Religija

Tumačenje snova o hrani, jelima, slatkišima, vrstama mesa i priboru za pripremanje i serviranje

Tumačenje snova o hrani, jelima, slatkišima, vrstama mesa i priboru za pripremanje i serviranje

Tumači snova su rekli: PŠENIČNO BRAŠNO simbolizira zbirni kapital i čeljad. Mi­ješanje pšeničnog tijesta simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi, u svrhu obilaska bliže rodbine.
TIJESTO simbolizira čestit imetak u trgovini koji, ako se sanja da je tijesto nadošlo, donosi brzu zaradu, ako tijesto nije nadošlo, imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća, a ako tijesto ukisne, imetak će biti pred propašću. Ko sanja da miješa ječmeno tijesto, bit će dobar vjernik i dobit će položaj u društvu i bogatstvo i pobijedit će neprijatelje.
MEKINJE simbolizi­raju teškoću u izdržavanju, a jedenje mekinja – siromaštvo.
Ko sanja da peče HLJEB – on se dao u trku za sredstvima za život žudeći za trajnom dobrobiti. Ko sanja da žuri sa pečenjem hljeba, da se peć ne bi ohladila, postići će vlast i dobiti imetak, srazmjerno hljebu izvađenom iz peći.
Lepinja simbolizira životnu dob; jedna lepinja simbolizira 40 godina života, a koliko od lepinje u snu fali, toliko treba oduzeti od spomenute životne dobi. Čistoća lepinje simbolizira čistoću vjere. Rečeno je: Ko sanja jednu lepinju – ona mu simbolizira 1000 dirhema, rodnost godine, blagoslov, obezbijeđenu prehranu, da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge, što se povezuje sa riječima Uzvišenog: “I oni će govoriti: -Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu”. Za tugu tumači snova kažu da simbolizira hljeb.
Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja , ali ih ne jede, uskoro će se sresti sa svojom braćom. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna imat će dobar život i pravednu vjeru; ako je lepinja od ječma, živjet će oskudno i štedljivo i čuvat će se grijeha; ako je lepinja suha životna sredstva će mu biti os­kudna. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo – bliži mu se kraj života i smrt. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan život. A ako je uzeo zalogaj, on je pohlepna osoba. Lepinja za Arape simbolizira ženu.
Čista, dobro pečena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost; za trgovca – njegovu pravičnost, a za zanatliju – njegovo poštenje. Vreo hljeb simbolizira traženost i nepristupačnost (nedostupnost).
Ko sanja da mu sa čela visi lepinja – osiromašit će. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak, koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat.
Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u žaru) – teško će se izdržavati, obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuđen. Ko sanja da jede hljeb bez kore – bolovat će i umrijeti u osami. Rečeno je da nedope­čen hljeb simbolizira jaku groznicu, obzirom da takav hljeb treba ponovo stavi­ti u vatru da se ispeče.
Rečeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak životni vijek, a neki, opet, da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu, koja se čini velikom.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu, – našto mu je Ibn Sirin rekao. – Ti u isto vrijeme za žene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno.)
Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu, a lepinja – veliku zaradu.
TRPEZA . Priča se da je neki čovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi, a koja je recitovala sljedeći ajet: “…O Allahu Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu…”, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Ti si u nekoj poteškoći, moliš Allaha dž.š. da te iz nje izbavi i da ti olakša, i On će udovoljiti tvojoj molbi. – Tako je i bilo.
Tumači snova različito tumače pojam trpeze. Neki vele da trpeza simbolizira časnog i darežljivog čovjeka. Sjedenje za trpezom – druženje sa tim čovjekom, jedenje sa trpeze – okorištavanje o tog čovjeka, ako sa njim za trpezom ima još lju­di on u veselju bratimi ljude, da će između tog čovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezom doći do prepirke u pitanju njegovog izdržavanja (ishrane) i ako na trpezi ima mnogo čistih (lijepih) lepinja i dobrog jela, oni se međusobno mnogo vole. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru.
Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgrad­nji grada, ili nekog objekta, ili nekog sela. Neki, opet, vele da trpeza simbolizira ženu.
