Religija

O sanjanju vjerovjesnika i poslanika uopšte, posebno o sanjanju Muhammeda s.a.w.s.

Čuo sam Ebu Bekra Ahmeda ibn-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: – Kupio sam jednu robinju, mislim da je bila Turkinja. Ona nije znala moj, niti sam ja znao njen jezik. Kad bi mi šta zatrebalo, prevodile su mi sluškinje mo­jih prijatelja. I tako, jednog dana, ona je zaspala. Kad se probudila, počela je da plače, vrišti i da me moli: – Gospodaru, poduči me suri Fatihi! – Ja sam u sebi po­mislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik, a neće njime sa mnom da go­vori.

Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja koje su joj rekle: – Kako možeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? -I tada ona poče da priča:- Na snu sam vidjela jednog srditog čovjeka koji je išao ispred mase svi­jeta. Upitala sam ko je ovaj, pa su mi rekli: – To je Musa a.s.! – Zatim sam vidjela drugog čovjeka, koji je bio ljepši od njega, kako ide ispred mase svijeta. Upitala sam ko je ovaj, pa su mi rekli: – To je Muhammed s.a.v.a.s., pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. Tad je došao do jedne velike kapije. Bila je to džennetska kapija. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njim; oni su ušli. Ostala sam jedino ja, sa još dvije žene. Pokucale smo na kapiju, ona se otvorila, i tada je neko rekao:Ko zna lijepo da prouči Fatihu biće mu dozvoljeno da uđe. – Njih dvije su proučile i bilo im je dozvoljeno da uđu, tako da sam ja jedina ostala.
Zato te molim da me naučiš da znam Fatihu.Zatim sam je uz tešku muku podučio Fatihi – veli El-Mekarri, – i čim je naučila Fatihu, odmah je umrla. Poznati učitelj Ebu Sad, Allah mu se smilovao, veli: – Sanjati vjerovjesnike, neka je Allahov blagoslov na sve njih, znači jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku, što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra, čestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje.

Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju, namršte­na lica, što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći, ali će je na kraju Allah dž.š. iz toga izbaviti. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika,- to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja, shodno riječima Uzvišenog: “…(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu, i što su porekli Allahove znakove, i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike…”

To je što se tiče snova o poslanicima uopšte. A ako se neki od njih posebno sanja , onda:
Ko sanja Adema a.s. u njegovom pravom liku taj će, ako je dostojan toga, dobiti upravu nad velikim sektorom, shodno riječima Uzvišenog: “Ja ću na zemlji namjesnika postaviti.”
Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a.s., steći će znanje, shodno riječima Uzvišenog: “I poduči On Adema svim imenima.”

Takođe je rečeno:
Ko sanja Adema a.s. biće izložen teškim riječima od strane nekog od svojih neprijatelja, ali će na kraju od toga biti oslobođen.

Ako neko sanja Adema a.s. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni, to ukazuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto, ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto.

Ako neko sanja Sita a.s. postići će imetak i djecu i živjeće udobno.

Ko sanja Idrisa a.s. biće pobožnjak koji se čuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli.
Ko sanja Nuha a.s. dugo će živjeti, doživjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja, koje će na kraju pobijediti, biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dž.š., shodno riječima Uzvišenog: “On je doista bio zahvaln”, i oženiće priprostu ženu koja će mu izroditi djecu.

Ko sanja Huda a.s. biće izložen ponižavanju od strane svojih neprijatelja, koji će mu činiti nasilje, ali će ih on na kraju pobijediti. To isto važi ako se sanja Salih a.s.

Ko sanja Ibrahima a.s. ići će na hadždž, inšaallah. Kazuje se i to da će osoba koja sa­nja Ibrahima a.s. biti izložena uvredama od strane vladara silnika, da će je Allah dž.š. pomoći i protiv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja, da će mu Allah dž.š. dati mnoge blagodati i da će oženiti dobru ženu. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a.s. znači biti neposlušan prema ocu.

Predaja kazuje da je Sem-mak ibn Harb izgubio vid, pa je sanjao da mu je Ibrahim a.s. mesh učinio na očne kapke i rekao mu: – Otiđi na Eufrat i okupaj se u njemu, pa će ti Allah dž.š. povratiti vid. Kad se probudio iz sna, uradio je kao što mu je rečeno – i progledao je.

