Religija

Sanjanje sura iz Kur’ana

Sanjanje sura iz Kur’ana

Prenosi se od Hasana (el-Basrija) koji je rekao: – Umro je neki čovjek, pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: – Brate moj, koje djelo ste našli da je najbolje?
– Kur’an.
– A koji ajet iz Kur’ana?
– Ajetul – kursi.
– Ima li nade za ljude?
– Da! Vi radite, a ne znate, a mi znamo, a ne radimo.
Ko sanja da uči Fatihu otvorit će mu se vrata hajra, a zatvoriti vrata šerra.
Ko sanja da uči suru El-Bekare imat će dug život i vjerovanje će mu biti dobro.
Ko sanja da uči suru Ali Imran imat će čist razum, bit će pošten i borit će se protiv onih koji slijede neistinu.
Ko sanja da uči suru En-Nisa dijelit će naslijeđe, imat će slobodnih žena, a i robi­nja, nasljeđivat će njihovu imovinu i, nakon što bude dugo živio, ostat će da se naslijedi njegova imovina.
Ko sanja da uči suru El-Maide bit će velikan, čvrstog uvjerenja i lijepe pobožnosti.
Ko sanja da uči suru El-En’am imat će obilje imovine i bit će darežljiv.
Ko sanja da uči suru El-Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo.
Ko sanja da uči suru El-Enfal Allah dž.š. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen.
Ko sanja da uči suru Et-Tevbe bit će hvaljen među ljudima i umrijet će sa pokajanjem.
Ko sanja da uči suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni sihir.
Ko sanja da uči suru Hud rodit će mu usjevi i množiti se stoka.
Ko sanja da uči suru Jusuf u početku će mu biti naneseno nasilje, ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da živi.
Ko sanja da uči suru Er-Ra’d znat će napamet dosta dova i brzo će osijediti.
Ko sanja da uči suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dž.š. biti prihvaćeni kao dobri.
Ko sanja da uči suru El-Hidžr bit će hvaljen i kod Allaha dž.š. i kod ljudi.
Ko sanja da uči suru En-Nahl steći će znanje, a ako bude bolestan, ozdravit će.
Ko sanja da uči suru El-Isra bit će cijenjen kod Allaha dž.š. i pobijedit će svoje neprijatelje.
Ko sanja da uči suru El-Kehf ispunit će mu se želje i dugo će živjeti tako da će mu život dosaditi i željeće da umre.
Ko sanja da uči suru Merjem oživjet će sunnete Vjerovjesnika, s.a.v.a.s., i na njega će se lagati, ali će kasnije njegova nedužnost izaći na vidjelo.
Ko sanja da uči suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i sihirbazi.
Ko sanja da uči suru El-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica na­kon poteškoće i bit će nadaren znanjem i skrušenošću.
Ko sanja da uči suru El-Hadž više puta će obaviti hadždž, inšaallah.
Ko sanja da uči suru El-Mu’minun ojačat će mu se iman i na drugi svijet preselit će sa imanom.
Ko sanja da uči suru En-Nur Allah dž.š. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur.
Ko sanja da uči suru El-Furkan bit će od onih koji rastavljaju istinu od neistine.
Ko sanja da uči suru Eš-Šu’ara Allah dž.š će ga sačuvati od razvrata.
Ko sanja da uči suru En-Neml dobit će vlast.
Ko sanja da uči suru El-Kasas steći će halal blago.
Ko sanja da uči suru El-Ankebut Allah dž.š. će ga čuvati i štititi sve do smrti.
Ko sanja da uči suru Er-Rum Allah dž.š. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopoklonički grad i da jedan narod izvede na pravi put.
Ko sanja da uči suru Lukman bit će nadaren mudrošću.
Ko sanja da uči suru Es-Sedžde umrijet će na sedždi i kod Allaha dž.š. bit će od onih koji su uspjeli.
Ko sanja da uči suru El-Ahzab bit će od onih koji su bogobojazni i slijedit će istinu.
Ko sanja da uči suru Sebe’ živjet će isposnički i voljet će povučenost.
Ko sanja da uči suru Fatir Allah dž.š. će mu otvoriti kapiju blagodati.
Ko sanja da uči suru Ja-sin bit će obdaren ljubavlju prema porodici Allahovog Poslanika s.a.v.a.s.
Ko sanja da uči suru Es-Saffat Allah dž.š. će mu dati sina koji će čvrsto vjerovati i biti mu poslušan.
