Namazi

Bajram namaz

Bajram namaz se klanja tako što će svijet, učeći tekbire, rano ujutro izaći na musallu (otvoreni prostor), gdje će, kada sunce odskoči za nekoliko metara, izaći imam i bez ezana i ikameta klanjati dva rekata bajram-namaza. Od Ibn-Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu-Bekr i Omer bajram-namaze su klanjali prije hutbe, a potom bi održali hutbu.“ (Buhari, 963 i Muslim, 888.) Od Džabira Ibn Semure, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: “Sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, više puta sam bajrame klanjao bez ezana i bez ikameta.“ ( Buhari, 960 i Ebu-Davud, 1147.) Na prvom rekatu imam će zajedno sa početnim donijeti ukupno sedam tekbira koje će za njim džemat ponavljati.

Na drugom rekatu će zajedno sa tekbirom za kijam donijeti ukupno pet tekbira. Prenosi Amr Ibn Avf el-Muzeni da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u oba bajrama izgovarao sedam tekbira prije učenja na prvom, i pet tekbira prije učenja na drugom rekatu.( Hadis je Hadis je hasen. Ebu-Davud, 1151. ) Od Nu’mana Ibn Bešira, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: “Vjerovjesnik,sallallahu alejhi ve sellem, je na bajramima i džumi učio Sebbihisme rabbikel-ea’la i Hel-etake hadisul-gašije. Nekada bi se (bajram i džuma) zadesili u jednom danu i on bi ih na njima učio.“ ( Hadis je sahih. Et-Tirmizi, 533 i Ibn-Madže, 1119.)