Religija

Tumačenje snova o divljim životinjama i zvjerima

Tumačenje snova o divljim životinjama i zvjerima

DIVLJI MAGARAC u snu tumači se različito.
Neki vele da divlji magarac simbolizira čovjeka, pa ako ga neko sanja, to ukazuje na neprijateljstvo između snivača i nekog nepoznatog običnog čovjeka niskog porijekla.
Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak, pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine, doći će do imetka kojeg je izgubio.
Rečeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s’ istine na neistinu i odvajanje od muslimana.
Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobit će malog roba od nekog časnog čovjeka.
Rečeno je da pitome životinje, ako se sanja da su postale divlje, simboliziraju zlo i štetu a divlje životinje, ako se sanja da su pripitomljene simboliziraju dobro i korist.
Skupina divljih životinja simbolizira stanovništvo sela i seoskih područja.
GAZELA simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju. Ko sanja da lovi ga­ zelu – on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ženu da bi je oženio. Ko sanja da kamenom gađa gazelu rastavit će se sa svojom ženom, ili će je udariti, ili će obljubiti robinju.
Ko sanja da gazelu gađa strijelom – on potvara robinju.
Ko sanja da kolje gazelu i da joj teče krv oduzet će robinji nevinost.
Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiti će dunjalučku slast.
Ko sanja da je uzeo gazelu dobit će nasljedstvo i veliko dobro.
Ko sanja da je gazela skočila na njega – to znači da mu je žena neposlušna.
Ko sanja da slijedi gazelin trag povećati će mu se snaga. Rečeno je i to.
Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu, postići će lični i materijalni uspjeh.
Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oženiće sina, a ako mu je žena noseća, rodit će dječaka.
Ko sanja da je ogulio gazelu počinit će blud silovanjem.
Priča se da je neki čovjek sanjao da je zaimao gazelu, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Dobit ćeš halal imetak ili ćeš oženiti slobodnu plemenitu ženu.
Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. Ko sanja da je dobio gazelino mladunče dobit će dijete od lijepe robinje.
DIVLJA KRAVA simbolizira ženu, a tele divlje krave simbolizira dijete. Koža, dlaka, loj i utroba divljih životinja simboliziraju imetak dobijen od žena.
Ko sanja da gađa gazelu da bi je ulovio pokušati će ugrabiti plijen.
Rečeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju životinju izdvojiti će se iz zajednice muslimana.
Mlijeko divljih životinja simbolizira loš i neznatan imetak. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran – on se prepustio griješenju, a ako divlji magarac nije krotak, ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni, zapasti će zbog griješenja u poteškoću, brigu i strah.
Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac – u kuću će mu ući neki čovjek u čijoj vjeri nema nikakva dobra.
Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji želi jesti – u njegovu kuću će ući dobro i plijen.
Ženke divljih životinja simboliziraju žene.
PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŽIVOTINJA simbolizira pobožnost i uputu u vjeri.
Ko sanja da je zaimao neku divlju životinju, da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji, pridobit će ljude koji su napustili zajednicu muslimana.
DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca, ovna ili jarca, zadobiti će plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. Lovljene divljih životinja simbolizira plijen.
Gađanje ovna u planini simbolizira klevetanje čovjeka koji ima vezu s vladarom, a pogađanje ovna simbolizira nanošenje štete tom čovjeku.
ANTILOPA simbolizira poglavara novatora, čija hrana je halal, koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom.
JELEN simbolizira nepoznatog čovjeka, koji boravi u stepama, brdima i prevojima, koji ima poglavarstvo i čija je hrana halal.
Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobit će poglavarstvo i upravu.
DIVLJE ŽIVOTINJE simboliziraju gorštake, seljake, beduine, sljedbenike novotarija i one koji svojim mišljenjem oponiraju zajednici.
Tumači snova različito tumače pojam slona. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. Drugi vele da
SLON simbolizira čovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem čovjeka u slona.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam na slonu, – pa mu je Ibn Sirin rekao: –
Slon nije životinja koju jašu muslimani.