Ko sanja da uči suru Sad umnožavat će mu se imetak i dobro će zarađivati u svom poslu.
Ko sanja da uči suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti čisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga čeka dobro.
Ko sanja da uči suru El-Mu’min dobit će visok položaj i na dunjaluku i na Ahiretu i činit će dobra djela.
Ko sanja da uči suru Ha-mim (Fussilet) pozivat će istini i ima će mnogo onih koji ga vole.
Ko sanja da uči suru Eš-Šura živjet će izuzetno dugo.
Ko sanja da uči suru Ez-Zuhruf bit će od onih koji govore istinu.
Ko sanja da uči suru Ed-Duhan bit će obdaren bogatstvom.
Ko sanja da uči suru El-Džasije bojat će se svog Gospodara tokom čitavog života.
Ko sanja da uči suru El-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna čuda.
Ko sanja da uči suru Muhammed s.a.v.a.s. biće dobrog vladanja.
Ko sanja da uči suru El-Feth imat će uspjeha u borbi na Allahovom dž.š. putu.
Ko sanja da uči suru El-Hudžurat bit će pažljiv prema svojoj rodbini.
Ko sanja da uči suru Kaf obogati će se.
Ko sanja da uči suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi.
Ko sanja da uči suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke.
Ko sanja da uči suru En-Nedžm dobit će dijete koje će biti lijepo i poštovano.
Ko sanja da uči suru El-Kamer bit će mu nabacivani sihrovi, ali mu oni neće naškoditi.
Ko sanja da uči suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima, a na Ahiretu milošću.
Ko sanja da uči suru El-Vaki’a prednjačit će u pokornosti Allahu dž.š.
Ko sanja da uči suru El-Hadid djela će mu biti pohvalna i imatće dobro zdravlje.
Ko sanja da uči suru El-Mudžadele vodit će rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijat će ih jakim argumentima.
Ko sanja da uči suru El-Hašr Allah dž.š. će uništiti njegove neprijatelje.
Ko sanja da uči suru El-Mumtehane desit će mu se nešto za šta će morati da plati.
Ko sanja da uči suru Es-Saff poginut će kao šehid.
Ko sanja da uči suru El-Džumu’a Allah dž.š. će mu sakupiti bogatstvo.
Ko sanja da uči suru El-Munafikun oslobodit će se munafikluka (dvoličnjaštva).
Ko sanja da uči suru Et-Tegabun ustalit će se na pravom putu.
Ko sanja da uči suru Et-Talak to ukazuje na to da će doći do sukoba između snivača i njegove žene te da će to dovesti do razvoda.
Ko sanja da uči suru El-Mulk imat će puno imetka.
Ko sanja da uči suru El-Kalem bit će vješt u pisanoj i govornoj riječi.
Ko sanja da uči suru El-Hakka bit će na strani istine.
Ko sanja da uči suru El-Me’aridž bit će štićen i potpomognut.
Ko sanja da uči suru Nuh naređivat će da se čini dobro, zabranjivat će da se čini zlo i pobijedit će svoje neprijatelje.
Ko sanja da uči suru El-Džinn bit će sačuvan od džinskog zla.
Ko sanja da uči suru El-Muzzemmil obnoć će puno činiti ibadet.
Ko sanja da uči suru El-Muddessir bit će dobrodušan i strpljiv.
Ko sanja da uči suru El-Kijame izbjegavat će zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje.
Ko sanja da uči suru Ed-Dehr bit će darežljiv, zahvalan i imat će lijep život.
Ko sanja da uči suru El-Murselat Allah dž.š. će mu dati obilje nafake.
Ko sanja da uči suru Amme (En-Nebe’) bit će veličan i spominjan po dobru.
Ko sanja da uči suru En-Nazi’at iz srca će mu nestati briga i obmana.
Ko sanja da uči suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku.
Ko sanja da uči suru Et-Tekvir često će putovati na Istok i pritom će zarađivati dobru zaradu.
Ko sanja da uči suru El-Infitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivat će mu počasti.
Ko sanja da uči suru El-Mutaffifin bit će vjeran, pouzdan i pravedan.
Ko sanja da uči suru El-Inšikak imat će brojno potomstvo.
Ko sanja da uči suru El-Burudž nadvladat će brige i bit će upućen u neku od nauka (neki vele bit će upućen u astrologiju).
