Hadisi

Od Muaza b. Enesa el-Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.”…

Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Ko ostavi raspravu, makar bio u pravu, ja mu garantiram dvorac na perivoju Dženneta. Ko ostavi laž, čak i kada se šali, ja mu garantiram dvorac u središtu Dženneta. A ko popravi svoje ponašanje, ja mu garantiram dvorac u najvišem dijelu Dženneta”

Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko uđe na pijacu pa kaže: “La ilahe illallahu vahdehu la šerikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli šej-in kadir”, Allah će mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podići ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu kuću u Džennetu.” (Tirmizi, br. 3429, Ahmed, 1/47)

Od Ummu Habibe, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.” (Muslim, br. 728, i sabirači Sunena)

Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi kuću u Džennetu i podigne ga za jedan stepen.” (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1892.)

Od Ebu Muse el-Eš’arija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada robu umre dijete, Allah upita meleke: ‘Jeste li usmrtili dijete Moga roba?’ Oni odgovaraju: ‘Jesmo.’ Allah ih opet upita: ‘Jeste li uzeli plod njegovog srca?’ Meleki odgovaraju: ‘Jesmo.’ On ih opet pita: ‘Šta je rekao Moj rob?’ Oni rekoše: ‘Zahvalio Ti je i rekao: Inna lillahi ve inna ilejhi radži’un ““ Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo.’ Na to im Allah govori: ‘Napravite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti.”’ (Tirmizi)

Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ” Ko sagradi džamiju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah će mu zbog toga u Džennetu sagraditi kuću poput nje.” (Buhari, 450; Muslim, 533; i mnogi drugi.)

Ko Allaha zamoli za Džennet tri puta (Allahumme inni eseluke el-Džennete), Džennet će reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko zatraži zaštitu (od Allaha) od Vatre tri puta (Allahumme nedždžini minel en-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Izbavi ga iz Vatre!“( Hadis bilježi imam Tirmizi i hadis je vjerodostojan)

“Ko god kontroliše svoju ljutnju kada je u stanju da radi po njoj, Allah će ga pozvati da dođe ispred svih stvorenja kako bi ga pustio da izabere od hurija i da oženi od njih koje god želi.“ (Hadis bilježi imam Ebu davud i hadis je hasen)

“Ko god iskreno Allaha zamoli za šehadet (Allahumme inni eseluke ešehadete) Allah će učiniti da dostigne stepen šehida, čak da umre i na svojoj postelji.” (Hadis bilježi imam Buhari)

„Ko god Allaha zamoli za Džennet tri puta [Allahumma inni as’aluk al-Džannah], tada će Džennet reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko god zatraži zaštitu sa Allahom od Vatre tri puta (Allahumma nadždžini min an-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Zaštiti ga od Vatre!““ (Bilježi at-Tirmidhi)

„Ko god je pogođen tugom, žalošću, bolešću i tegobom i kaže: ‘Allah je moj Gospodar, Koji druga nema’ (Allahu Rabbi, la sharika lah), biće od njega uklonjeno.“ (‘Sahih al-Džami”; # 6040)

„Ko god je pojeo nešto, potom rekao: ‘Slavljen neka je Allah Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći s’moje strane’ (al-Hamdu lillah aladhi at’amani hadha wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa) oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi. I ko god nosi odjeću i kaže: ‘Slavljen neka je Allah Koji me je obukao sa ovom odjećom i opskrbio me njome bez ikakve snage i moći s’moje strane’ (al-Hamdu lillah aladhi kasani hadha at-thawb wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa) oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi.“ (‘Sahih al-Džami”; # 6086])

.Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.'” (Tirmizi)

.Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Prvo za što će biti pitan rob na sudnjem danu jeste namaz; pa ako namaz bude dobar bit će i ostala djela, a ako nema namaza propast će mu i ostala djela.”

.Ko zanoci pod abdestom, tj. ko legne spavati a ima abdest, u njegovoj unutarnjoj odjeci zanoci melek, i kada god se taj covjek probudi ili okrene u krevetu, melek zamoli: “Gospodaru, oprosti ovom robu jer je legao pod abdestom.” (hadis biljezi Ibnu Hibban)

.Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ”Tri dove se, u to nema sumnje, primaju: dova onoga kome je učinjena nepravda, dova musafira (putnika) i dova roditelja za dijete.” (Ebu Davud, hasen – Albani)

Prenosi se da je Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: – “Jedna od dova Bozijeg Poslanika, a.s., bila je: “Moj Boze, daj da blagodati koje mi Ti pruzas ne prestanu i da mi se zdravlje koje si mi podario ne pogorsa. Daj da me ne stigne Tvoja iznenadna kazna ni bilo koji oblik Tvoje srdzbe.” (Muslim)

.Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: “Djeca muslimana žive na posebnom brdu u Džennetu, o njima se brinu Ibrahim alejhis-selam i Sara, a na Sudnjem danu bit će predani svojim roditeljima.” (Ahmed, Hakim)

.Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao : “Pogledajte u one koji su niži od vas, a ne u one koji su viši od vas, to je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.”

.Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je rekao:” Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini.” (Tirimizi)

.Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Požurite sa dobrim djelima, jer će se pojavljivati smutnje koje će nastupati kao dijelovi mrkle noći; čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknuti kao nevjernik, ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik – prodavat će svoju vjeru za dunjalučke stvari.” (Muslim)

.Poslanik s.a.w.s. kaže: „Ko pomiluje glavu siročeta – radi Allaha dž.š. – za svaku pomilovanu dlaku će mu se upisati po jedno dobro djelo, a ko se bude na pravi način starao o siročetu ja i on ćemo zajedno biti u Džennetu – kao ova dva prsta!“

.Prenosi Ebu Zenad od El-Ea’redža, ovaj od Ebu Hurejre, a on od
Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: “Neće biti Sudnjeg dana sve dok se ljudi ne počnu natjecati u izgradnji visokih građevina!” (Buhari)

.Od Sevbana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji je dinar onaj dinar kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.” (Muslim)

.Svakom čovjeku određeno je da svakog dana u kojem Sunce izađe podijeli sadaku.’ Ashabi rekoše: ‘Allahov Poslaniče, odakle nama da udjeljujemo sadaku!?’ Poslanik odgovori: ‘Zaista je puno dženetskih vrata; tesbih, tekbir, tahmid, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, uklanjanje prepreka s puta, urazumiti gluha, uputiti slijepa, ispuniti potrebu potrebitom, žurno utješiti ucviljenog i žalosnog i čvrsto stati uz potlačenog. Sve je to sadaka od tebe za tebe.” (Ibn Hibban)

.Od Nevvasa ibn Sem’ana, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Dobročinstvo je dobra narav, a grijeh je ono što te u prsima tišti, a ne želiš da to ljudi saznaju.” (Muslim)

.Prenosi se od Sehla ibn-Sa’da da je Resulullah s.a.w.s. rekao: ‘U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih ce ući postači na Sudnjem danu i niko drugi mimo njih. Reći će se: “Gdje su postači”? Oni će ustati i na njih niko drugi neće ući. Kada oni uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući” (Buhari i Muslim)

.Ebu Hurejre, potrudi se da imas lijep ahlak.” Ebu Hurejre upita: A sta je to Allahov Poslanice?” o­n rece: “Da odrzavas vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostis o­nom ko ti je nepravdu nanio i das o­nome ko tebi uskracuje.” (Bejheki)

.Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to us srca. Najdraze su mu o­ne posude koje su najcisce, najcvrsce i najtanje. Ciste su od grijeha, cvrste su u vjeri i tanke (njezne) su prema braci.” (Taberani) .Ne uhodite jedni druge, ne spijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavadajte se, nego, Allahovi robovi, budite braca.” (Buharija i Muslim)

.Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuca u dzennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgradena kuca u najodabranijem dijelu dzenneta.” (Ibn Madze i Tirmizi) .Ako nisi kadar ciniti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ces se iskupiti.” (Muslim)

.Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o­naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam.” (Buharija i Muslim)

.Nece imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah ce zbog prastanja covjeku povecati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga.” (Muslim)

.Prenosi se od Ebu Džuhejma b. Harisa, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao je: Kad bi onaj koji prolazi ispred klanjača znao kakav grijeh za to ima, bilo bi mu bolje da stoji 40 godina nego da prođe ispred njega.

.Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Kada neko od vas klanja prema nečemu što će ga zakloniti od prolaznika, pa ako neko želi da prođe ispred njega, neka ga odvarti, a ako odbije, neka ga snažno odgurnem jer doista je onaj šejtan.

.Halal je jasan, i Haram je jasan, a između njih stoje sumnjive stvari,ko se kloni sumnjivih stvari,sačuvao je svoju vjeru. (Ebu Davud)

.Ko bude istigfar činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Rješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada! (Muslim)

.Ko bude postio jedan dan na Allahovom putu Allah će ga tim danom udaljiti njegovo lice od vatre za sedamdeset godina. (Buharija, Muslim)

.Musliman neće učiniti sedždu Allahu, a da ga ta sedžda jedan stepen ne podigne i približi Allahu, te da mu loše i grijeh ne otkloni. (Muslim)

.Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija. (Muslim)

.Doista će Allah Uzvišeni oprostiti mome ummetu ono što mu došaptava njegova duša (ono što zamisle), sve dok to ne izgovore ili ne urade.(Muslim)

.Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok komšija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti. (Buharija)