Bo­jim se da ti nisi musliman. Rečeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze.
Neki od tumača snova je rekao: – Ko sanja slona, ali ga ne jaše, pretrpjeti će neki lični i materijalni gubitak.
Ko sanja da jaše slona dobit će veliku vlast koja će mu donositi malo koristi; ako je čovjek od vlasti, zadržati će je, a ako nije od vlasti, protiv njega će se povesti Tat i on neće biti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahač slona u trajnoj obmani te s ‘ toga neće biti potpomognut, shodno riječima Uzvišenog: “Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj
Gospodar postupio s vlasnicima slonova!”, a možda će biti i ubijen.
Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan – oženiti će se kćerkom nekog ogromnog stranca. Ako to sanja trgovac,njegova trgovina će se uvećati. Ako sanja da slona jaše po danu, razvesti će se sa ženom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo.
Ko sanja da čuva slonove sprijateljit će se sa stranim vladarima, koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak.
Izmet slonova simbolizira vladarov imetak. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon, u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje.
Ako neko sanja da ga slon ugrožava ili želi da ga ugrozi, to mu je bolest, a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu, to ukazuje na snivačevu smrt, a ako ga nije bacio poda se, zapasti će u teškoće iz kojih će se izbaviti.
Rečeno je da je slon jedna od životinja džehennemskog čuvara.
Slon za ženu, ma kako ga sanjala, ne predstavlja dobro. Rečeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom, dobit će neko veliko dobro od vladara, a ako slon za njim trči, vladar će mu nanijeti štetu.
Ko sanja da ga je slon udario surlom dobit će bogatstvo. Rečeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i užas, a u Nubiji vladara.
Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. Slon najčešće simbolizira stranog vladara, a može da simbolizira i ogromnu ženu, veliku lađu ili uništenje i propast, kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništile ptice bacajući na njih komade pečene zemlje.
Ili, pak, može da simbolizira smrt.
Jahanje slona u snu za neoženjenog čovjeka simbolizira ženidbu, a za putnika ukrcavanje u lađu ili neko drugo prevozno sredstvo, a ako nije to, onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat, jer u tom slučaju će biti pobijeđen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona.
Ako neko sanja da slon izlazi iz grada, ako je u gradu bolestan vladar, umrijeti će, ako nije bolestan, otputovat će iz grada ili će izgubiti vlast u njemu, ili će, ako je to grad na moru, iz grada isploviti lađe, ili će, ako u tom gradu hara kuga, epidemija ili neka druga poteškoća, nestati iz tog grada .
LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladra obzirom na lavlju opasnost, hrabrost, zastrašujuću riku i jaku srdžbu. Lav takođe simbolizira ratnika, kradljivca utajivača, službenika varalicu, pisara pritužbi ili neprijatelja koji potražuje.
Lav može da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi, doživljava unutrašnji nemir i pada u nesvijest.
Lav simbolizira vladara, koji grabi ljude i čini im nasilje, i nadmoćnog neprijatelja.
Ko sanja da mu je u kuću ušao lav, ako u kući ima neko bolestan, umrijet će ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću; ako sanja da ga je lav rastrgao, vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak, ili će ga dati izbatinati, ili će ga, ako ga je u snu duša napustila, dati ubiti, ili skinuti mu glavu ili posjeći.
Ako se sanja da u grad ulazi lav, stanovništvo grada će napasti kuga, ili teškoća, vladar, silnik ili neprijatelj, zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu, izuzev ako je lav ušao u džamiju i popeo se na minber, što znači da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu, koji će ih uznemiravati i držati u strahu.
Ko sanja da jaše lava – prihvatit će se neke velike stvari i izuzetne opasnosti, bilo da će se usprotiviti vladaru, odvažiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu, bilo da će u nevrijeme isploviti na more, bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situaciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad, a njegov konačni ishod tumačiće se prema dužini sna i drugim pokazateljima u njemu.
Ko sanja da se bori s lavom borit će se s neprijateljem, s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav.
Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potčiniće nekog vladara silnika i tiranina.