Ko sanja da uči suru Et-Tarik bit će nadahnut da mnogo veliča Allaha dž.š. (da ga tesbih čini).
Ko sanja da uči suru El-E’ala bit će mu olakšani poslovi.
Ko sanja da uči suru El-Gašije bit će cijenjen, popularan i učevan.
Ko sanja da uči suru El-Fedžr nosit će se otmjeno i dostojanstveno.
Ko sanja da uči suru El-Beled hranit će i ukazivati čast sirotinji i biti milostiv pre­ma nemoćnima.
Ko sanja da uči suru Eš-Šems bit će razuman, razborit i dovitljiv u mnogim stvarima.
Ko sanja da uči suru El-Lejl bit će od onih koji bdiju noću (čineći ibadet) i bit će sačuvan od povrede časti.
Ko sanja da uči suru Ed-Duha ukazivat će počast siromasima i sirotinji.
Priča se da je neki čovjek iz Ulvije sanjao da mu je na čelu ispisana sura Ed-Duha. Svoj san je ispričao Ibnil-Musejjibu, koji mu je rekao da to znači da mu se primakao edžel. Sutradan je čovjek iz Ulvije umro.
Ko sanja da uči suru El-Inširah Allah dž.š. će mu raširiti grudi za islam, olakšat će mu poslove i otkloniti mu brige.
Ko sanja da uči suru Et-Tin Allah dž.š. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih pot­reba i olakšat će mu opskrbu.
Ko sanja da uči suru Ikre’ (El-Alek) bit će darovit u pisanju i govoru i bit će ponizan.
Ko sanja da uči suru El-Kadr imat će dug život i bit će veličan i cijenjen.
Ko sanja da uči suru El-Bejjine Allah dž.š. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta.
Ko sanja da uči suru Ez-Zilzal Allah dž.š. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika.
Ko sanja da uči suru El’Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja.
Ko sanja da uči suru El-Kari’a bit će nadaren pobožnošću i bogobojaznošću.
Ko sanja da uči suru Et-Tekasur suzdržavat će se od imetka i napusti će njegovo sabiranje.
Ko sanja da uči suru El-Asr bit će nadaren strpljivošću, potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak, nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom.
Ko sanja da ući suru El-Humeze sakupit će imetak i koristi će ga u činjenju dob­rih djela.
Ko sanja da uči suru El-Fil pobijedit će neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja.
Ko sanja da uči suru Kurejš hranit će siromahe i Allah dž.š. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova.
Ko sanja da uči suru Ere’ejte (El-Ma’un) on će pobijediti one koji mu se suprot­stavljaju i protive.
Ko sanja da uči suru El-Kevser imat će puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu.
Ko sanja da uči suru El-Kafirun imat će uspjeha u borbi sa nemuslimanima.
Ko sanja da uči suru En-Nasr Allah dž.š. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja.
Ovaj san ukazuje takođe na to da se onome ko ga sanja približila smrt.
Ovom surom je Vjerovjesniku (s.a.v.a.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti.
Priča se da je neki čovjek došao kod Ibn Sirina i rekao mu: – Sanjao sam da u snu učim suru El-Feth (En-Nasr) – našto mu je on odgovorio: – Treba da napraviš oporuku jer ti se približila smrt. – Rekao mu je: – Zašto je tako? – a on je obrazložio: – Zato jer je to posljednja objavljena sura.
Ko sanja da uči suru Tebbet jeda neki dvoličnjak se priprema da ga napadne i da mu prepriječi put, pa će tog dvoličnjaka Allah dž.š. na kraju uništiti.
Ko sanja da uči suru El-Ihlas postići će ono što želi, bit će veličan i sačuvan od poskliznuća u monoteizmu (tevhidu).
Takođe je rečeno da će onaj ko sanja da uči ovu suru imati malobrojnu porodicu, da će udobno živjeti, kao i to da njeno učenje na snu ukazuje na skoru smrt.
Priča se da je neki dobri čovjek sanjao da mu je sura El-Ihlas napisana između očiju i on je taj san ispričao Saidu ibn-Musejjibu. A on mu je rekao: – Ako je istina da si to sanjao, to znači da ti se primakla smrt. Kasnije se i desilo kao što je rekao.
Ko sanja da uči suru El-Felek Allah dž.š. će od njega otkloniti i ljudsko i džinsko zlo, kao i zlo od ološa i zavidljivaca.
Ko sanja da uči suru En-Nas Allah dž.š. će ga sačuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana, njegove vojske i njegovih vesvesa.
