Religija

Tumačenje snova o idolima, zabludjelim vjerama, odpadništvu i sl.

Tumačenje snova o idolima, zabludjelim vjerama, odpadništvu i sl.

Uzvišeni Allah je jedini kome pripada pravo da mu se robuje.
Ko robuje nekome mimo Njega nastradao je i propao.
Ko sanja da robuje nekome mimo Allaha – to znači da je on’preokupiran neistinama i da više voli da udovolji svojim nis kim željama nego svome Gospodaru Allahu.
Ako neko sanja da robuje (klanja se) KIPU od zlata to znači da se on približava čovjeku na kojeg se je Allah rasr dio i od tog čovjeka će doživjeti neku neugodnost, a uz to će izgubiti i imetak i oslabiće mu vjera.
Ako je u pitanju kip od srebra, to znači da će mu poći za ru kom da se na nedoličan i pokvaren način sastane s nekom ženom ili robinjom.
Ako je u pitanju kip od bronze, željeza ili olova, to znači da on napušta vjeru i zaboravlja svog Gospodara zbog ovosvjetskih dobara
Ako je u pitanju kip od drveta, to znači da on svoju vjeru baca za leđa družeći se s upraviteljem silnikom ili s nekim munafikom ili se kiti vjerom iz ovosvjetskih interesa a ne u ime Uzvišenog Allaha.
Neki tumači snova vele da sanjanje kipa (idola) simbolizira odlazak na dalek put.
Rečeno je i to: Ako neko sanja kip ali mu se u snu ne kla nja, to znači da će dobiti obilan imetak.
Ko sanja da obožava zvijezdu ili drvo, to znači da je njegova vjera vjera Sabejaca, koje je Uzvišeni Allah opisao sljedećim riječima: “Kolebaju se između toga…”
Neki vele da ovakav san ukazuje na to da snivač traži službu kod čovjeka koji se izigrava s njegovom vjerom.
Ko sanja da robuje (ibadet čini) vatri – to znači da je on neposlušan Uzvišenom Allahu time što je poslušan šejtanu ili, pak, izaziva rat.
Ako ta vatra nema plamena, to znači da on svoju vjeru prodaje za haram obzirom da vatra simbolizira haram.
Ako musliman sanja da je postao nemusliman, to znači da se njegovo vjersko uvje renje podudara s uvjerenjem nemuslimana u kojeg se je u snu preobrazio.
Ko sanja da se preobrazio u vatropoklonika to znači da islam baca za leđa time što čini teški nemoral.
Ako musliman sanja da se je preobrazio u Židova , to znači da on napušta farzove (stroge vjerske obaveze) i zbog toga će ga prije smrti stići kazna i biće ponižen obzirom da su Židovi, i pored zabrane, lovili ribu subotom, da se nisu pokoravali Allhovoj naredbi i da su prekršili ono što im je zabranje no. Ako musliman sania da ga neko oslovljava riječima: Židove! a on pritom ne priznaje takvo oslovljavanje, to znači da je on u nekoj tjeskobi i da očekuje spas od Uzvišenog Allaha, koji će mu se smilovati i spasiti ga, shodno riječima Uzvi šenog: “.. mi se, uistinu, vraćamo Tebi! – Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću – reče On -, a milost Moja obuhvaća sve”.
Ako musliman sanja da se je preobrazio u Kršćanina , to znači da on blagodati ko je dobija od Allaha dž.š. ne priznaje da su od Allaha dž.š. i da Allahu dž.š. pripi suje svojstva od kojih je On čist i svet. Ko sanja da je iz islamske prešao u neis- lamsku kuću, to znači da je on postao nevjernik nakon što je bio vjernik.
Ko sa nja da se njegova ruka preobrazila u ruku kisre (staroperzijski naziv za kralja op. prev), to znači da on čini ono što su radili staroperzijski vladari i silnici, kao što je nasilje i smutnja, i da neće imati pohvalan kraj, a ako mu se ruka povratila u prvobitno stanje, to znači da će se on pokajati i vratiti Silnom i Uzvišenom Gos podaru (Allahu dž.š.).
Svaki FARAON kojeg čovjek sanja simbolizira neprijatelja islama.
Sanjanje fara ona u dobrom stanju ukazuje na loše stanje muslimana i njihovog vođe.
Svaki neprijatelj koji se sanja u lošem stanju simbolizira dobro stanje snivača, a svaki neprijatelj koji se sanja u dobrom stanju simbolizira loše stanje snivača.