Ko sanja da dočekuje lava ili ga vidi pored sebe, a da s njim nema posla, vladar će ga na neki način omesti, ali mu neće nanijeti štetu.
Ko sanja da bježi od lava a da ga lav ne traži – spasit će se od nečega čega se plaši. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijedit će svog neprijatelja. Isto znači ako se sanja da se pije mlijeko lavice.
Ko sanja da jede meso lavice – postići će veliku vlast i bogatstvo. Lavlja koža simbolizira neprijateljski imetak, a odsijecanje glave lavu – postizanje imetka i vlasti. Ko sanja da čuva lavove – družit će se s vladarima silnicima.
Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) – napast će ga groznica.
Ko sanja da se druži s lavom i da mu se lav ne protivi bit će siguran od svog neprijatelja, među njima će nestati neprijateljstva i učvrstiti se prijateljstvo.
Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji zadesit će ga neki belaj. Mladunče lava simbolizira dijete. Rečeno je:
Ako neko sanja da je ubio lava, riješit će se svih žalosti. Ko sanja da se preobrazio u lava postat će nasilnik srazmjerno svom stanju.
Rečeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer.
Priča se da je neki čovjek došao Muhamedu ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da u ruci držim mladunče lava i da sam ga privio na grudi. – Vidjevši loše stanje tog čovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan, Ibn Sirin mu je rekao: – Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? – obzirom da je vidio da čovjek ima posve neuglednu vanjštinu, a zatim mu je rekao: – Možda tvoja žena doji dijete nekog zapovjednika. – Čovjek je tada rekao: – Jeste, tako mi Allaha!
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam uzeo mladunče lava i unio ga u svoju kuću, – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Slagati ćeš se sa nekim vladarom. Jezid ibn Muheleb je, u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika, sanjao da je u nosiljci na lavu, pa je taj san ispričan jednoj staroj ženi koja je tumačila snove, i ona je rekla: – Prihvatiće se nečeg velikog i bit će u opasnosti.
VUK simbolizira neprijatelja nasilnika, lažova, lopova i ugnjetača, ili prijatelja izdajicu, spletkara i varalicu.
Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao – u kuću će mu ući lopov.
Preobražavanje vuka u lik neke domaće životinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati.
Ko sanja da odgaja mladunče vuka – odgajat će nahoče koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka.
Rečeno je: Ako neko sanja vuka, optužiti će nedužnoga čovjeka, shodno kazivanju o Jusufu a.s., obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak.
MEDVJED simbolizira čovjeka žestokog stanja, niskih preokupacija, varalicu, onog koji traži zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću.
Rečeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja, lopova, budalu, izdajicu, ženskaroša, lupeža koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. I medvjed je stvoren od čovjeka, tj. pretvaranjem žene u medvjeda.
Ko sanja da jaše medvjeda dobit će upravu, a ako ne to, zapasti će u strah i brigu, a potom se toga riješiti. Rečeno je da medvjed simbolizira i ženu obzirom da je medvjed bio žena pa je pretvoren u životinju.
DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog čovjeka pokvarene vjere, koji zarađuje na ružan način, koji je prljavog imetka, koji je nevjernik, ili kršćanin, koji je naoružan do zuba i koji je prostak.
Meso, salo, dlaka, utroba i koža vepra simboliziraju haram i prezreni imetak.
DOMAĆA SVINJA simbolizira čovjeka koji živi u izobilju, koji zarađuje na pokvaren način i koji ima pokvarenu vjeru.
Ko sanja da čuva svinje dobiti će upravu. Ko sanja da je zaimao svinju, smjesti je na neko mjesto ili je priveže – postići će haram imetak.
Mladunčad svinje, ili njeno mlijeko, ako se sanja da se pije, simbolizira gubljenje imetka ili pameti. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiti će vlast ili će pobijediti neprijatelja. Ko sanja da ide kao što ide svinja – ubrzo će dobiti ono što mu je najdraže (ono što mu predstavlja očnu radost).
Kuhano ili pečeno svinjsko meso, ako se sanja, simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Obljubiti ćeš nemuslimanku.