Priča se da je neki čovjek sanjao da jede za trpezom i da, kad god pruži ruku da uzme nešto sa nje, ispod trpeze izlazi šapa riđeg psa, koji jede zajedno sa njim, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji je rekao: – Ako ti je san istina, tvoju ženu sa tobom dijeli neki sluga, koji je porijeklom Slaven. – Taj čovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina.
Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje – pojavit će mu se neki njegov neprijatelj, a ako lepinju počne jesti, sukobit će se sa tim svojim neprijateljem, vele ne­ki od tumača snova. Rečeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima običaj, živjet će dugo, srazmjerno količini hrane koju je pojeo, a ako sanja da se trpeza digla, njegov život je pri kraju. Rečeno je i to: Ko sanja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela – to je opskrba koja stiže njemu i njegovoj djeci, što se povezuje sa riječima Uzvišenog: “…spusti nam s neba trpezu…” Rečeno je: Trpe­za simbolizira neki plijen koji je u opasnosti, a dizanje trpeze – gubitak plijena.
Rečeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdržavanje onoga čija je trpeza, i ko sa nje jede. Ako je za trpezom sam, neće imati protivnika. Ako za njom ima još neko pored njega (snivača), to znači da se udružio sa braćom. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku međusobnu ljubav, malo lepinja – da se malo vole. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji život i ljubav. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje – on omalovažava Allahove dž.š. blagodati. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i počela da bježi kao što bježi životinja, i kada je stigla do vanjske kapije, razbila se. Taj san mu je na um pao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno, što je on mogao i očekivati, obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila.
SOFRA simbolizira neko važno putovanje na kome oso­bu koja je sanja čeka neko bogatstvo. Rečeno je i to da sofra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet, obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela.
DRVENI ČANAK simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju.
ZEMLJANI LONCI simboliziraju postizanje imetka bez putovanja.
SVE SREBRNO POSUĐE , a posebno zdjele, simboliziraju poslugu, bilo u trgovini, bilo u kući. Kaže se i to da drveni čanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u životu.
LONAC simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdržavanje porodice bude što obilnije. Neki vele da lonac simbolizira ženu strankinju. Tako, ko sanja da nešto kuha u loncu – dobit će neki veliki imetak od nekog stranog vladara. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju čestitu opskrbu uz govor i piće.
KUTLJAČA simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu.
SADŽAK (tronožac za lonac) simbolizira čovječiji život. I kao što se lonac oslanja na sadžak, tako se i ljudski život oslanja na imetak.
BEZMAVERD (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svađe). Ko sanja da ih jede – zapast će u brige, a ko ih sanja ali ih ne jede – imat će neki gubitak u imetku.
Ako neko sanja da pije ULJE , to ukazuje na sihr (vradžbinu) ili bolest.
SIRĆE simbolizira blagoslovljen imetak, čuvanje od harama, neprepuštanje zabavi i dug život. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju.
Posuda za sirće simbolizira samilosnu služavku (ili robinju). Rečeno je i to: Ko sanja da pije sirće posvađati će se sa ukućanima, obzirom da sirće izaziva skupljanje usta.
Sirćetni umak simbolizira bolest.
Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu, uz raspravljanje i neznatnu korist. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira
SO, neki vele da bi­jela so simbolizira asketizam, dobro i blagodat. Za Ibn Sirina ona nije bila dobar simbol. Rečeno je: Krupna so simbolizira brigu, trud, nemir i bolest, a grumenčići soli – brigu i umor. Ko sanja da jede hljeb i so – bit će zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. Slanik simbolizira prijatnu robinju. Rečeno je: Ko sanja da je našao so zapast će u teškoće ili će se teško razboljeti.
MESO simbolizira bolove i bolesti, kupovanje mesa – nesreću, svježe meso – smrt, a jedenje mesa – ogova­ranje neke osobe.
Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovčije meso, ono simbolizira dobro za ukućane, koje dolazi nakon prijašnje nesreće, s tim što se to dobro poredi sa kolličinom unesenog mesa. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovčije, ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati.
Rečeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu, kao i to da ona simbolizira neki gubitak. Pastrma simbolizira plijen (zaradu) od ogovaranja umrlih. Rečeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjet će gubitak imetka.
Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiče zadobit će neki imetak od velikog i jakog neprijatelja, a ako ga dotakne, dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja.
Ko sanja da jede kuhano kamilje meso – on jede imetak nekog čovjeka, oboljet će i potom ozdraviti. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara.
Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla, obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. Neki vele da prženo kravlje meso simbolizira sigurnost od straha; ako to sa­nja trudnica, rodit će muško dijete, povezujući to sa ajetima: “I Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. – Mir! – rekoše: – Mir! – od­govori on, i ubrzo im donese pečeno tele. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. – Ti se ne boj! – re­koše oni, – mi smo Lutovu narodu poslani! – A žena njegova stajaše tu, i Mi je obradovasmo Ishakom, a poslije Ishaka Jakubom…” Sve ono što na javi dotiče vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha.
Ko sanja da jede meso Bika – bit će izveden pred sudiju.
Debelo pečeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti, s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. Neki vele da to simbolizira opskrbu, izobilje i spas od straha.
Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja, na kojoj treba biti zahvalan Allahu dž.š. shodno riječima Uzvišenog: “Oni su mu izrađivali što god je on htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje i kotlove nepokretne. – Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!”
Ko sanja da u svojoj kući ima ovčije pečenje – kontaktirati će sa nekom nepoznatom osobom i pripremit će joj gozbu (zijafet), ili će imati koristi i sreće od svoje braće, a ako je pečenje od mršave ovce, to znači da kontakti sa braćom neće donijeti neku naročitu korist, obzirom na njihovo siromaštvo.
Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano pečenje iznenadit će ga neka nesreća. Ako je pečenje debelo, od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak, a ako je pečenje mršavo, neće dobiti imetak u naslijeđe. Rečeno je:
Kuhana ovčetina simbolizira i mukom stečeni imetak, obzirom na njeno kuhanje na vatri; ako je ovčetina sirova, ona predstavlja brigu i prepirku, a ako je nedokuhana, brige, razuzdanost i prepirku (sporenje). Kosti svih životinja simboliziraju okosnicu imetka, a mozak bilo koje životinje simbolizira ušteđenu ostavštinu imetka u koji čovjek polaže nadu. Rečeno je i to da bravče sa ražnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja, obzirom da ono podsjeća na čovjeka, ako se ljudsko meso ne jede.
Sanjati da se jede meso ima dobro značenje, izuzev pojedinih vrsta mesa. Uopšte nije lijepo ako čovjek sanja da jede živo meso, jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka, obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti živo meso.
Neki tumači snova kažu da nije lijepo sanjati živo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede, ako ga jede; to mu simbolizira neko dobro.
Ko sanja da jede kuhano meso povećat će mu se imetak, a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem, dobit će priznanje od nekog vladara. Tumači snova se razilaze u tome šta simbolizira pečena kamila. Neki vele da ona, ako je debela simbolizira veliki imetak, ako je mršava – mali imetak i teško zarađenu opskrbu.
Neki vele da pečena kamila simbolizira sigurnost od straha. Neki vele da pečena kamila simbolizira sina; tako, ako neko sanja da jede meso pečene deve, rodit će mu se sin, koji će odrasti i sam zarađivati za život; ako je meso kuhano, dijete će mu biti vaspitano, a ako je meso nedokuhano, dijete mu neće biti snalažijivo u svom poslu.
Kaže se da pečene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest, a ako su nedokuhane, simboliziraju zapadanje u tugu zbog djeteta.
Ko sanja da mu pečena bravlja noga govori – spasit će se od propasti, shodno slučaju kad je otrovana pečena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslanikom s.a.v.a.s. Glavuša pečena u peći simbolizira poglavara.
Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imat će koristi od nekog dobrog učenjaka, ako je glavuša mršava, učenjak nije dobar, ako se glavuša pokvarila (istruhla), on o učenjaku govori ružne riječi.
Ko sanja da jede meso nepečene glavuše – on ogovara poglavara kojeg simbolizira životinja čija je glavuša.
Sanjanje jedenja kuhane ili pečene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara, neki tumači snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeđa ili nečega drugog.
