Home / Religija / Hadisi / Hadisi o snovima

Hadisi o snovima

sleepRekao je, sallAllahu ‘alejhi ve sellem: “Lijep san je od Allaha, a ružan od šejtana, pa ko sanja nešto ružno, neka puhne na lijevu stranu i kaže: Euzu billahhi mine-š-šejtani-r-radžim, pa mu neće naškoditi. Neka nikom ne priča ružan san, a ako sanja nešto lijepo neka se raduje i to ispriča samo onome koga voli.”

Naredio je da se onaj ko sanja nešto ružno okrene na drugu stranu i naredio je i da se klanja namaz.

Znači, naredio je da onaj ko usnije nešto ružno učini pet stvari:
-puhne na lijevu stranu;
-kaže: Euzu billahhi mine-š-šejtani-r-radžim;
-da san ne priča nikome;
-da se okrene na drugu stranu;
-da ustane i klanja.

Rekao je, sallAllahu ‘alejhi ve sellem: “San lebdi sve dok se ne protumači, pa kada se protumači, tada se desi. Zato, pričajte san samo voljenoj osobi ili tumaču.”
Prenosi se da bi rekao onome ko je nešto usnio: “Dobro si sanjao, a zatim mu protumačio san.”
Postoje lažni i istiniti snovi.

Lažnih je sedam grupa, i te su:
1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije,
2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada čovjek zaspi nečist.Takav san se ne komentariše,
3. san koji dolazi kao zastrašivanje i sl. od strane šejtana,
4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i sl. od strane šejtana,
5. lažni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove
6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr.
7. snovi koje izazivaju bolovi, tj.koji su rezultat ljudskih bolova.
Posljednje dvije grupe su formalno slične, međutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije različite boli.

Istiniti snovi se dijele na pet grupa:
1. San koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaže Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdžid. ” Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s.kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispričao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. Međutim, do naredne godine san mu se obistinio tačno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumači. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da žrtvuje.

2. Dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaže vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko može usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane”.

3. San kojeg ti pokaže melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduči iz „Majke knjige”. On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje.

4. San koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr.kad čovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaže: „Žena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja.” S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj čini prostituciju s njegovom ženom, tako da se taj san tumači, jer je prostitucija skrivena kao i otrov.

5. San kojeg treba tumačiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (muzički) svira u džamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uči Kur’an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur’anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takođe i oni drugi (Jusuf a.s.) Takođe se iz kur’anskog teksta vidi da i nemusliman može usniti tačan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani).

1-Malik, Muvetta: Kitabu er-ru’ja, poglavlje Ma džae fi er-ru’ja, hadis br. 1784; Ahmed, Musned, 8/22646; Buhari: Kitabu bedi’ el-halki, poglavlje Sifeti Iblisi ve džunudih, hadis br. 2292; Muslim: Kitabu er-ru’ja hadis br. 2262.

2-Ahmed, Musned, 5/16182; Ebu Davud: Kitabu el-edebi, poglavlje Ma džae fi erru’ja, hadis br. 5020; Tirmizi: Kitabu er-ru’ja, poglavlje 6, hadis br. 2279. Tirmizi je rekao: Hadisje dobar, vjerodostojan.