Priča se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pi­je i svinja, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Naredi da iz prostorija tvojih žena i konkubina izađu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. – Kralj je tako i postupio, pa je tumač snova uzeo tamburu, počeo uz nju da svira i rekao kralju: – Naredi svakoj od njih da zapleše. – On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: – O kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. – Mora to uraditi! – rekao je kralj. I kad se robinja obnažila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumač snova rekao. – O kralju, ovo je tumačenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uživanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog čovjeka.
HIJENA simbolizira zlu, ružnu, glupu, staru ženu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobit će ženu navedenih svojstava; ako sanja da je gađa strijelom, između njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gada kamenom ili iz puške, oklevetat će je; ako je ubode nekim oružjem, obljubiti će je; ako je udari sabljom, kritikovati će je; ako jede njeno meso, bit će opsihren, a potom se izliječiti; ako pije njeno mlijeko, obmanut će ga i prevariti.
Dlaka, koža i kosti hijene simboliziraju imetak.
Mužjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zamke i spletke. Rečeno je: Ako neko sanja da jaše mužjaka hijene, dobit će vlast. Rečeno je da mužjak hijene simbolizira čovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Rečeno je i to da hijena simbolizira ženu niskog roda.
MAJMUN simbolizira čovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaže se da je i majmun stvoren od čovjeka. Majmun takođe simbolizira spletkara, derača i čovjeka koji se odao igri, a takođe simbolizira i židova.
Ko sanja da se bori s majmunom i da ga je pobijedio – zadesit će ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti.
Ko sanja da mu je darovan majmun pobijedit će svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapasti će u tešku brigu ili će se razboljeti.
Ko sanja da je ulovio majmuna dobit će neku korist od sihirbaza.
Ko sanja da je spolno općio s majmunom počinit će nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imat će neki spor i raspravu s nekim čovjekom.
Rečeno je i to da majmun simbolizira čovjeka koji čini veliki grijeh.
Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu čovjeka, neki židov ili otpadnik će počiniti preljub sa ženom tog čovjeka. Rečeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobit će novu odjeću.
Priča se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispričao jednoj učenoj ženi, koja mu je rekla: – Naredi svojim ženama da se razgolite! – On je to naredio i ispostavilo se da je među njima bio jedan golobradi dječak.
TIGAR simbolizira isto što i lav.
On takođe simbolizira čovjeka koji je nemoralan, zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoje neprijateljstvo.
Rečeno je da on simbolizira i vladara silnika.
Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaže se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo.
GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a može da simbolizira i napadača i zločinca. To isto simbolizira i ono čime se on lovi. Gepard takođe simbolizira neodlučnog čovjeka koji ne ispoljava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumači se razilaze u vezi s tim što simbolizira.
PAS . Neki vele da on simbolizira roba.
Rečeno je da pas, ako se sanja kako laje; simbolizira čovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi lažne vijesti.
Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ženu. Ko sa­nja da ga je ujela keruša – od takve žene će doživjeti neku neprijatnost.
Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah.
Ko sanja da je pod glavu stavio psa – pas mu u tom slučaju simbolizira prijatelja koji mu pomaže i daje mu snagu.
Pas simbolizira i čuvara, a isto tako i čovjeka koji slijedi novotarije u vjeri.
Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druži sa čovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeđati će ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima čuvara, iznevjeriti će ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ženu od loših ljudi.
Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja – njegovu dobru vjeru. Rečeno je da štene simbolizira i nahoče čiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika.
Ovčarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara.
Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika.
Dresirani pas simbolizira pomagača protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti.
Rečeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za život.
Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviđenom za igru i zabavu, i u tom slučaju simboliziraju život pun slasti i radosti.
Morski pas simbolizira lažnu nadu koja se neće ispuniti.
Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude.
Prenosi se da je Ebu Bekr es – Siddik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Mekke, dok su bili između Medine i Mekke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. sa svojim ashabima približio Mekki, da je pred njih izašla keruša ko­ja je cvilila i koja se kad su joj se približili prevrnula na leđa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr r.a. je taj san ispričao Allahovom Poslaniku s.a.v.a.s., koji je rekao: – Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono što je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih; a ako uhvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti!