Rečeno je i to da ovčija glava simbolizira imetak od 1000 do 10.000 dirhema. Jedenje očiju pečene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imetka.
Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka.
Ko sanja da jede svoj ili nečiji tuđi mozak – to znači da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteđeni imetak.
Ko sanja da jede srž svoje noge – on jede najbolji dio svog imetka. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka, a neki vele da to simbolizira jedenje imetka velikana u društvu, obzirom da bravlja noga predstavlja imetak, a brav – velikana u društvu.
Jedenje zguljene kamilje kože simbolizira jedenje sirotinjskog imetka.
Jedenje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta.
Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro, jedenje sudžuke – jedenje (trošenje) ušteđenog imetka ili imetka žene.
Kuhano ili pečeno ptičije meso simbolizira opskrbu i ime­tak žene postignut varkom i prevarom, a ako je meso nedokuhano, taj čovjek ogovara ženu i čini joj nasilje.
Ko sanja da jede meso od ptice čije meso po šeriatu nije dozvoljeno – on jede imetak nasilnika i varalica.
Jedenje ispržene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu.
Rečeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili guščije meso – to mu je neko dobro; ako jede kokošije meso, imat će neke koristi od žena, obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liči na ženu; ako sanja da jede guščije meso, imat će neke koristi od zalagača.
Pečena ili kuhana ptičad simboliziraju imetak stečen s mukom. Ko sanja da jede nepečeno ptiče – on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s.a.v.a.s., ili najčasnije ljude u društvu. Ko sanja da jede ptičad grabežljivih ptica, koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti, on ogovara vladarovu djecu, ili sa njima čini razvrat.
Ko sanja da jede ptičad ptica čije meso je po šeriatu dozvoljeno – imat će koristi od nekog izgubljenog imetka, u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema, obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu, dva krila, dvije noge i rep.
RIBE. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leđa i stomak neke ribe, – našto mu je Ibn Sirin rekao: – Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. – Kada je čovjek provjerio slugu, ustanovio je da on čini nemoral u njegovoj porodici.
Soljena pržena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traženja nauke, ili druženje sa poglavarom, shodno riječima Uzvišenog: “A kada Musa reče momku svome: – Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću dugo dugo ići! – I kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more kliznu. A kada se udaljiše, Musa reče momku svome: – Daj nam užinu našu, jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. – Vidi! – reče on – kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu, sam šejtan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem, mora da je ona skliznula u more; baš čudnovato! – E, to je ono što tražimo! – reče Musa, i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli, i nađoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo naučili. – Mogu li da te pratim – upita ga Musa – ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?”
Ko sanja da je dobio svježe prženu ribu – dobit će neku korist i neko dobro, shodno kazivanju o Isaovoj a.s. trpezi. Pržena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi, ili uslišanje dove, ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna, a ako nije, to simbolizira kaznu da će se na njega spustiti. Ko sanja da male ribe umače u sos, valja ih u brašnu i prži na ulju, to znači da on ulaže svoj imetak u nešto što nema vrijednosti, a što će kasnije imati vrijednosti, ukusa i časti.
Kaže se da je pohvalno sanjati ribu , naročito prženu, ukoliko nisu u pitanju male ribe, koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose između osobe koja ih sanja i njene porodice, kao i na nadanje nečemu što se neće postići. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku.
KUŠANJE HRANE tumači se različito, zavisno od situacije. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se učinilo ukusnim i prijatnim – dobit će neko olakšanje i blagodat, shodno riječima Uzvišenog: “A kada Mi damo da čovjek osjeti Našu milost, on se njoj obraduje…”. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se učini gorkim – on će tražiti nešto zbog čega će biti uznemiravan.
Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj – to ukazuje na to da će mu život i životno izdržavaje biti gorki. Ko sanja da jede nešto ukusno – život i životno izdržavanje će mu biti prijatni.
Ko sanja da je okusio nešto nepoznato , čiji mu se ukus nije svidio, to ukazuje na smrt, shodno riječima Uzvišenog: “Svaka duša (osoba) će okusiti smrt” . Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije učinilo ni ukusnim ni neukusnim živjet će u siromaštvu i strahu.
Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ružan glas. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiti će oporost teškog života.
Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko, prijatno, drago i što se lahko guta, živjet će prijatnim životom i imat će lagahan posao.
Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane, ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane, poslovi će mu se pomutiti, i njegov san ukazuje na to da mu je od života prošlo srazmjerno količini hrane u ustima, a da mu je ostalo još da živi srazmjerno praznini u ustima. Ako pritom sanja da je hranu sažvakao i progutao, neće mu biti ništa, a ako to nije uradio, neka se pripremi za smrt. Ko sanja da jezikom čisti zube – on je dobrodušna osoba. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu, tugu i poteškoću.
Ko sanja da oblizuje prste dobit će neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. Ko sanja da hranu pije kao vodu živjet će u izobilju. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu, izuzev JAJA , PECIVA i KAŠE , koji ukazuju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu.
Ko sanja da klanja i da u namazu jede kašu – on ljubi ženu dok posti. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. Ko sanja da je pred njim čimbur sa jajima, mesom i lukom, i da nekoga drugog poziva da s njim jede – on od te osobe traži da mu pomogne da nekoga nadvladaju. Ko sanja da (takav) čimbur dijeli ljudima on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi naučio neki zanat.
Sanjanje jela koje je toliko KISELO da se ne može jesti simbolizira bolest ili bol koja čovjeku ne da jesti. Ko sanja da od nekog čovjeka uzima kiselu hranu – on sluša ružan govor; ako je uzima i dijeli drugima, on prenosi ružne riječi, ako tu hranu okusi, oboljeti će i zapasti u tugu, a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahu dž.š. na toj blagodati, riješit će se briga.
Ko sanja da jede posirćećenu i začinjenu SUPU sa bravljim mesom – on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu čast i poštovanje; ako jede supu sa goveđim mesom, živjet će prijatnim životom i od radne snage će postići ono što želi; ako jede supu sa mesom od vrapca, dobit će vlast, snagu, imat će čist život i tjelesno zdravlje; ako je supa sa mesom nekih drugih ptica, to sim­bolizira trgovinu, ili upravu nad nekim bogatim ljudima, koji su vrijedni spomena, srazmjerno masnoći supe.
Ko sanja da jede “zurbadžu” (vrsta jela), ako ona nije začinjena šafranom, onešto će se okoristiti, a ako je začinjena šafranom, oboljeti će.
Isto je i ako se sanja bilo koja hrana u kojoj ima žute boje. Ako se sanja da se jede neko poznato ili nepoznato jelo bijele boje, ono simbolizira sreću i radost, izuzev mlaćenice, koja simbolizira poteškoću, obzirom da je iz nje odstranjeno maslo.
Medira (jelo od kiselog mlijeka, brašna, mesa i začina) simbolizira neznatnu štetu. “Kišk” (rezanci od ječmene prekrupe i kiselog mlijeka) simbolizira u muci i bolesti stečeni imetak.
Masno KEŠKE simbolizira trgovinu nečim bezvri­jednim, koja donosi veliki profit.
Masna POPARA simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje, a nemasna popara simbolizira upravu koja ne donosi neku naročitu korist. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom, iz koje jede, od života mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare, a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. Popara u osnovi sim­bolizira ljudski život. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne može da je jede – to znači da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo – to znači da on zbog teškoće sta­nja u kome se nalazi priželjkuje smrt. Ko sanja da pred sobom ima poparu, ali je ne jede, bojeći se da je nestane, on se pribojava smrti, pored velikog bogatstva i blagodati koje uživa. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki čestiti posao i čuvanje od grijeha. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri – on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike, ili sa silnicima trguje; ako je ta popara bila masna, zarada od tog poslovanja je haram, a ako nije bila masna, u tom poslovanju nema koristi. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa – dobit će neku bijednu upravu nad nekim glupacima, ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imajući posla sa glupacima; ako je pritom pojeo svu poparu, doživjet će i smrt u navedenoj situaciji. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice – imat će učešća sa nekim silnicima i spletkarima u ne­kom nedozvoljenom (haram) imetku. U osnovi, popara simbolizira ljudski život i sredstva za život, čija vrijednost zavisi od količine masnoće čija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od količine čistog mesa.