Ko sanja da se preobrazio u nekog ovosvjetskog faraona – to znači da će njegov životni put biti sličan životnom putu tog faraona i silnika i umrijeće kao silnik.
Isto tako, ako neko sanja da je neki od umrlih silnika živ, u nekom mjestu, to znači da će u tom mjestu biti neko ko će biti sličan umrlom silniku.
Izgubljenost u vjerama simbolizira nijekanje. Ko sanja da je izgubljen u pitanju vjere i da ne zna kojoj vjeri pripada – to znači da su mu se zatvorila vrata onoga što traži, da će biti ometen da ostvari neki svoj cilj i ono što želi, a san mu ukazuje i na to da mu je vjera slaba.
KUFUR (nevjerovanje): ako se sanja, simbolizira ovosvjetsko bogatstvo, shodno riječima Uzvišenog: “Uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti”.
Kufur može da simbolizira i nasilje, shodno riječima Uzvišenog: “Nevjernici su uis tinu silnici”.
Kufur može da simblizira i bolest kojoj nema lijeka, shodno riječima Uzvišenog: “Svejedno je njima opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vje rovati”.
Sanjanje mnogo kjafira simbolizira brojnost porodice. Starac kjafir sim bolizira starog neprijatelja koji ne krije mržnju.
Starac vatropoklonik simbolizira nepijatelja koji ne želi upropastiti svog protivnika.
Starac Židov simbolizira nep rijatelja koji želi upropastiti svog protivnika.
Starac kršćanin simbolizira neprija telja čije neprijateljstvo ne nanosi štetu. Robinja nevjernica simbolizira radost s podvalom.
Ko sanja da je pokvario svoju vjeru to znači da se on bezumno pona ša prema ljudima i da ih uznemirava.
Isto tako, ako neko sanja da je postao drz- nik i bezumnik, to znači da će pokvariti svoju vjeru, shodno riječima Uzvišenog: “Jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio…”
ZUNNAR i MANTIJA simboliziraju dijete ako se sanjaju da su preko nove odjeće. Ako se pokidaju i pocijepaju, simboliziraju smrt djeteta.
Ako su ispod odjeće, simboliziraju licemjerstvo u vjeri.
Ako su s lošom odjećom, simboliziraju i vjer sku i svjetsku pokvarenost.
Ko sanja kao da je on Židov – to znači da će naslije diti amidžu (strica).
Ko sanja da je kršćanin – naslijediće tetka ili tetku.
Ko sanja da udara u zvono – to znači da on među svijetom širi lažne vijesti.
Ko sanja da čita Tevrat i Indžil – ne razumijevajući njihovo značenje – to znači da je njegov pravac neispravan i da mu se mišljenje poklapa sa mišljenjem Židova i kršćana, shodno riječima Uzvišenog: “…vi koji Knjigu učite?
Zar se opametiti nećete?” Ko sanja da je postao katolik – to znači da će mu nestati blagodati i da mu je blizu smrt. Ko sanja da je postao monah – to znači da je on novator u vjeri i da u to me pretjeruje, shodno riječima Uzvišenog: “…dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli”.
Rečeno je i to da će onaj ko sanja ovakav san živjeti tjeskobnim životom punim poteškoća i da će ga pratiti strah i poniženje koji ga neće napuštati.
Ovakav san ukazuje i na to da je snivač spletkaroš, varalica, potkazivač i no vator koji poziva u svoju novotariju – neka nas Allah od toga sačuva!
Neki čovjek je sanjao Hasana el-Basrija kako je obukao vunenu odjeću, da se opasao pojasom zimija (nemuslimana pod zaštitom isl. države op. prev.), da na nogama ima okove, da je na njemu tajlasan boje meda, da stoji na smetljištu, da u ruci ima tamburu i da svira uz nju te da se je naslonio na Kabu.
Taj san je ispri čao Ibn Sirinu, koji je rekao: – To što se je ogrnuo vunenim ogrtačem simbolizira njegov asketizam, njegov pojas zimija njegova je izuzetna snaga u Allahovoj vjeri, njegov tajlasan boje meda je njegova ljubav prema Kur’anu i njegovom tuma čenju, njegovi okovi su čvrstina njegove pobožnosti, njegovo stajanje na smetljištu ukazuje na to da mu je dunjaluk pod nogama, njegovo udaranje u tamburu simbolizira širenje njegove mudrosti među svijetom i njegova oslonjenost na Kabu simbolizira njegovu potpunu predanost Silnom i Uzvišenom Allahu.