Ebu Sa’d r.a. je rekao: – Prilikom tu­mačenja ove vrste snova (snova o Kur’anu, kur’anskim surama i ajetima), osoba koja ih tumači treba da ima na umu pravilo da, kada joj se ispriča neki san, dobro razmisli o snu i, ako su ajeti koje je snivač učio u snu ajeti koji govore o milos­ti i radosnim vijestima, snivača treba da obraduje milošću, blagodatima, sigurnošću i blagostanjem.
Ako su, pak, u pitanju ajeti koji govore o kažnjavanju, upozoriće snivača kakve posljedice za sobom povlači neposlušnost i ukazat će mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju čini i koju je namjeravao činiti.
Ako neko sanja da javno uči Kur’an, on će biti povjerljiva osoba, bit će potpuno ispra­van u istini i naređivaće da se čine dobra, a zabranjivat će da se čine loša djela, shodno riječima Uzvišenog: “… Čitajući Allahove ajete…” pa sve do njegovih riječi: “…naređuju da se čine dobra djela, a zabranjuju da se čine ružna djela…”. Ako neko sanja,da uči u Mushafu, bit će obdaren mudrošću, ugledom, slavom i dobrim vjerovanjem.
U tumačenju snova Mushaf simbolizira mudrost.
Ako neko sanja da je kupio Mushaf, pročuće se među svijetom njegovo dobro poznavanje vjere, koje će donositi hajr.
Ko sanja da je prodao Mushaf taj čini razvrat.
Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno.
Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz.
Ako neko sanja da u ruci drži neku knjigu ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije ništa napisano, to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini.
Ako neko sanja da jede listove iz Mushafa, to znači da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traži opskrbu.
Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne čini propuste u obavljanju dužnosti.
Ko sanja da piše Kur’an na porculanu ili na sedefu taj tumači Kur’an po vlastitom mišljenju.
Ko sanja da ispisuje Kur’an po zemlji on je nevjernik.
Prenosi se da je Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, sanjao da ispisuje Kur’an na odjeći, pa je svoj san ispričao Ibn Sirinu, koji mu je rekao: – Boj se Allaha i ne tumači Kur’an po vlastitom mišljenju, jer tvoj san ukazuje na to.
Ko sanja da uči Kur’an nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim željama.
Ko sanja kao da jede Kur’an on će zarađivati opskrbu Kur’anom.
Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur’ana, shodno Poslanikovim s.a.v.a.s. riječima: “Ne stavljajte Kur’an pod glavu!”.
Ko sanja da je naučio Kur’an napamet, a u stvarnosti nije hafiz, on će dobiti vlast, shodno riječima Uzvišenoga: “Ja sam zaista čuvaran i znan.”
Ko sanja da sluša učenje Kur’ana ojačat će mu autoritet i imat će lijep svršetak na ovome svijetu. .
Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestat će da radi.
Ko sanja da sluša učenje Kur’ana ne razumijevajući ono što se uči zadesit će ga neka neugodnost, bilo od strane Allaha dž.š., bilo od strane vladara, shodno riječima Uzvišenoga: “I reći će: – Da smo mi slušali i shvaćali, mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla.”
Ko sanja da uči ajet koji govori o milosti, pa ako je u učenju stigao do ajeta o kaž­njavanju, ne mogavši ga proučiti, desit će mu se neko olakšanje.
Ko sanja da uči neki ajet koji govori o kazni, ne mogavši preći na sljedeći ajet ko­ji govori o milosti, on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi.
Ko sanja da je proučio sav Kur’an postići će ono što želi i imat će svako dobro.
Priča se da je neka žena sanjala da u krilu drži Kur’an, i kad ga je prihvatila i ot­vorila, pojavilo se dvoje piladi, koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa. Ta žena je svoj san ispričala Ibn Sirinu, koji joj je rekao: – Rodit ćeš dva sina koji će postati hafizi. – Kasnije se tako i desilo.
Priča se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre.
On je taj san ispričao nekom od tumača snova, koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti učenjem Kur’ana. – Kasnije se tako i desilo.
Ko sanja da sluša učenje Kur’ana ojačat će mu autoritet, imat će pohvalan svršetak na ovome svijetu i bit će sačuvan od intrigantskih spletki, shodno riječima Uzvišenoga: “Kada ti učiš Kur’an, Mi postavimo skriven zastor između tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet.”