Religija

Kako da djeca zavole namaz? Savjeti i preporuke roditeljima

PITANJE: Voljela bih da moja djeca zavole namaz, ali oni klanjaju jedan vakat, a nakon toga puno namaza izostave ili zaborave. Ja ih nastojim savjetovati i molim Allaha da ih uputi. Kako ih mogu ohrabriti i pomoći da zavole namaz?

ODGOVOR: Hvaljen neka je Allah. Prvo: Nema nikakve sumnje da je namaz veoma bitan, budući da je on temelj vjere, uzrok uspjeha i znak bogobojaznosti. Namaz je i prva stvar za koju će insan biti pitan na Sudnjem danu; ukoliko on bude ispravan, i ostala će djela biti, ali ako bude krnjav, i ostala će čovjekova djela biti takva.
Nema nikakve sumnje niti da je znak uspjeha i upute trud roditelja koji žele da dijete odgoje na islamski način i poduče ga namazu i vjerovanju u Allaha riječju i djelom. Allah, azze we dželle, je rekao Svom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem,: „Naredi čeljadi svojoj da molitvu obavljaju i istraj u tome!“ Kur’an, Ta-Ha, 132
„Tj. podstiči svoju familiju da klanjaju i savjetuj ih da klanjaju i obavezne (farz) i dobrovoljne namaze (nafile).

Naredba da se nešto učini obuhvata i naredbu činjenja svega onoga bez čega se ta stvar ne može sprovesti, tako da podsticanje na namaz obuhvata i naredbu da se ukućani poduče tome šta čini namaz ispravnim i stvarima koje ga kvare, i tome šta ga čini potpunim.“ (Tefsir Es-Sa’adi, str. 517.)

Ebu Dawud (495) i Ahmed (6650) bilježe hadis od Amra ibn Šuajba koji prenosi od svog oca, a on od svog oca koji je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: „Savjetujte vašu djecu da klanjaju kad napune sedam godina, i udarite ih ako ne budu obavljali namaz u desetoj godini, i razdvojite ih u krevetima.“ (Šejh Albani je hadis ocijenio kao vjerodostojan (sahih)).

Što se tiče načina i metoda discipliniranja djece i podučavanja namazu, možemo ih sažeti u slijedeće smjernice:

– Neophodno je da djeca imaju živi primjer u svojim roditeljima, i da vide svoga oca i majku kako obavljaju namaz na vrijeme.
– Otac bi trebao voditi sinove s sobom u džamiju na namaz, a majka bi trebala savjetovati kćerke da klanjaju namaz kod kuće.
– Roditelji bi trebali objašnjavati djeci važnost namaza i da je on stub vjere, bez kojeg nije potpuna nečija pripadnost islamu.
– Djecu treba podsticati da obavljaju namaz na vrijeme.
– Roditelji se nikad ne bi trebali umoriti od podsjećanja, savjetovanja i discipliniranja, pa makar dijete često bilo nemarno prema namazu. I roditelji nikad ne bi trebali očajavati popitanju djece i njihove upute, jer niko ne zna kada će nekome od koristi biti savjet ili lijepa riječ. A Allah najbolje zna. Izvor: n-um.com