Ko sanja da se pretvorio u psa – Allah dž.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno riječima Uzvišenog: “I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio…”
Priča se da je neki čovjek sanjao da su se na stidnici njegove žene posvađala dva psa, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Ta žena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake.
Kada je taj čovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je tačno ono što mu je tumač rekao.
LISICA simbolizira lukavog i podmuklog čov­jeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako neko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušati će da ga nadmudri njegov protivnik.
Ko sanja da se bori s lisicom – imat će spor s nekim od svoje bliže rodbine. Ko sanja da traži lisicu – žene će mu zadati neki bol, a ako lisica traži njega, doživjeti će neki užas. Ko sanja da je dobio lisicu – dobit će ženu koju će slabo voljeti.
Ko sanja da pije lisičije mlijeko – izliječit će se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješit će se brige.
Rečeno je: Ko sanja lisicu – bit će ponižen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili ljekara. Rečeno je:
Ko sanja da je dotakao lisicu doživjet će užas od strane džina. Jedenje lisičijeg mesa simbolizira brzo izlječivu bolest.
Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oženit će ženu koju će voljeti koga će ona voljeti.
Priča se da je neki čovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku r.a. i rekao mu: – Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, – pa mu je Ebu Bekr r.a. rekao: – Ti si čovjek koji laže! – Taj čovjek je bio pjesnik.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, – pa mu je Ibn Sirin rekao: – Zar si nagradio onog ko se ne nagrađuje. Boj se Allaha ti si čovjek koji laže!
Obožavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do za­ pada pun lisica i da ih on čuva, pa je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – U tvoje vrijeme i u tvojoj državi bit će mnogo čarolije i varki. – Tako je i bilo.
Lisica je takođe nastala deformacijom čovjeka i ona simbolizira čovjeka bez stida, koji čini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti.
Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica – u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i mačka. Među tumačima snova postoji razmimoilaženje o tome šta simbolizira.
ZEC simbolizira ženu.
Ko sanja da je uhvatio zeca – oženit će se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu žena dugo živjeti s njim. Rečeno je da zec simbolizira i plašljivog čovjeka.
SAMUR simbolizira čovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skrovište i od čijeg imetka nema koristi dok ne umre.
KOJOT simbolizira čovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo. I on je nastao od čovjeka (deformacijom čovjeka u kojote).
Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jače (naglašenije) značenje.
MAČAK u snu. Kaže se da on simbolizira slugu čuvara. Kaže se da mačak simbolizira i lopova među ukućanima.
Rečeno je da mačka simbolizira zlu ženu koja laska i koja je bučna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruži oko čovjeka, ko ga čuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je mačak ujeo ili ogrebao – prevarit će ga onaj ko mu služi ili će ga zadesiti bolest.
Ibn Sirin je rekao: – Mačak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je mačak divlji, bolest je teža. Mirna mačka simbolizira godinu ko­ ja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja mačka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću.
Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu i rekla mu: – Sanjala sam da je crni mačak zavukao glavu u stomak moga muža, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. – Na to joj je Ibn Sirin rekao: – Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muža ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. – To se u potpunosti obistinilo.
U njihovom komšiluku bio je neki hamamdžija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraživali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Sirina su pitali kako je on to znao i na osnovu čega je to zaključio, pa je on rekao:
Mačak simbolizira lopova, stomak – riznicu, a mačkovo jedenje iz stomaka – krađu. Što se tiče iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojčane vrijednosti slova u riječi “sinnevr” – mačak:
harf “sin” – 60 + “nun” – 50 + “vav” – 6 i + “ra” – 200 (60+50 + 6+200 = 316).
NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne želi da se suoči. Ko sanja da muze nosoroga dobit će haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potčinit će nekog vladara.
Mali majmun simbolizira čovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi.
MUNGOS (životinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa – krast će kokoši obzirom da kokoš sliči mungosu.