Ko sanja Ishaka a.s. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće, ali će ga Allah dž.š. od toga osloboditi i postići će čast, ugled, radost, veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara,velikana i dobrih ljudi. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju. Ako ga, pak, sanja u izmijenjenom stanju, izgubiće vid, neka nas Allah dž.š. od toga sačuva.

Ko sanja Ismaila a.s. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. Takođe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a.s. prihvatiti džamiju ili će učestvo­vati u njenom građenju, shodno riječima Uzvišenog: “I kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabbe)…” Isto tako, kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a.s. biti izložen tegobi od strane svog oca, ali će mu to Allah dž.š. kasnije olakšati.

Ko sanja Jakuba a.s. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu, zatim će mu to Allah dž.š. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli.

Ko sanja Jusufa a.s. prema njemu će biti učinjeno nasilje, biće pritvoren (zatvoren),odvojen od svojih bližnjih, i biće potvoren. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potčiniti.

U tumačenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. To se potvrđuje time što on traži da mu se puno materijalno pomaže, shodno riječima Uzvišenog: “… I udijeli nam milostinju…” Priča se da je neki čovjek sanjao Jusufa a.s. koji mu je dao jednu svoju papuču. Kad se taj čovjek probudio, odjednom je znao da tumači snove.

Takođe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.s. rekavši mu – Pouči me onome čemu je tebe Allah dž.š. poučio! – pa mi je on obukao svoju košulju. Kada se probudio, najednom je znao da tumači snove. Ibn Sirin kazuje sljedeće; Sanjao sam kao da sam ušao u neku džamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. Upitao sam mladića: – Ko si ti, Allah ti se smilovao? – Rekao je: -Ja sam Jusuf (a.s.). – A ko su ovi starci? – upitao sam ga. On je rekao: – Ovo su moji preci: Ibrahim, Is-hak i Jakub, alejhim-s-selam. – Zatim sam mu rekao: – Pouči me onome čemu je tebe Allah d.š. poučio! – On je otvorio usta i rekao mi: – Pogledaj! Šta vidiš? – Rekao sam: – Vidim tvoj jezik. – zatim je ponovo otvorio usta i rekao: – Pogledaj! Šta vidiš? – Rekao sam: – Vidim tvoju resicu. – Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: – Pogledaj! Šta vidiš? – Rekao sam: – Vidim tvoje srce. – Nakon tog mog sna nije mi ispričan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu.

Ko sanja Junusa a.s. on će požuriti sa nekim poslom, uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban položaj, a zatim će ga Allah dž.š. spasiti iz toga. Sanjanje Junusa a.s. ukazuje na to da se dotična osoba vrlo brzo rasrdi, a isto tako vrlo brzo zadovoljava, kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima.

Ko sanja Šuajba a.s. i to tako kao da on drhti – to znači da će ta osoba izgubiti vid. A ako ga sanja u drugačijem stanju od toga, neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu, nakon čega će ih on pokoriti. Sanjati Suajba a.s. može da znači i to da će osoba koja ga sanja imati ženske djece. Ko sanja Musaa i Haruna, alejhimu-s-selam, ili jednog od njih dvojice – njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat, pobijediti će. Priča se da je robinja Seida ibn-Musejjiba sanjala da se Musa a.s. sa svo­jim štapom, idući po vodi, pojavio u Siriji, i taj san je ispričala Seidu. On joj je rekao: – Ako je istina to što si sanjala, onda će umrijeti Abdul -Melik ibn Mervan.

Kada je upitan: – na osnovu čega si to mogao znati? rekao je: – Na osnovu toga što je Allah dž.š. poslao Musaa a.s. da uništava silnike, a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. – Kasnije se obistinilo ono što je rekao.

Ko sanja Ejjuba a.s. izgubiće zdravlje, imetak, prijatelje i djecu, a zatim će mu to Allah dž.š. ponovo dati, i to dvostruko više, shodno riječima Uzvišenog: “I Mi smo mu iz milosti naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih.”