Eruzija (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne strane u sporu, a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest.
SLATKIŠI I ĐAKONIJE . U osnovi, ko sanja da ih jede doživjet će dobar ugled, spasit će se od opasnosti i postići radost i utjehu.
Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih riječi, a jedna trska simbo­lizira poljubac drage osobe ili djeteta. Veća količina šećera, ako se sanja, simbolizira prenošenje tuđih riječi (rekla-kazala).
MEDNO SAĆE I MED simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza, imetak od plijena ili od udruživanja sredstava i rada. Ko sanja da je pred njega stavljena satina meda – to znači da on posjeduje časno znanje. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima – to znači da on na skupovima lijepim glasom uči Kur’an. Med, ako se sanja, za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja, učenje Kur’ana i činjenje dobrih djela, a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zaradu bez poteškoća Mi kažemo da med simbolizira Kur’an obzirom da Allah dž.š. svoj govor naziva lijekom, a i med je lijek. Ibn Sirin je rekao: – Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiže bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru, med (bez saća) simbolizira manji imetak, koji se postiže uz određene poteškoće. – Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med – on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom, jedan od tumača snova kaže da je takav san ružan, čak je rekao da on simbolizira bračni odnos sa majkom.
Neki čovjek je došao Vjerovjesniku s.a.v.a.s. i rekao mu: – Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med, i ljudi ih ližu, neko više, a neko manje. – Ebu Bekr r.a. je tada rekao: – Dozvoli mi, Allahov poslaniče, da ga ja protumačim. – Pa kada mu je to Allahov Poslanik s.a.v.a.s. dozvolio, on je rekao: – Oblak predstavlja Kur’an, a med i maslo – njegovu slatkoću i nježnost, i ljudi ga prihvataju, neko više, a neko manje.
Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. rekao: – Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od željeza, da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda neki po dvije, neki više od toga, a neki ga piju, – pa je Ebu Bekr r.a. rekao: – Dozvoli mi, Allahov poslaniče, da protumačim san. – Kada mu je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. to dozvolio, on je rekao: – Željezno kube predstavlja islam, med koji silazi s neba – to je Kur’an, oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike – to su oni koji na­uče po jednu ili dvije kur’anske sure, a oni koji ga piju – to su oni koji ga cijelog uče napamet. -Na to mu je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. rekao: – Rekao si istinu!
Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r.a. rekao: – Allahov poslaniče, sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja ližem, – pa mu je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. rekao: – Ti čitaš dvije knjige. Neki čovjek je sanjao da umače hljeb u med i da ga jede. Kasnije je zavolio nauku i mudrost, od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje, a hljeb bogatstvo.
MANA (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu, koja nije darovana ni od kojeg stvorenja, shodno riječima Uzvišenog: “I Mi smo vam od oblaka hladovinu načinili i manu i prepelice vam slali: – Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!”
HURME (DATULE) . Prenosi se da je hazreti Omer r.a. sanjao da jede hurme pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s.a.v.a.s., koji je rekao: – To ti je slast imana (vjerovanja).
Hurmi inače ima više vrsta. Ko sanja da gleda hurme – to ukazuje na kišu, a ko sanja da jede hurme – dobit će čistu i veliku opskrbu. Neki vele da hurme simboliziraju učenje Kur’ana, a neki, opet, da simboliziraju ušteđeni kapital. Najslabije hurme, ako se sanjaju, simboliziraju zimmije (slobodne nemuslimane pod zaš­titom islamske države). Rečeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme – čut će dobrih i korisnih riječi. Ko sanja da zakopava hurme – zakopat će neko blago, ili će dobiti blago iz neke riznice. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu – rodit će mu se dijete, što se povezuje sa ajetom: “Allah čini da zrnje i košpice proklijaju. On iz neživa izvodi život, a iz živa neživo…”. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni razvod braka.
Prosipanje hurmi simbolizira namjeru odlaska na put.
Mjerica hurmi simbolizira plijen.
Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele, oženit će se cijenjenom, bogatom i blagoslovljenom ženom. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od čestitih ljudi ili sa svog imanja, a neki, opet, steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi, a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi prođe, steći će znanje koje neće primjenjivati u praksi. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd – žena će mu roditi dijete od crnog roba. Ko sanja da sa suhe palme ubire svježe hurme – od nekog griješnika će naučiti nešto što će mu koristiti, a ako je osoba koja to sanja u brigama, biti će utješena shodno kur’anskom kazivanju o hazreti Merjemi: “I trehni sebi granu palme, past će po tebi svježe hurme”. Rečeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. Ko sanja da ubire hurme ubirat će imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njego­vom upravom. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam našao 40 hurmi pa mu je Ibn Sirin rekao: – Bitki ćeš kažnjen sa 40 batina! – Za jedno duže vrijeme taj isti čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi, – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Dobit ćeš 40.000 dirhema! – Tada mu je čovjek rekao: – Sad mi san tumačiš drugačije nego prvi put, – a Ibn Sirin mu reče: – Prvi san si mi ispričao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku, a sada je drveće oživjelo. – Tom čovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumačio Ibn Sirin.
Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. jedne prilike rekao: -Sanjao sam da mi je došao neki čovjek i dao zalogaj hurmi. Kad sam to počeo žvakati, osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga počeo žvakati, pa sam osjetio košpicu i izbacio je iz usta. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga počeo žvakati, pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. – Tada je Ebu Bekr r.a. rekao: – Allahov poslaniče dozvoli da ja protumačim san! – pa mu je on rekao: – Tumači! -, a Ebu Bekr r.a. je rekao: Poslat ćeš jedan odred vojske, ko­ji će proći bez gubitaka, zadobiti plijen i zarobiti jednog čovjeka koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. Zatim ćeš poslati drugi odred… – i to je ponovio tri puta. – Na to je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. rekao: – To isto mi je rekao i melek.
Enes ibn Malik r.a. je sanjao hazreti Omerovog r.a. sina da jede nezrele hurme, pa mu je u pismu rekao: – Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. To ti je slast imana (vjerovanja).
Priča se da je neki siromašni čovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine, pa je za san upitao tumača snova, koji mu je rekao: – To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. – Nedugo zatim došlo je do borbi između islamske države i Bizantije, pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen, od koga je jedan dio pripao i tom čovjeku.
Ibn Sirina su pitali za neku ženu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše, našto je Ibn Sirin rekao: – Ta žena tom svom komšiji čini neko neznatno dobro djelo.Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da u rukama držim mješinu u kojoj su hurme, pa sam zavukao glavu u mješinu i počeo da jedem hurme govoreći: – Kako su samo kisele! – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Ti si se sav predao zarađivanju imetka, ideš i desno i lijevo i ne obraćaš pažnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram.
Ako žena sanja da jede hurme sa smolom , ona uzima nasljedstvo svoga muža mada je od njega razvedena. Ko sanja da jede kašu od brašna, masla i meda, imat će briga sa muškom poslugom. Ko sanja da, dok je u namazu, jede kašu (od brašna, masla i meda), ili “habisu” (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze, to znači da se on ljubi sa svojom ženom dok posti.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem “habisu”, – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Habisa je dozvoljeno jelo, ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. Ti ljubiš svoju ženu dok postiš, i nemoj to više činiti!
Suha “habisa” simbolizira imetak postignut sa naukom, a o vlažnoj “habisi” su podijeljena mišljenja. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene žute boje koja ukazuje na bolest; drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i čistu vjeru, a jedan njen zalogaj simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe; neki, opet, vele da “habisa” simbolizira lijepe i prijatne riječi u vezi sa poslom od kojeg se čovjek izdržava.
Paluze simboliziraju brojan imetak, snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra, a ako ih vatra dotakne, simboliziraju neprikosnovenost, govor ili vlast.
Zulabije (vrsta kolača) simboliziraju izbavljenje iz briga, imetak i veselje uz igru i zabavu.
Posude ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk.
KADAIF simbolizira imetak, zadovoljstvo i radost.
VARENIKA simbolizira s naporom stečeni imetak.