ući čovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i sl. Ibn Sirin je rekao: Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog čovjeka – on će tom čovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedočeći protiv njega, tj. ubit će ga, ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i sl., tumačeći to izvođenjem riječi “feres” (konj) od riječi “ferese” (slomiti vrat ili kičmu).
Jahanje simbolizira pobjedu, pojavu ili ispoljavanje.
Jahalica može da simbolizira i snivačev nefs (životinjski duh), tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje, a ako se pridruži drugim životinjama, ili se izdvoji ili zaluta, njegov nefs je živahan, sklon igri i zabavi. Jahalica takođe može da simbolizira vrijeme, noć i dan.
Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahača simbolizira sljedbenika, zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici, u svemu onome što simbolizira dotična jahalica.
Muško ili žensko ždrijebe simbolizira sina ili kćer, mladog roba ili robinju. Ko sanja da je uzjahao muško ždrijebe bez sedla i bez uzde – imat će spolni odnos s dječakom, a ako ne to, zapast će u brigu i strah. Slično se tumači i ako se sanja da se jaše žensko ždrijebe.
KRAVA simbolizira godinu. Ibn Sirin je rekao: – Draže su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine, a mršave krave nerodne godine, shodno kazivanju o Jusufu a.s. Rečeno je da krava simbolizira i visok položaj i imetak.
Rečeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ženu, krava muzara – hajirli i korisnu ženu, a krava s rogovima – prgavu ženu. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom- njegova žena je prgava prema njemu.
Ko sanja da njegovu kravu muze neki čovjek i da mu krava to ne brani – to znači da ga taj čovjek vara s njegovom ženom.
Ako se sanja krava s velikim trbuhom, ona simbolizira imetak bez koristi. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele – to znači da mu je žena noseća. Gubljenje krave u snu simbolizira ženinu pokvarenost.
Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira žestinu u početku godine, pjega na srednjem dijelu tijela krave žestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira žestinu na kraju godine.
Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bližoj rodbini. Napola oguljena krava simbolizira nesreću sestre ili kćeri, shodno riječima Uzvišenog: “…a ako je samo jedna njoj – polovina”. Četvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliže rodbine.
Neki vele da jedenje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine, obzirom da krava simbolizira godinu. Rečeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine.
Ko sanja da je kupio debelu kravu – dobit će upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. Rečeno je: – Ko sanja da je dobio kravu – dobit će neko imanje od neke važne osobe, a ako to sanja neoženjen čovjek, oženit će blagoslovljenu ženu.
Ko sanja da jaše kravu, da ju je doveo svojoj kući i svezao – postići će izobilje i radost i bit će izbavljen iz briga. Ko sanja da ga je krava ubola rogom – imat će neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliže rodbine. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom – te godine će na nedozvoljen način steći veliki imetak.
Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ženom imaju isto značenje kao i boje kod kobile, a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godina­ma.
Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta – to znači da mu žena podvodi kćer.
Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara – to znači da će taj rob oženiti gospodarovu ženu. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo – bit će bolestan, srazmjerno zadobijenoj ogrebotini.
Ko sanja da je na njega skočila krava ili vo – zapast će u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. Rečeno je da krava, ako je sanja poljoprivrednik, simbolizira neko dobro. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. Ako neko sanja da krave ulaze u grad, ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat, one simboliziraju godine koje dolaze; ako su debele, simboliziraju rodne godine; ako su mršave – nerodne godine; ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred – najprije će nastupiti rodne godine; ako naprijed idu mršave krave – najprije će nastupiti nerodne godine; ako dolaze naporedo ili naizmjenično, a taj grad bude na moru, krave u tom slučaju simboliziraju lađe koje dolaze s puta, čiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava; ako nije ništa od navedenog, onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad, koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica, za koja je u jednom haberu rečeno da liče jedno drugom, izuzev ako su sve krave žute boje, koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati među stanovništvom; ako su krave različitih boja i ružnih rogova, ili ako ljudi od njih bježe, ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim, one tada simboliziraju vojsku, napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadržati se u njihovom gradu.
Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se očekuje da će biti rodna. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka, ako je siromašan, zaimat će i postići čast i ugled, a ako je bogat, njegovo bogatstvo i čast će se povećati.