Ko sanja Davuda a.s. onakvog kakav on jeste, postići će autoritet, moć i vlast.
Ko sanja Sulejmana a.s. dobiće vlast, znanje i razboritost. Ako neko sanja da Sulejman a.s. leži mrtav na minberu ili na krevetu, to znači da će umrijeti neki vladar, ili namjesnik, ili poglavar, za čiju se smrt neće odmah znati. Sanjati Sulejma­na a.s. može da znači i to da će se dotičnoj osobi povinovati i prijatelji i neprijatelji te da će puno putovati.

Ko sanja Jahjaa a.s. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovlje­na osoba, da mnogo čini dobra djela da će.puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije, radijallahu anhuma, rekao: – Vidio sam na snu Isaa a.s., sina Merjeminog, pa sam mu re­kao: – O Allahov duše, htio bih da na ovome svom prstenu napravim gravuru, pa šta bih ugravirao? – Rekao je: – Ugraviraj: “La ilahe illallahu-Hakkul-mubin”, jer to odgoni brige i tuge. Takođe je rečeno: Ako žena sanja Isaa a.s. a pri tom bude trudna, roditi će pametno dijete.

Ko sanja hazreti Merjemu, Imranovu kćer, kod svijeta će postići ugled i visok po­ložaj i ispuniti će mu se sve njegove želje. Ako ovakav san sanja trudnica, roditi će pametno dijete. A ako bude patvorena, to će se demantovati i Allah dž.š. će dati da izađe na vidjelo njena nedužnost. Ko sanja da čini sedždu hazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom.

Ko sanja Danijala Mudrog a.s. biće izuzetno sretan, znati će tumačiti snove i pobijedit će nekog silnika, nakon što mu ovaj nanese velike tegobe. Takođe se kaže da će osoba koja ga sanja postati vladar ili vladarov ministar. Priča se da je Ebu Ab-dullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s. na svojim plećima, da ga je stavio na neki zid, oživio ga i poveo sa njim razgovor, pa mu je on rekao: – Raduj se, jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumače snove.

Ko sanja Hidra a. s. to znači da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost.
Jedan od tumača snova je rekao: – Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što želi, i od vjerskih i od dunjalučkih želja. Ako, pak, neko sanja da se on lično preobratio u nekog od poznatih pejgambera, imaće u životu poteškoća, zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivat će na Allahov dž.š. put.

SANJANJE MUHAMMEDA EL-MUSTAFE S.A.V.S.
Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: – Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.a.s. da je rekao: – Ko me vidi na snu – kao da me je vidio na javi, jer šejtan ne može poprimiti moj lik. – Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. rekao: Ko sanja mene – sanjao je Hakka.
Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. rekao: – Ko me vidi na snu neće unići u Džehennem.
Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s.a.v.a.s. rekao: – Neće unići u Džehennem onaj ko me vidi na snu.

Poznati učitelj Ebu Sad r.a. je rekao: – Allah dž.š. je poslao Muhammeda s.a.v.a.s. iz milosti prema svjetovima. Stoga, blago li se onome ko ga za života vidi i slijedi ga, a blago li se i onome ko ga sanja na snu, jer: ako ga sanja dužnik, Allah dž.š. će ga kutarisati njegovog duga; ako ga sanja bolesnik, Allah dž.š. će mu dati ozdravljenje; ako ga sanja ratnik, Allah dž.š. će ga pomoći; ako ga sanja onaj ko nije obavio hadždž, obavit će ga; ako ga neko sanja u neplodnom predjelu, taj predio će postati plodan; ako ga neko sanja u mjestu gdje je rašireno nasilje, u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost; ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah, u tom mjestu će zavladati bezbjednost… Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. Međutim, ako ga neko sanja blijedog, mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa, to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid’ati). Isto to znači ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći.

Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice,to znaći da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dž.š. putu. Ako, pak, neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to, to ukazuje na to da je ta osoba munafik, da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli-bejta i da potpomaže njihovo ubijanje.

Ako ga neko sanja bolesnog, pa kao da poslije toga ozdravlja, to znači da će se stanovništvo toga kraja popraviti, nakon što su bili smutljivci.

Ako ga, neka je mir s njim, neko sanja da jaše, sanjać će njegov grob posjetiti jašući, a ako ga snja da ide pješke, sanjač će otići pješice da posjeti njegov grob.

