NamaziReligija

Sabah namaz

Sabah-namaz ili salatul-fedžr (ar. فجر) prvi je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Spomenut je u Kur’anu po imenu u suri En-Nur u 58. ajetu. Sabah-namaz klanja se od pojave zore, pa do pred izlazak sunca. Sabah namaz ima 4 rekata. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ). Prvo se klanjaju sunneti pa farzi.

Sabah namaz se klanja na sljedeći način:
Nakon sto smo uzeli abdest stanemo na čisto mjesto, okrenemo se prema kibli, proučimo Bismillu i zanijjetimo sa sljedećim nijjetom:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER

U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muškarac podiže ruke spram ušiju (ispruženi prsti i palčevima dotaknuti jagodice na ušima ) a žensko podiže ruke u visini ramena. Zatim svežemo ruke desnu preko lijeve, muškarci na pojasu a žensko na prsima i skrušeno stojeći pred Allahom dž.š gledamo preda se i učimo u sebi sljedeće:

Subhaneke, Euzu, Bismillu, Fatihu i jedno sure (Može se proučiti bilo koja sura koju znate)

Nakon što smo proučili sve ovo izgovaramo tekbir – ALLAHU EKBER i pregibamo se na ruku te gledajući u nožne prste izgovaramo:

3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM

a onda se ponovo vraćamo u uspravan položaj (ali ne vežemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz kraće zadržavanje učimo:

SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD

Zatim se sa tekbirom ALLAHU EKBER spuštamo na SEDŽDU ( prvo koljena pa dlanove a između dlanova lice, razmak između dlanova 20-30 cm kod muškaraca te laktovi podignuti od tla, a kod žena razmak između dlanova tek toliki da lice može stati između i laktovi spušteni na tle, stopala na sedždi stoje uspravno a nožni prsti povijeni unaprijed i u takvom položaju, na sedždi izgovaramo:

3 puta SUBHANE RABBIJEL EALA

Zatim izgovarajući ponovo tekbir ALLAHU EKBER, podignemo se sa sedžde i na trenutak sjednemo na koljena gledajući preda se a potom na isti način sa tekbirom-ALLAHU EKBER učinimo još jednu sedždu čime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedžde izgovarajući tekbir ustajemo na drugi rekat vežemo ruke i učimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU.

Zatim na isti način učinimo ruku i dvije sedžde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire) i gledajući preda se učimo: Ettehijjatu, Salavate i dovu koji glase:

Ettehijjatu glasi:
Et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es-selamu alejna ve ala ibadillahis- salihin. Ešhedu en la ilahe illallahu, ve ešhedu enne Muhammeden abduhnu ve resuluhu.

Salavati glase:
Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema salejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medzid; Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medzid

Dova glasi:
Allahumme Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‘azaben-nar. Rabbenag-firli ve li validejje ve lil-muminine jevme jekumu-l-hisab.

Kada smo proučili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajući:

ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH

a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajući:

ALLAHUMME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM.

Ovim smo završili klanjanje sabahskih sunneta a sada su na redu farzi. Prije nego što počnu klanjati farze svakog namaza pa i sabahskog, muškarci moraju proučiti ikamet, a zatim zanijjetimo sabahske farze nijjetom koji glasi:
NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Sabahski farz namaz se klanja na isti način kao što smo klanjali i sabahski sunnet, samo je nijet drugačiji kao što smo ga već gore naveli. Kada smo klanjali sabahski farz i predali selam onda učimo zikr, Ajetul-kursiju i tesbih i na kraju namasku dovu.