Ko sanja da mu je darovano tele – rodit će mu se dijete. Sanjanje mladunčeta bilo koje životinje, koja se u tumačenju dovodi u vezu sa ženom ili čovjekom, simbolizira dijete.
Goveđe meso, a takođe i balega, simboliziraju bogatstvo. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da koljem kravu ili vola. Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Bojim se da ćeš rasporiti nekog čovjeka. Ako si sanjao da teče krv, to je teže, i bojim se da ne dođe do smrti, a ako nisi vidio krvi, to je lakše.
Hazreti Aiša – neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem – rekla je: – Sanjala sam da sam na nekom brežuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave) – pa joj je Mesruk rekao: – Ako je tvoj san istina oko tebe će biti neki pokolj. – Tako se i desilo.
VO (bik) simbolizira glupog radnika, ili nepristupačnu (dobro štićenu osobu), ili snagu, ili vlast ili imetak, ili oružje ako ima rogove, a ako nema rogove, onda simbolizira beznačajnog, poniznog, siromašnog i čovjeka lišenog blagodati i moći, kao na primjer čovjeka smijenjenog s položaja ili siromašnog poglavara.
Vo može da simbolizira i roba, obzirom da robovi između ostalog, obrađuju zemlju. Vo, ako ga sanjaju muškarci, može da simbolizira i ženidbu obzirom da vo puno ore. Vo može da simbolizira beduina ili orača.
Vo može da simbolizira i revolucionara (prevratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore, a ona sa površine – dolje.
Vo takođe može da simbolizira pomoćnika, ili roba, ili brata ili prijatelja obzirom da on oračima i zemljoradnicima pomaže i služi u obavljanju poslova.
Ako žena sanja da je dobila vola, njen suprug će joj se potčiniti; ako nema supruga, udat će se, ili, ako ima dvije kćeri udat će ih.
Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast u vlasti će imati uspjeha postići će ono što želi; ako je pritom uzjahao vola, značenje je još intenzivnije. Ko sanja da je zaklao vola, ako je vladar, ubit će nekog od svojih službenika ili nekog ko se pobunio protiv njega; ako to sanja neki obični čovjek, nadvladat će nekog čovjeka, ili će pobijediti nekoga koga se boji, ili će ubiti nekog čovjeka svojim svjedočenjem protiv njega.
Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka, ili odakle se vo inače ne kolje, on će nanijeti nasilje nekom čovjeku, ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo, ili će ga varati u vezi s njegovom ličnošću ili imetkom, ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom klanja vola njegova namjera bila da jede volovske meso, ili da iskoristi njegov loj, ili da ustavi njegovu kožu, što u toni slučaju znači; ako to sanja vladar, zatražit će pomoć nekih ljudi i narediti da se nečiji imetak otme; ako to sanja trgovac, otvorit će dućan ili će ostvariti profit u trgovini; ako je vo bio debeo, ti postupci će donijeti profit a ako je bio mršav, pretrpjet će se gubitak.
Ko sanja da jaše natovarenog vola – poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je rečeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivačevog sina. Preobražavanje vola u vuka u snu simbolizira preobražavanje pravednog radnika u nasilnika.
Sanjanje jednog vola za upravitelja znači upravu od godinu dana, a za trgovca – bavljenje trgovinom godinu dana.
Ko sanja da posjeduje mnogo volova – potčinit će mu se neki službenici i poglavari.
Ko sanja da jede volovsku glavu, ako vo nije crvene boje, dobit će poglavarstvo, imetak i radost.
Ko sanja da je kupio vola, to znači da se on braći ili odabranim Ijudima ulaguje lijepim govorom. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro.
Ko sanja da ga je vo ubo rogom – to znači da se Allah dž.š. na njega rasrdio. Rečeno je i to:
Ko sanja da ga je vo ubo rogom – Allah dž.š. će mu darovati dobru djecu. Ko sanja da vo riče prema njemu otputovat će na dalek put.
Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imat će neki spor s nekim čovjekom. Rečeno je: Ko sanja da je na njega pao vo – umrijet će. To isto znači i ako neko sanja da ga je vo zaklao, a ko sanja da ga je vo ugrizao desit će mu se neki nedostatak.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome začudili. Zatim je vo pokušao ponovo da uđe u rupu, ali nije mogao pošto je bila preuska. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: To simbolizira veliku riječ koja je izašla iz usta čovjeka, koju je on želio da povrati, ali koja se više ne može povratiti.