Ako ga neko sanja da stoji uspravno, to znači da će dotična osoba biti na istikametu, kao i imam njegovog vremena.
Ako ga neko sanja da uči ezan na nekom ruševnom mjestu, to mjesto će se izgraditi.

Ako neko sanja da jede zajedno sa njim, to mu je naređenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka.
Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. umro, to znači da će dotičnoj osobi umrijeti neki od potomaka.
Ako neko sanja da se Pejgamberu s.a.v.a.s. klanja dženaza u nekom mjestu, to mjesto će zadesiti velika nesreća. Ako neko sanja da prati njegovu dženazu sve do kabura, osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid’atima).
Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur, ta osoba će dobiti veliki imetak.

Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov s.a.v.a.s. potomak, a sam ne bude od njegove loze, to ukazuje na to da je iman te osobe čist od bilo kakve primjese.
Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov s.a.v.a.s. roditelj, to ukazuje na to da je kod dotične osobe oslabio din, iman, i da nema čvrstog uvjerenja.

Kad neko sanja Allahovog Poslanika s.a.v.a.s., taj san se ne odnosi isključivo na njega već obuhvata sve muslimane. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s.a.v.a.s.: – Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. – On joj je rekao: – Dobro si sanjala. Fatima će, inšaallah, roditi sina i da će ti ga da ga staviš u svoje krilo. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina, alejhimu-s-selam, i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo.

Prenosi se da je neka žena došla Pejgamberu s.a.v.a.s. i rekla: – Allahov poslaniče, ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu. – On joj je rekao: – Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. – Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina pa ga je spomenuta žena podojila.

Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. dao nešto što je dozvoljeno od dunjalučkih stvari, ili mu je dao hranu, ili piće, to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro, u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. dao.
Ako je to što mu je Vjerovjesnik s.a.v.a.s. dao pokvarene sadržine, kao npr. dinja i si, to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od nečeg ogromnog što joj prijeti, ali će pretrpjeti uvre­de i zamoriti se.

Ako neko sanja da kod sebe brižljivo čuva jedan dio Poslanikovog s.a.v.a.s. tijela, to znači da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se čvršće drži te novotarije (bid’ata) nego ostalih islamskih propisa, te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju.

Ebul-Hasan Ali ibn-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: – Deset godina sam bio gluh. Otišao sam u Medinu i prenoćio između Pejgamberovog s.a.v.a.s. kabura i minbera. Usnio sam Allahovog dž.š. Vjerovjesnika s.a.v.a.s. i rekao mu: – Allahov poslaniče, jesi li ti rekao: – Ko bude molio da mu ja budem posrednik zadužio me je da mu ja budem zagovornik? – a on je rekao: -Allah ti zdravlje dao, nisam ja tako rekao, već sam rekao: – Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dž.š., zadužio me je da mu ja budem zagovornik. – Zatim mi se – kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh blagoslovom njegovih riječi: Allah ti zdravlje dao!

Abdullah ibn-Džela kazuje sljedeće: – Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s.a.v.a.s., a da kod sebe nisam imao sredstava za život. Prišao sam kaburu Allaho­vog Poslanika s.a.v.a.s., nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru), ridvanullahi alejhima, a zatim rekao: – Allahov poslaniče, ja sam u oskudici, a tvoj sam gost. – Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog s.a.v.a.s. kabura. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s.a.v.a.s. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaču. Pojeo sam nešto pogače i kad sam se probudio – ostatak pogače je i dalje bio u mojoj ruci.