Kaže se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simboliziraju i ne-Arape.
Ako se sanja više od četrdeset volova, to simbolizira rat, a ako je broj manji, to simbolizira spor.
Ko sanja da ga je vo ubo izgubit će vlast, ako to sanja upravitelj, bit će smijenjen s položaja, a ako to sanja neko drugi ko ima položaj, njegov službenik će ga skinuti s njegova položaja. Sanjanje volovske kože simbolizira blagoslov njegovom vlasniku.
BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi; simbolizira i čovjeka koji uživa imunitet obzirom da bivo ima rogove. Bivolice simboliziraju isto što i krave, a isto tako i njihovo mlijeko, meso koža i pojedini organi.
Bivo simbolizira i hrabrog čovjeka koji se ne boji nikoga, koji podnosi vrijeđanje ljudi iznad svoje moći i koji je vrlo koristan.
Ako žena sanja da ima rogove kao u bivola, dobit će neku upravu ili će je oženiti neki vladar ako je toga dostojna, a to može da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga.
Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad, bez ikakve opreme na sebi, ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice, simboliziraju oblake i kišu.
Ko sanja da je zadobio kamile – nadvladat će neke moćne ljude. Jedna kamila simbolizira čovjeka.
Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla, simbolizira Arapa, a ako je nearapskog porijekla, simbolizira ne-Arapa.
Rasna (čistokrvna) kamila simbolizira putnika, starca, evnuha ili poznatog čovjeka. Kamila može da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaže da je na njenoj grbi šejtan. Kamila može da simbolizira i smrt obzirom na njenu riku, njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na daleki put. Kamila može da simbolizira i čovjeka neznalicu i dvoličnjaka, shodno riječima Uzvišenog: “…Kao stoka su oni, čak su još dalje s puta pravoga skrenuli”.
Kamila može da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdržljivog čovjeka.
Ona mo­že da simbolizira i lađu obzirom da se za kamile kaže da su pustinjske lađe. Kamila takođe može da simbolizira i tugu, shodno riječima Vjerovjesmka s.a.v.a.s. “Jahanje kamile je tuga i čuvenost”.
Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put, umrijeti će, i ona mu u tom slučaju simbolizira nosila (tabut) i čuvenost.
Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada), ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće, zadesit će ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji, kao npr. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje, da je istaknut.
Ako to sanja buntovnik koji se digao protiv vladara, ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru, bit će uhvaćen i uništen, pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga ističe.
Izuzetak čini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku, što u tom slučaju može da znači da će mu od pomoći biti neki veliki čovjek ili će tog čovjeka potčiniti.
Ako neudata žena sanja da jaše kamilu, udat će se, a ako joj je muž odsutan, on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku, što u tom slučaju znači da će se ona pročuti po nekom zlu.
Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu po­sudu s grlićem, ili u mješinu, ili u neku drugu posudu, to znači da se džin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotična posuda.
Ko sanja zaklanu kamilu u kući – domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan, ili će umrijeti njegov rob, ili njegov poglavar, pogotovo ako se meso isječe i odvoji od kostiju, što simbolizira ostavštinu umrlog.
Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan, otvorit će neko spremište, ili će se riješiti neka pravda, čiju dobrobit će i on osjetiti.
Ako se kamila sanja usred grada, ili usred neke skupine ljudi, ona simbolizira nekog moćnog čovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti; ako je zaklana, tom čovjeku je naneseno nasilje, a ako je živa oguljena, ona simbolizira čovjeka koji će izgubiti vlast, ili će biti smijenjen s položaja, ili će mu biti otet imetak.
Ako neko sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo, ona u tom slučaju simbolizira kugu koja će zavladati među stanovništvom; ako kamila progoni ljude, ona simbolizira vladara, nepri­jatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu; ako neko tu kamilu zakolje, slomi joj ili pojede neki dio tijela, on će u toj nesreći stradati srazmjerno tome koliki dio kamile je dobio. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon, žirafa ili noj.
Sanjanje karavane deva u zimskom periodu simbolizira padavine. Rečeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadždž.
Ko sanja da je pao s kamile zapast će u siromaštvo. Ko sanja da ga je kamila ritnula – oboljet će. Ko sanja da ga je kamila napala pogodit će ga bolest i tuga i između njega i nekog čovjeka će doći do spora.