Ebul-Vefa, karija iz grada Herata u Horosanu, kazuje sljedeće: – U Fergani (u Turkestanu) 360. godina po Hidžri sanjao sam Mustafu s.a.v.a.s. Bio sam kod vla­dara i učio Kur’an. Prisutni nisu slušali već su između sebe pričali. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s.a.v.a.s., kome se boja lica promijenila, pa mi je on rekao: – Zar učiš Allahov dž.š. govor pred ljudima koji pričaju i ne slušaju tvoje učenje? Odsad to nemoj nikada činiti, izuzev ako ti Allah dozvoli! – Probudio sam se i nisam mogao da govorim četiri mjeseca. Ako mi je nešto bilo potrebno, pisao sam to na komadu papira, jednog dana kod mene su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donoše­nja mišljenja, i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti, obzirom da je Vjerovjesnik s.a.v.a.s.: rekao: “Izuzev ako ti Allah dozvoli”, a to je izuzimanje. Nakon četiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao, i usnio sam Vjerovjesnika s.a.v.a.s., čije lice je bilo ozareno i koji mi je rekao: – Ostaješ li čvrsto pri tome? – Rekao sam: – Svakako, Allahov poslaniče! – a on je rekao: – Ko se pokaje Allah dž.š. će mu primiti pokajanje. Izvuci jezik! – Kada sam izvukao jezik, on ga je dotakao svojim kažiprstom i rekao: – Kad budeš učio Allahovu knjigu u nekom društvu, prekini učenje i ne uči dok oni ne počnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna, jezik mi se bio odvezao, neka je hvala Allahu dž.š. na njegovim blagodatima.

Priča se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s.a.v.a.s., koji mu je rekao: – Ako želiš da se izliječiš od svoje bolesti, uzmi “ni i ni”! – Kad se probudio, poslao je Sufjanu es-Sevriju r.a. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima, pitajući ga uz to za tumačenje sna. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): – Njegove riječi “ni i ni” znače: maslina, jer ju je Allah dž.š. u svojoj knjizi spomenuo sa “… ni istočnog ni zapadnog…” A ovaj tvoj imetak neka posluži sirotinji, da se i oni malo od tebe okoriste. Bogataš se počeo liječiti maslinom i Allah dž.š. je dao da on ozdravi, blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vjerovjesnika s.a.v.a.s. i poštivanjem toga što je usnio.

Do nas je dospjela predaja da je neki čovjek sanjao Allahovog Poslanika s.a.v.a.s., prišao rnu i požalio se na svoje teško stanje, našto mu je on rekao: – Otiđi kod Alija ibn Isar. i reci mu da ti da para da možeš riješiti svoje probleme, – a on je upitao: – Allahov poslaniče, na koji način da mu zatražim? – našto mu je Posla­nik s.a.v.a.s. rekao: – Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici, a ti na jednoj uzvišici, pa si ti sišao i prišao mi, a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog položaja pa sam ga ja vratio na isti položaj. -Kad se čovjek probudio iz sna, otišao je kod Alija ibn Isaa, koji je tada ponovo bio ministar, i ispričao mu svoju priču, našto je ovaj rekao: – Rekao si istinu! – I dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe, rekavši mu: – Ako to potrošiš, dođi opet meni!

Neki čovjek po imenu Meradik, koji je živio u Basri i bavio se prodajom tajlasa-na, kazivao je sljedeći doživljaj: – Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesni­ka iz Ahvaza, pa se nismo mogli pogoditi za cijenu, našto je on počeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera, ridvanullahi alejhima. Nisam mogao na to da mu uzvratim, obzirom da je bio prilično krupan, ali sam otišao od njega, onako sav zabrinut. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s.a.v.a.s., kome sam rekao: – Allahov poslaniče, taj i taj je psovao hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera, ridvanullahi alejhima.
– On mi je rekao: – Dovedi mi ga! – i ja sam ga doveo, a on mi je rekao: – Povali ga! -. i ja sam ga povalio, a on mi je rekao: – Zakolji ga! – Bilo mi je teško da ga zakoljem, pa sam rekao: – Allahov poslaniče, zar da ga zakoljem? – a on je rekao: – Zakolji ga! – dok to nije rekao tri puta, pa sam ja uzeo nož, prevukao ga preko njegovog grla i tako ga zaklao. Kad sam se probudio iz sna, rekao sam: – Otići ću mu da ga posavjetujem i da mu kažem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s.a.v.s. Krenuo sam njegovoj kući, i kad sam tamo stigao, čuo sam jadikovanje. Rekli su mi da je on umro.

Kod Ibn Sirina je došao neki čovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa njegovom vjerom nije nikad prigovorio. Čovjek je bio uplašen i rekao je: – Juče sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s.a.v.s. On ga je upitao: – Jesi li spavao u obući? – Odgovorio je: – Da! – Rekao mu je: – Skini obuću! – Kad je skinuo obuću, u jednoj papuči je bio dirhem na kome je stajalo: “Muhammed, Allahov poslanik s.a.v.s.”