Ko sanja da mu se kamila protivi – neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto – on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro.
Rečeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac – potčinit će mu se neki poglavar.
Ko sanja da čuva arapske deve – dobit će upravu nad Arapima, a ako sanja da čuva nearapske deve, dobit će upravu nad ne-Arapima.
Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile – dobit će trajni imetak. Ko sanja da su se dvije kamile pobile – to znači da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana.
Ko sanja da jede nepeče nu kamilju glavu to znači da on ogovara nekog velikana.
Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi – otići će na neki put.
Ko sanja da muze kamilu – postići će haram imetak.
Ko sanja da jede kamilje meso zadesit će ga bolest. Ko sanja da je dobio kamilje meso, ali ga ne jede, dobit će imetak od onoga koga kamila simbolizira. Kamilja koža simbolizira ostavštinu.
Kamila može da simbolizira ženu, godinu, drvo, lađu, palmu ili neko ovosvjetsko dobro. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu, ako je neoženjen, oženiće se, ako je putnik, krenuće na put, a ako to nije, zaimaće kuću ili zemlju, ili će ubrati neki prihod, kiriju i sl. Ko sanja da muze kamilu ubiraće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima, što u tom slučaju znači da će biti ponižen.
Sto se tiče sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu, sve to simbolizira žene. Ko sanja nepoznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj džamiji, na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji, takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruženju, ili u strahu, ili ako je među njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri, što u tom slučaju znači da će svega toga nestati pojavom prirodne (čiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko, između ostalog, simbolizira prirodnu vjeru.
Arapska kamila koja se tumači ženom simbolizira časnu Arapkinju plemenitog roda. Rečeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu.
Rečeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta, shodno riječima Uzvišenog: “Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio..” Neki, opet, vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile.
Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka – ta kamila mu simbolizira ženu. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobročinstva.
Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske puteve i pljačkaju karavane). Rečeno je da devče ili bilo koje mladunče koje je odbijeno od mlijeka, ako se sanja da pose svoju majku, simbolizira tugu i brigu.
Priča se da je Ibn Sirin nekom čovjeku koji je sanjao kamilu rekao: – To znači da ćeš se oženiti. – Neki drugi čovjek je sanjao da vodi kamilu, pa mu je Ibn Sirin rekao: – Žena ti je pokorna i poslušna.
OVCE simboliziraju plijen.
Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. rekao: – Sanjao sam da sam dobio stado cr­nih brava, i tumačim da su to Arapi, zatim sam dobio i stado bijelih brava, i tumačim da su to ne-Arapi. – Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobit će upravu nad Arapima i ne Arapima, a ako sanja da ih muze i striže, ubirat će imetak od svojih podanika.
Rečeno je: Ko sanja stado brava njegova radost će potrajati, a ko sanja jednu ovcu, radost će mu trajati godinu dana.
Bravlje glave i noge, ako se sanjaju, simboliziraju dug život.
Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava, ono simbolizira ljude željne plijena, one koji nemaju samilosti. Ko sanja da ga bravi dočekuju – dočekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. Bravi simboliziraju i ne-Arape.
KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. Ko sanja da ide za ovcom, ali da je nije sustigao, te godine će mu manjkati dunjalučkih dobara i bit će mu uskraćeno ono što želi.
Ovčiji rep simbolizira ženin imetak.
KOZA simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ženu obzirom da je kod koze, zbog njenog kratkog repa, otkriveno stidno mjesto.
Debela koza simbolizira bogatu, a mršava siromašnu ženu ili robinju. Ako se sanja da koza govori, to simbolizira izobilje i dobro. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak.
JARE simbolizira dijete. Mlada koza simbolizira Arapkinju.
Skupljanje brava na nekom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s nečim. Ko sanja da čuva brave dobit će upravu.
OVAN simbolizira velikog čovjeka koji uživa imunitet, kao što je vladar, voda, zapovijednik, vojskovođa ili komandir, a može da simbolizira i mujezina ili pastira.
Šukavi ovan simbolizira poniznog čovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova, koji predstavljaju njegovu snagu. Šukavi ovan takođe simbolizira razvlaštenu osobu, osobu koja je skinuta s položaja, osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoružana i lišena pomagača.
Ko sanja da je zaklao ovna, a da ne zna zašto ga je zaklao, nenadano će pobijediti nekog čovjeka ili će protiv njega posvjedočiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu, okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dž.š. ime, a ako ga nije tako zaklao, ubit će nekog čovjeka učinit će mu nasilje ili će mu nanijeti bol.
Ako je ovna zaklao radi mesa, to se tumači isto kao i kod klanja kamile ili krave. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadždžskih obreda, ako je griješnik, pokajati će se, ako je dužnik, vratit će dug, ispuniti zavjet i približiti se Allahu dž.š. svojim dobrim djelom i pokornošću, ako to sanja neko ko je u strahu, u zatvoru, u bolesti ili zarobljeništvu, takav san mu znači da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dž.š. spasio (otkupio) Ishaka a.s. ovnom (kurbanom), učinio da on i njegov otac (Ibrahim a.s.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i način približavanja Allahu dž.š.
Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna, pobijedit će nekog velikog neprijatelja. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude.
Ko sanja da je kupio ovna bit će potreban nekom čestitom čovjeku, čijom pomoći će se riješiti bolesti ili propasti. Ko sanja da ovan skače na njega – od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost.
Ko sanja da ga je ovan udario rogovima – od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijedan. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu, a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog čestitog čovjeka; uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog čestitog čovjeka, nasljeđivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ženu obzirom da rep simbolizira nasljednika; uzimanje nečeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog čestitog čovjeka, koga simbolizira dotični ovan. Ko sanja da nosi ovna na leđima preuzet će na sebe izdržavanje nekog čestitog čovjeka. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ženu u stidno mjesto – to znači da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta.
Vjerovjesnik s.a.v.a.s. je rekao: – Vidio sam u snu da pratim ovna, pa sam to protumačio da ću ubiti predvodnika jednog kauma, i vidio sam da se balčak moje sablje slomio, pa sam to protumačio da će biti ubijen čovjek iz mog roda. – Pa je ubijen hazreti Hamza, neka je Allah zadovoljan njim, a Allahov Poslanik s.a.v.a.s. je ubio Talhu, predvodnika mušrika.
Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim čovjekom. Ko sanja da je uzjahao ovna nadvladat će nekog velikog čovjeka.
Ko sanja da je dobio ovčijeg ili kozjeg mlijeka, vune ili kože, dobit će imetak i neko dobro. Ko sanja da mu je poklonjena žrtvena životinja dobit će blagoslovljeno dijete.
Ko sanja da se borio s ovnom imaće spor s nekim velikim čovjekom, i ko pobijedi u snu pobijedit će i na javi obzirom da su čovjek i ovan različite vrste, a ako je u pitanju ista vrsta, npr. ako se u snu pobiju dva čovjeka, onaj ko u snu bude pobijeđen bit će pobjednik na ja­vi.
Ko sanja da jaše nekog brava ubraće neki prihod. Isto znači i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso.
Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava, u toj kući će neko umrijeti. Isto znači i ako se sanja da je u kući zaklana i oguljena neka druga domaća životinja.
Jedenje živog (nepečenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave životinje.
Neki čovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranalo i izlistalo drvo, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Dobit ćeš upravu i spomen pod okriljem nekog čestitog čovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda, a možda ćeš služiti nekog vladara. – Kasnije je tog čovjeka u služ­bu uzeo El-Me’mun Billahi.
Ovca simbolizira čestitu i bogatu ženu, shodno kazivanju o Davudu a.s. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom, dobit će neki imetak na nedostojan način. Takav san može da ukazuje i na rodnost godine u miru.
Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u bračni odnos sa ženom.
Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. Rečeno je da ovčiji loj simbolizira ženin imetak.
Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso – on će jesti imetak svoje žene nakon njene smrti.
Kupovanje ovce , kao i ovca koja u utrobi ima janje, simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka
Ko sanja da ovca skače na njega – to znači da mu žena pravi spletke.
Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. Crna ovca simbolizira Arapkinju, a bijela ovca ne-Arapkinju.
JANJE simbolizira dijete. Ko sanja da je zaklao janje, ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso, to znači da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobit će neki manji imetak.
JARAC simbolizira čovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor, a takođe može da simbolizira i roba ili neznalicu.
Jarac se tumači slično kao i ovan. Koza simbolizira poniznu ženu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto, a to može da ukazuje i na siromaštvo. Koza takođe simbolizira srednje rodnu godinu.